IMPEL Logo

Ścieki w środowisku naturalnym (WiNE)

2017

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Ten pakiet roboczy ma na celu pomoc państwom członkowskim w przejściu do gospodarki obiegowej w zakresie obiegu wody. Poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej w miastach, przemyśle i produkcji żywności, w zakresie wykorzystania i ponownego wykorzystania wody (wykorzystanie oczyszczonych ścieków jako alternatywnego źródła wody) ma na celu identyfikację i poprawę rozwiązań w zakresie efektywności wykorzystania wody (biorąc pod uwagę zarówno aspekty jakościowe, jak i ilościowe), które mogą przyczynić się do rozwiązań zerowego zanieczyszczenia.

W poprzednich fazach tego projektu, na poziomie przemysłowym, zamierzano uzyskać dostęp do wykorzystania wody wewnątrz działań związanych z recyklingiem i opracowano nowy wskaźnik (Water Circularity Index) łączący aspekty jakościowe i ilościowe. Został on zastosowany do konkretnych instalacji przemysłowych, a mianowicie rafinerii ropy naftowej, fabryki celulozy i papieru, oczyszczalni ścieków, itp., a w latach 2020/21 zamierzano znaleźć przydatność wskaźnika dla działań lokalnych/regionalnych.

. i ponownego wykorzystania (wykorzystanie oczyszczonych ścieków jako alternatywnego źródła wody), zarządzania jakością wody, zarządzania osadami, wykorzystania zasobów wodnych i bilansu energetycznego.

.

Z zastosowaniem The Water Circularity Index przewiduje się zatem znalezienie najlepszych rozwiązań w obiektach, działaniach i produktach końcowych w celu promowania “ponownego użycia/rynków okrężnych”, które nie tylko będą wynikać z lepszego efektywnego (ilościowo i jakościowo) wykorzystania wody, ale także przyczynią się do zerowego zanieczyszczenia rozwiązań i, gdy tylko będzie to możliwe, w ramach nexusu woda-żywność-energia-ekosystemy.

.

Innym powiązanym rezultatem pracy będzie poprawa szkoleń zawodowych, szerzenie wiedzy i zapewnienie zgodności na obszarach wiejskich, co jest wymagane do wdrożenia 9- punktowego Planu Działań ETO.

.

 

.

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Na bieżąco – Period: 2017 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter