IMPEL Logo

Konferencje dotyczące odpadów i TFS

2006

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Wiele projektów i działań zespołu ekspertów ds. odpadów i TFS opiera się na europejskim rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów (WE) Nº 1013/2006 (WSR). Ponieważ jest to rozporządzenie i obejmuje aspekt transgraniczny, bardzo ważne jest posiadanie aktywnej i praktycznej europejskiej sieci inspektorów i regulatorów, którzy spotykają się regularnie w celu wymiany praktycznych doświadczeń. Dotyczy to nie tylko inspektorów ochrony środowiska, ale również funkcjonariuszy służb celnych i policji oraz wymiaru sprawiedliwości. Trwające projekty IMPEL-TFS nadal pokazują potrzebę nawiązania, a przede wszystkim utrzymania dobrej i praktycznej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, państwami trzecimi i odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi.
W czerwcu 2014 r. przyjęto szereg zmian w WSR, których celem jest lepszy i bardziej równy system kontroli WSR w całej UE; np. poprzez ustanowienie planów kontroli. Zmiany zwiększają również kompetencje organów wykonawczych i poprawiają wymianę informacji.

Te coroczne konferencje mają zatem na celu ułatwienie:

 • Wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń;
 • Promocję pracy sieci IMPEL wśród szerszego grona odbiorców;
 • Poprawę jakości pracy sieci IMPEL.
 • Większe ujednolicenie podejścia i interpretacji WSR;
 • .
 • Prezentacje wyników innych istotnych (międzynarodowych) projektów i inicjatyw;
 • .
 • Pomysły na przyszłe prace zespołu ds. eksportu odpadów i TFS;
 • Wzmocnienie powiązań i wspólnych działań z krajami i regionami spoza Unii Europejskiej.

Powiązane pliki/informacje

 

.
 • Europejskie rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów (WE) nr 1013/2006.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) 1418/2007 dotyczące wywozu niektórych odpadów do odzysku do państw nienależących do OECD.
 • Działania egzekucyjne oparte są na Rozporządzeniu WE nr 1013/2006 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar. Jest ono bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Art. 50 zobowiązuje państwa członkowskie do egzekwowania rozporządzenia i kontroli przemieszczania odpadów oraz do dwustronnej lub wielostronnej współpracy między sobą w celu ułatwienia zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów.
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • .
 • Międzynarodowe konwencje: Konwencja Bazylejska, Konwencja z Hong Kongu i Konwencja z Bamako
 • .

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Na bieżąco – Period: 2006 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter