IMPEL Logo

Remediacja wody i gruntów

2021

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Zarządzanie zanieczyszczonymi miejscami to proces, który ma różne tempo w państwach członkowskich. Wynika to częściowo z różnic w ustawodawstwie, które oznaczają różne definicje, jak na przykład: "tereny potencjalnie zanieczyszczone", "tereny zanieczyszczone", "tereny rekultywowane". Z tego powodu Komisja Europejska-JRC podjęła inicjatywę wraz z siecią EEA-EIONET w celu znalezienia wspólnych definicji i przeprowadzenia badania w państwach członkowskich w 2018 r. (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), które doprowadziło do zdefiniowania 6 statusów terenu.

Oczekiwane wyniki tego projektu to:

  • Wsparcie/wymiana doświadczeń technicznych niezbędnych do osiągnięcia postępu w fazie remediacji w Europie w celu umożliwienia tym państwom członkowskim, w których obecnie nie prowadzi się żadnej procedury, posiadania jednego punktu odniesienia.
  • Podzielenie się wiedzą, umiejętnościami i dobrymi praktykami, stworzenie wytycznych technicznych, koordynacja działań pomiędzy krajami.
  • Zaangażowanie głównych sieci europejskich, które zajmują się kwestiami terenów zanieczyszczonych, takich jak COMMON FORUM, Eionet WG Contamination i NICOLE.

Submit case studies on Thermal Desorption and Phytoremediation

Zespół projektowy przygotował dwie ankiety związane z technologiami "Thermal Desorption" i "Phytoremediation", które będą przedmiotem kolejnej fazy projektu. Zapraszamy do przedstawienia swoich studiów przypadków i podzielenia się tym z kolegami, korzystając z poniższego szablonu, najlepiej w formacie .docx. Niekoniecznie wszystkie pytania są istotne. Nazwiska osób przesyłających zostaną wymienione w podziękowaniu . Termin upływa 28 lutego 2023 roku, a dokument należy przesłać na adres e-mail Marco Falconiego (marco.falconi@impel.eu), z tematem "Thermal Desorption case study" lub "Phytoremediation case study". Projekty raportów końcowych spodziewane są w październiku 2023 r., a następnie zostaną przetłumaczone na kilka języków UE.

Kwestionariusz Desorpcji Termicznej

Kwestionariusz fitoremediacji

Raporty końcowe

Zespół projektowy wydał w 2021 r. następujące raporty końcowe dotyczące In Situ Chemical Oxidation (ISCO) i Soil Vapour Extraction (SVE) w kilku językach UE:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) report (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Sprawozdanie z badań nad bezpieczeństwem w miejscu (ISCO) (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Raport z ekstrakcji oparów z gleby (SVE) (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS) (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Raporty robocze

Zespół projektowy opublikował dwa projekty raportów dotyczących Multi Phase Extraction i Soil Washing w dniu 15 października 2022 r.

MPE projekt raportu IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW projekt raportu IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Załącznik1_SWdraft_15oct2022.pdf

Commenting-template.doc

Zaprasza się do zgłaszania uwag, dzielenia się tą możliwością z kolegami, korzystając wyłącznie z szablonu komentarzy. Komentarze mogą być ogólne, techniczne, redakcyjne. Nazwiska recenzentów zostaną wymienione w podziękowaniach.

Komentarze/uwagi należy przesyłać przy użyciu zgłoszonych formatów nie później niż 15 listopada 2022 do Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), z obiektem "MPE comments" lub "Soil Washing comments".

Powiązane pliki/informacje

- Strategia tematyczna dotycząca gleby.
- COM(2006)231 wersja ostateczna.
- Konwencja sztokholmska (art. 6, ostatnia wersja).
- Konwencja MINAMATA w sprawie rtęci.
- No net land take by 2050 reported for the first time in the Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM(2011) 571 final.

.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Na bieżąco – Period: 2021 – Topic: Woda i ziemia - Tags: water

Subscribe to our newsletter