IMPEL Logo

Miejsca powstawania odpadów

2011 - 2014

Zakończono

Opis projektu i cele

W związku z problematycznymi strumieniami odpadów na całym świecie, zwłaszcza odpadów elektronicznych, pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części składowych od Europy po Afrykę, eksperci zgodzili się co do konieczności skuteczniejszego ukierunkowania na źródła nielegalnych strumieni odpadów oraz “wcześniejszych” obiektów, w których takie odpady są zbierane, przechowywane i/lub przetwarzane przed wywozem.

Na podstawie art. 34 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, zakłady lub przedsiębiorstwa, które wykonują operacje przetwarzania odpadów, zakłady lub przedsiębiorstwa, które zawodowo zajmują się zbieraniem lub transportem odpadów, brokerzy i dealerzy oraz zakłady lub przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady niebezpieczne, podlegają odpowiednim okresowym kontrolom przeprowadzanym przez właściwe organy.

Wytyczne w sprawie kontroli i inspekcji w zakresie przetwarzania odpadów są dostępne w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Projekt “Waste Sites”, realizowany w latach 2011-2014, miał na celu lepsze zrozumienie tych strumieni odpadów i obiektów znajdujących się w górze rzeki, wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz opracowanie dokumentów zawierających wytyczne dotyczące identyfikacji miejsc, kontroli i działań następczych.

.

W pierwszym etapie zespół projektowy zebrał informacje z kwestionariuszy wysłanych do krajów członkowskich sieci IMPEL oraz z analizy istniejących dokumentów zawierających wytyczne. Warsztaty eksperckie posłużyły jako forum dyskusji między ekspertami z organów ochrony środowiska, służb celnych, policji, przemysłu i instytucji badawczych i dostarczyły danych do przewidywanych narzędzi doradczych. Dokumenty te “podręcznik” i “przewodnik terenowy” zostały przetestowane podczas próbnych inspekcji w krajach członkowskich. Wyniki tych testów posłużyły do sfinalizowania podręcznika dotyczącego miejsc powstawania odpadów w drugiej fazie projektu.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Zakończono – Period: 2011 - 2014 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter