IMPEL Logo

Konferencja "Woda i ziemia

2017

Na bieżąco

Opis projektu i cele

IMPEL został poproszony przez Komisję Europejską o rozszerzenie i zastosowanie swoich zdolności regulacyjnych w Water & Land Expert Team. Skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi i lądowymi (zarówno ich jakością jak i ilością) opiera się na dobrym planowaniu i realizacji w oparciu o dane, informacje i profesjonalny osąd. Istotne jest, aby wzrost gospodarczy w każdym państwie członkowskim wspierał planowaną zrównoważoną ochronę i wykorzystanie zasobów wodnych i lądowych. Ponadto, Inicjatywa ECA, promowana przez Komisję Europejską, stawia nowe wyzwania, w szczególności w zakresie punktu n.5 (Przygotowanie wytycznych dotyczących dobrych praktyk w zakresie zapewnienia zgodności środowiskowej na obszarach wiejskich (w odniesieniu do gruntów i wody)), które wymagają zbadania, przedyskutowania, w celu znalezienia propozycji wypełnienia ambitnej perspektywy dalszego rozwoju IMPEL.

Działania prowadzone w zakresie wody i ziemi oraz doświadczenia zdobyte w tym zakresie wymagają wymiany wśród członków IMPEL. Coroczna konferencja Water and Land Conference jest instrumentem szerokiego kontaktu i dyskusji. kliknij na linki, aby uzyskać więcej informacji i sprawozdań:

Water and Land Conference 2022

Water and Land Conference 2019

Water and Land Conference 2018

Water and Land Conference 2017

Powiązane pliki/informacje

  • Assessment and management of flood risks Directive 2007/60/EC
  • Komunikat (COM(2007) 414 final) - addressing water scarcity and droughts in the EU
  • Soil Tematic Stategy COM(2006) 231
  • Wniosek UE dotyczący ramowej dyrektywy w sprawie gleby
  • Ramowa dyrektywa wodna (RDW) 2000/60/WE i dyrektywy pochodne
  • Wspólna polityka rolna
  • Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) 2010/75/UE
  • Program Ziemi UE Copernicus (rozporządzenie (UE) nr 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Na bieżąco – Period: 2017 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter