IMPEL Logo

Tools

 • Rezerwy finansowe na zobowiązania z tytułu ochrony środowiska - praktyczny przewodnik

  Niniejszy praktyczny przewodnik jest pomyślany jako dokument referencyjny dla organów regulacyjnych. Nie nakazuje on organowi regulacyjnemu, co powinien zrobić. Ma on natomiast na celu dostarczenie informacji, które pomogą organom regulacyjnym w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących rezerw finansowych na zobowiązania i obowiązki środowiskowe. W ten sposób powinien przyczynić się do poprawy ochrony środowiska i finansów publicznych, promować zgodność z zasadą "zanieczyszczający płaci" i zachęcać operatorów do inwestowania w zapobieganie zanieczyszczeniom. Przewodnik określa kwestie, które należy rozważyć w procesie decyzyjnym przy ocenie rezerw finansowych, a także pomaga organom regulacyjnym i innym użytkownikom w znalezieniu skutecznych rozwiązań. Podkreśla on również znaczenie bieżącego utrzymania i monitorowania rezerwy finansowej w celu zapewnienia jej skutecznej realizacji w razie potrzeby, a także przedstawia przykłady zastosowania i wskazówki na szczeblu międzynarodowym.

  [Read more]
 • Metodologia robienia właściwych rzeczy przy wydawaniu pozwoleń - Porównanie

  Robienie właściwych rzeczy przy wydawaniu pozwoleń środowiskowych to trwający projekt (2016-2018), w którym dokładnie przyglądamy się relacji pomiędzy wydawaniem pozwoleń a kontrolą, identyfikujemy ciekawe studia przypadków i najlepsze praktyki w Europie oraz identyfikujemy i opisujemy kroki, które mogłyby być stosowane w procedurach wydawania pozwoleń.

  [Read more]
 • Ochrona przyrody przy wydawaniu pozwoleń i kontroli instalacji przemysłowych

  Niniejsze sprawozdanie/narzędzie koncentruje się w szczególności na wyjaśnieniu kryteriów screeningu, ocenie znaczących skutków, ocenie oddziaływań skumulowanych oraz, jeśli to możliwe, mechanizmach wprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z warunkami pozwolenia dotyczącymi środków łagodzących ustanowionych na mocy art. 6 ust. 3. 6(3). W odniesieniu do traktowania sieci Natura 2000 przy wydawaniu zezwoleń i przeprowadzaniu kontroli instalacji przemysłowych, w ramach projektu zidentyfikowano pewne dobre praktyki opisane w raporcie.

  [Read more]
 • Dobre praktyki w zakresie efektywności energetycznej w zakresie wydawania pozwoleń i kontroli

  Niniejszy dokument stanowi przegląd dobrych praktyk związanych z zajmowaniem się efektywnością energetyczną w procedurach wydawania pozwoleń i kontroli.

  [Read more]
 • Przetwarzanie odpadów przed składowaniem zgodnie z art. 6 dyrektywy w sprawie składowania odpadów

  Niniejsze sprawozdanie przedstawia wyniki części projektu IMPEL dotyczącego składowisk odpadów, koncentrującej się na wdrożeniu przez państwa członkowskie UE art. 6 dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, w celu zbadania sytuacji w państwach członkowskich w zakresie składowania nieprzetworzonych odpadów. w celu zbadania sytuacji w państwach członkowskich w zakresie składowania nieprzetworzonych odpadów. Wstępnie rozesłano ankietę.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter