IMPEL Logo

Baza danych kryteriów ryzyka (IRAM)

W dniu 6 stycznia 2011 r. weszła w życie dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED), a jej przepisy wymienione w art. 80 ust. 1 musiały zostać przetransponowane do prawa krajowego w ciągu dwóch lat. Dyrektywa IED ustanawia nowe wymogi dotyczące kontroli instalacji przemysłowych, opisane w art. 23 dyrektywy. Obowiązki dotyczące rutynowych kontroli środowiskowych stanowią nowe wyzwanie dla państw członkowskich UE. IMPEL w ramach projektu IMPEL easyTools opracował już Zintegrowaną Metodę Oceny Ryzyka (IRAM), która ma pomóc państwom członkowskim w spełnieniu wymagań art. 23 dyrektywy IED. Opracowanie Zintegrowanej Metody Oceny Ryzyka (IRAM) oraz związanego z nią narzędzia informatycznego pozwoliło stwierdzić, że narzędzie do oceny ryzyka powinno być wykorzystywane nie tylko w przypadku kontroli IED, ale również w przypadku kontroli przeprowadzanych na podstawie dyrektywy Seveso oraz RMCEI.

Baza danych kryteriów ryzyka

W ramach projektu opracowano bazę danych dostępowych zawierającą zbiór kryteriów ryzyka stosowanych przez organy ochrony środowiska w całej UE.

Tags:

Lead country and contact

Niemcy

Subscribe to our newsletter