IMPEL Logo

Wykrywanie i ocena nadmiernego poboru wody oraz nielegalnego poboru (WODA)

2015 - 2016

Zakończono

Opis projektu i cele

powodować w niektórych przypadkach dramatyczne skutki dla osiadania gleby. Typowe przypadki nielegalnego poboru wody występują, gdy studnie działają bez zezwolenia, lub gdy woda jest pompowana z rzek lub kanałów bez zezwolenia.

.
  Wykrycie nielegalnego poboru wody jest kolejnym krokiem i jest możliwe tylko wtedy, gdy pozwolenia są zorganizowane w odpowiednim GIS.
  1. Metody monitorowania ewapotranspiracji upraw.
  2. Metody monitorowania osiadania gruntu.

  Celem pracy jest poprawa zdolności członków IMPEL do monitorowania nadmiernego poboru wody, zarówno legalnego jak i nielegalnego, za pomocą opłacalnych metod EO i GIS. Może to zwiększyć efektywność członków IMPEL w zakresie wykorzystania efektywnych zasobów w terenie do walki z nielegalnym poborem wody; zwiększenie zdolności w zakresie interpretacji wykorzystania wody w rolnictwie, użytkowaniu cywilnym i przemysłowym może być przydatne do wspierania państw członkowskich we wdrażaniu RDW i osiąganiu celów określonych w mapie drogowej dla Europy efektywnie korzystającej z zasobów.

  Dzięki realizacji tego projektu członkowie IMPEL zdobędą lepszą wiedzę na temat metod EO i możliwości, jakie daje program Copernicus, również w dziedzinach innych niż wykorzystanie wody w rolnictwie, takich jak zarządzanie gruntami, zwalczanie nielegalnych składowisk odpadów itp. Wyniki tego projektu byłyby bardzo przydatne w kontekście ewolucji usługi monitoringu Copernicus Land. Potencjalne zainteresowanie programu Copernicus inspekcją środowiska zostało już wspomniane w programie prac programu Copernicus, więc potrzeby te mogą być dalej uwzględniane w razie potrzeby.

   

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2016 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter