IMPEL Logo

WEEE art. 17 Projekt "free-riders

2019

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE (odpowiednio wdrożonym prawem krajowym: np. ElektroG w Niemczech) każdy producent sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi być zarejestrowany w krajowym rejestrze (Niemcy: stiftung elektro-altgeräte register), aby zapewnić, że wypełni swoje obowiązki, gdy jego sprzedane produkty staną się odpadami (np. WEEE).

.

Nie ma wspólnego europejskiego rejestru. Jeżeli producent mający siedzibę w danym kraju chce sprzedawać swoje produkty w innym kraju europejskim, w którym nie ma siedziby, ma obowiązek wyznaczyć w tym kraju autoryzowanego przedstawiciela, który musi wypełnić swoje obowiązki zgodnie z dyrektywą ZSEE (w szczególności rejestrację).

W przypadku, gdy producent nie ma siedziby w innym kraju, ma obowiązek wyznaczyć w nim autoryzowanego przedstawiciela, który musi wypełnić swoje obowiązki zgodnie z dyrektywą ZSEE.

Gdy producent nie wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela, trudno jest krajowemu organowi regulacyjnemu ścigać go za granicą (np. w jego ojczyźnie). Dlatego organy regulacyjne muszą ze sobą współpracować. Jednym z rozwiązań jest zwrócenie uwagi właściwego organu krajowego w kraju, w którym producent ma siedzibę, na transgranicznych "free-riders" (producentów bez rejestracji). W ten sposób można uniknąć trudności związanych ze ściganiem lub tłumaczeniem odpowiednich dokumentów.

Do lepszej współpracy organy regulacyjne potrzebują platformy / SharePoint do wymiany informacji. Muszą wiedzieć, kto jest odpowiedzialny w innych państwach członkowskich za przekazywanie raportów niezbędnych do egzekwowania i ścigania.

Powiązane pliki/informacje

Artykuł 17 WEEE 2012/19/UE: Upoważniony przedstawiciel:

  • Każde państwo członkowskie zapewnia, aby producent określony w art. 3 ust. 1 lit. f) pkt (i)-(iii) mający siedzibę w innym państwie członkowskim mógł, w drodze wyjątku od art. 3 ust. 1 lit. f) pkt (i)-(iii), wyznaczyć osobę prawną lub fizyczną mającą siedzibę na jego terytorium jako autoryzowanego przedstawiciela, który jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków tego producenta, zgodnie z niniejszą dyrektywą, na jego terytorium.
  • Każde państwo członkowskie gwarantuje, że producent określony w art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (iv) i mający siedzibę na jego terytorium, który sprzedaje EEE do innego państwa członkowskiego, w którym nie ma siedziby, wyznacza upoważnionego przedstawiciela w tym państwie członkowskim jako osobę odpowiedzialną za wypełnienie obowiązków tego producenta, zgodnie z niniejszą dyrektywą, na terytorium tego państwa członkowskiego.
  • Wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela odbywa się w formie pisemnego pełnomocnictwa.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Na bieżąco – Period: 2019 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter