IMPEL Logo

Planowanie kontroli przemieszczania odpadów

2015 - 2016

Zakończono

Opis projektu i cele

Nowy art. 50 (2a) rozporządzenia 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (WSR) określa, że do 1 stycznia 2017 r. państwa członkowskie UE zapewniają ustanowienie jednego lub więcej planów kontroli (IP) w odniesieniu do całego swojego terytorium geograficznego. Plany te odnoszą się do inspekcji na mocy art. 50 ust. 2 WSR, tj. zakładów, przedsiębiorstw, brokerów i dealerów zgodnie z art. 34 dyrektywy 2008/98/WE, a także przemieszczania odpadów i związanego z tym odzysku lub unieszkodliwiania. Podczas konferencji IMPEL-TFS w 2014 r. uczestnicy wyrazili potrzebę opracowania standardowego formatu/szablonu lub przynajmniej wytycznych dla planu kontroli zgodnie z wymogami WSR, co powinno sprawić, że IP będą również bardziej porównywalne. Poparli również wymianę istniejących planów, doświadczeń i priorytetów.

Celem jest:

  • opracowanie wytycznych dla planu kontroli (IP);
  • stworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń dotyczących IP (z wykorzystaniem IMPEL-TFS Basecamp).

W rezultacie państwa członkowskie powinny mieć możliwość sporządzania porównywalnych planów kontroli poprzez wykorzystanie tych samych lub równoważnych elementów IP, np. dotyczących oceny ryzyka. Jest to ważne dla stworzenia równych reguł gry, ponieważ obecnie istnieją ogromne różnice we wdrażaniu WSR, a nielegalny handel w Europie i przeskakiwanie portów stanowią poważne wyzwania (zob. IMPEL-TFS Enforcement Actions III Final Report).

Powiązane pliki/informacje

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2016 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter