IMPEL Logo

Konferencja IMPEL 2013

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstract

Wnioski z konferencji

Uznanie luki w implementacji

Obecna luka w implementacji w Europie utrudnia stworzenie równych szans. Trudna sytuacja w europejskich gospodarkach narodowych doprowadziła do cięć w zasobach i przeciążenia osób pracujących w administracji środowiskowej, przez co jakość wydawanych pozwoleń i kontroli środowiskowych jest obniżona. Doprowadzi to (ostatecznie) do nieodpowiedniego/niedostatecznego wdrażania wspólnotowego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska i spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Dlatego należy uczynić więcej, aby wzmocnić wdrażanie i zabezpieczyć niezbędne zasoby w celu osiągnięcia lepszego stanu środowiska w Europie i uniknięcia rosnących społecznych i ekonomicznych kosztów niewdrożenia. Potrzebna jest bardziej systematyczna ocena rzeczywistych problemów z wdrażaniem, które występują w terenie, a praktycy powinni być zaangażowani w identyfikację i wdrażanie praktycznych podejść i rozwiązań napotykanych problemów.

Uproszczona i bardziej egzekwowalna polityka i prawodawstwo

Praktycy mogą odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu przepisów, aby zapewnić ich praktyczne zastosowanie i egzekwowanie. Należy stosować bardziej systematyczne podejścia i narzędzia w celu zaangażowania praktyków i lepszego wykorzystania ich praktycznej wiedzy. Należy włożyć więcej wysiłku w usprawnienie i uproszczenie wymogów prawnych, aby zmniejszyć biurokrację i ułatwić przedsiębiorstwom właściwe postępowanie. Istnieje możliwość zwiększenia przejrzystości zarządzania środowiskiem w celu zwiększenia udziału zainteresowanych stron, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli. Istnieje potrzeba uproszczenia, usprawnienia i zwiększenia dostępności informacji potrzebnych do wspierania lepszego przestrzegania prawa ochrony środowiska.

Większe wsparcie dla organizacji wdrażających

Usprawnienie koordynacji między różnymi podmiotami jest oczywistym priorytetem. Powinniśmy szukać możliwości bliższej i skuteczniejszej współpracy między sieciami w całej Europie, między poszczególnymi krajami, a także między odpowiednimi władzami w poszczególnych krajach. Wzajemna ocena okazała się bardzo skutecznym mechanizmem identyfikacji i znajdowania rozwiązań problemów związanych z wdrażaniem. Zachęcamy do większego i szerszego stosowania podejścia peer review zarówno na poziomie krajowym, europejskim jak i międzynarodowym. Istnieje wyraźna potrzeba większej ilości i lepszych szkoleń dla praktyków. Musimy określić priorytetowe obszary szkoleń dla organów regulacyjnych, inspektorów, prokuratorów, sędziów i rzeczników praw obywatelskich, w tym w stosownych przypadkach wspólne programy szkoleniowe. Istnieje ciągła potrzeba opracowania i wdrożenia metod i narzędzi pomagających organizacjom wdrażającym w ustaleniu priorytetów i ukierunkowaniu wysiłków w celu osiągnięcia najlepszych wyników dla ludzi i środowiska przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów. Zachęcamy do tworzenia forów promujących innowacyjne myślenie i podejście do tego, jak cały cykl wdrażania mógłby być bardziej wydajny i skuteczny, przynosząc większe korzyści dla środowiska, poprawiając konkurencyjność i wspierając bardziej ekologiczną gospodarkę w Europie.

W podsumowaniu John Seager, przewodniczący IMPEL, stwierdził, że IMPEL wzywa decydentów na poziomie europejskim i w poszczególnych krajach do rozważenia tych zaleceń i podjęcia działań w celu osiągnięcia większych korzyści, które będą wynikały z lepszego wdrażania. Sieci odgrywają ważną rolę w realizacji tych działań i IMPEL zachęca państwa do aktywnego w nich uczestnictwa.

Nowy kierunek strategiczny

Jednym z działań następczych podejmowanych obecnie przez IMPEL jest opracowanie nowego kierunku strategicznego dla przyszłości jej sieci. Poprzez przyjęcie dokumentu strategicznego IMPEL opisuje swoje cele, priorytety i nową strukturę sieci na najbliższe lata oraz sposób, w jaki będzie się ona dostosowywać, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Obejmuje to na przykład utworzenie pięciu nowych zespołów eksperckich w miejsce dwóch istniejących klastrów.

Oświadczenie Konferencji

.

 

Tags:

Subscribe to our newsletter