IMPEL Logo

Gospodarka odpadami i gospodarka cyrkularna (poprzednia seria projektów inspekcji składowisk)

2011

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Projekt ten opiera się na wynikach i produktach z poprzednich projektów dotyczących składowisk i przechodzi przez kolejne etapy hierarchii odpadów, w celu promowania eko-innowacji i gospodarki okrężnej oraz stworzenia równych szans i wspólnego zrozumienia kluczowych punktów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów w procesach wydawania zezwoleń i kontroli.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki temu, że inspektorzy i autorzy pozwoleń będą się wspólnie uczyć od siebie, identyfikować dobre praktyki, opracowywać wytyczne w celu promowania tych praktyk oraz rozpowszechniać techniczne know-how poprzez szkolenia i inicjatywy rozwoju zawodowego. Wspieranie organów regulacyjnych w ten sposób powinno zaowocować silniejszym zapewnieniem zgodności i bardziej wyrównanymi regułami gry.

Wytyczne ""Making the Circular Economy work"", uruchomione w Rzymie w marcu 2019 r., są żywym dokumentem, który będzie dalej weryfikowany w oparciu o wyniki prac podgrup działających w latach 2021-2024.

Szczegółowymi wynikami projektu do 2021 r. będą:

 • Doskonalsze zrozumienie Procesów Zatrzymania Wartości (czyli regeneracji, odnowienia, naprawy i bezpośredniego ponownego użycia) jako komplementarnych do recyklingu na etapie zapobiegania hierarchii odpadów (cel główny), aby umożliwić szybsze osiągnięcie gospodarki cyrkularnej.
 • Przewodniki pomagające praktykom regulacyjnym w stosowaniu kryteriów produktu ubocznego.
 • Zidentyfikowanie instrumentów w ramach IED, które mogą przyczynić się do realizacji ogólnego celu, jakim jest osiągnięcie gospodarki cyrkularnej w Europie i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie ich wdrażania.
 • Ustalenie praktycznego narzędzia, które pomoże operatorom i właściwym organom sprawdzić bardziej odpowiedni sposób oceny zgodności EoW/produktów ubocznych z rozporządzeniem REACH.
 • Opracowanie bazy danych End of waste (case by case i kryteria krajowe ustalone przez MS) w celu wymiany informacji na temat kryteriów technicznych i środowiskowych surowców wtórnych
 • Powołanie "podgrupy ds. spalania odpadów" w celu określenia programu roboczego w 2022 r. związanego z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie wdrażania Konkluzji BAT w spalaniu odpadów, aby pomóc w osiągnięciu bardziej jednorodnych, równych warunków konkurencji w całej Europie.
 • Specjalna sesja szkoleniowa na temat REACH&Circular economy lub na temat End-of-waste and by-products

Related files/information

 • 2018 Project abstracts in: angielski, chorwacki, niemiecki, kastylijski, estoński, grecki, holenderski, angielski, hiszpański, holenderski, chorwacki, portugalski, łotewski, słowacki, turecki
 • Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie kontroli gazu składowiskowego (2013)
 • Nowy plan działania UE w zakresie gospodarki cyrkularnej 11/03/2020
 • Zatwierdzony przez UE program prac 2020-2022 w celu poprawy zgodności z przepisami i zarządzania w zakresie ochrony środowiska
 • Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów 2008/98/WE zmieniona dyrektywą 2018/851/WE.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wdrożenia pakietu dotyczącego gospodarki cyrkularnej: opcje dotyczące interfejsu między prawodawstwem w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (2018/2589(RSP).
 • Dokument roboczy służb Komisji "Zrównoważone produkty w gospodarce cyrkularnej - w kierunku ram polityki produktowej UE przyczyniających się do gospodarki cyrkularnej" {SWD(2019) 92 final}.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "Rola odpadów do energii w gospodarce cyrkularnej".
 • Dyrektywa w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE zmieniona dyrektywą 2018/850/UE.
 • Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE
.

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Na bieżąco – Period: 2011 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter