IMPEL Logo

Tools

 • Wytyczne dotyczące skutecznego planowania kontroli przemieszczania odpadów

  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 660/2014 państwa członkowskie UE muszą ustanowić plany kontroli przemieszczania odpadów do dnia 1 stycznia 2017 r., aby zapewnić niezbędną zdolność do przeprowadzania kontroli i skutecznie zapobiegać nielegalnemu przemieszczaniu.

  [Read more]
 • Poradnik "Jak sprawić, żeby gospodarka okrężna działała

  Kluczowym elementem przejścia na gospodarkę okrężną są innowacje w zakładach produkcyjnych i recyklingowych, które mają na celu efektywne wykorzystanie zasobów, zapobieganie powstawaniu odpadów oraz wykorzystanie pozostałości produkcyjnych lub materiałów odzyskanych z odpadów jako surowców wtórnych.

  [Read more]
 • Wytyczne dotyczące wdrażania dyrektywy IED w planowaniu i realizacji kontroli

  Wytyczne te zostały opracowane w ramach projektu IMPEL z 2012 r: Kontrole środowiskowe instalacji przemysłowych zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED) Głównym celem tego projektu było zorganizowanie wymiany informacji dotyczących najlepszych praktyk w zakresie wdrażania art. 23 dyrektywy IED z uwzględnieniem wytycznych dotyczących planowania kontroli i oceny ryzyka opracowanych już przez IMPEL oraz wymogów opisanych w art. 23 dyrektywy IED.

  [Read more]
 • Dobre praktyki w zakresie zwalczania rozproszonych zanieczyszczeń azotanami pochodzącymi z gospodarstw rolnych i zagród rolniczych

  Niniejsze narzędzie zestawia przykłady dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania rozproszonym zanieczyszczeniom azotanami pochodzącymi z gospodarstw rolnych i zagród. Celem dokumentu jest przedstawienie pragmatycznych metod, które mogą przyczynić się do ograniczenia wymywania azotanów do środowiska wodnego, a tym samym przyczynić się do zwiększenia poziomu zgodności z celem dyrektywy azotanowej i ramowej dyrektywy wodnej.

  [Read more]
 • Rezerwy finansowe na zobowiązania z tytułu ochrony środowiska - praktyczny przewodnik

  Niniejszy praktyczny przewodnik jest pomyślany jako dokument referencyjny dla organów regulacyjnych. Nie nakazuje on organowi regulacyjnemu, co powinien zrobić. Ma on natomiast na celu dostarczenie informacji, które pomogą organom regulacyjnym w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących rezerw finansowych na zobowiązania i obowiązki środowiskowe. W ten sposób powinien przyczynić się do poprawy ochrony środowiska i finansów publicznych, promować zgodność z zasadą "zanieczyszczający płaci" i zachęcać operatorów do inwestowania w zapobieganie zanieczyszczeniom. Przewodnik określa kwestie, które należy rozważyć w procesie decyzyjnym przy ocenie rezerw finansowych, a także pomaga organom regulacyjnym i innym użytkownikom w znalezieniu skutecznych rozwiązań. Podkreśla on również znaczenie bieżącego utrzymania i monitorowania rezerwy finansowej w celu zapewnienia jej skutecznej realizacji w razie potrzeby, a także przedstawia przykłady zastosowania i wskazówki na szczeblu międzynarodowym.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Pod nazwą "easyTools" zespół projektowy, kierowany przez Niemcy, zebrał informacje na temat ocen ryzyka stosowanych w całej Europie. Na podstawie tych informacji opracowano i przetestowano nową metodologię opartą na zasadach, zwaną Zintegrowaną Metodą Oceny Ryzyka (IRAM). T

  [Read more]
 • Metodologia robienia właściwych rzeczy przy wydawaniu pozwoleń - Porównanie

  Robienie właściwych rzeczy przy wydawaniu pozwoleń środowiskowych to trwający projekt (2016-2018), w którym dokładnie przyglądamy się relacji pomiędzy wydawaniem pozwoleń a kontrolą, identyfikujemy ciekawe studia przypadków i najlepsze praktyki w Europie oraz identyfikujemy i opisujemy kroki, które mogłyby być stosowane w procedurach wydawania pozwoleń.

  [Read more]
 • Klasyfikacja odpadów z Zielonego Wykazu na podstawie "Rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów

  Celem praktycznych wytycznych jest pomoc przedsiębiorstwom i władzom, które produkują, przetwarzają transportu, wywozu i kontroli odpadów w prawidłowej ocenie tych odpadów. Wytyczne mają zatem na celu zapewnienie pomocy w ocenach podejmowanych w związku z klasyfikacją odpadów w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów.

  [Read more]
 • IMPEL Review Initiative Tool (IRI)

  IRI to skrót od IMPEL Review Initiative i jest to dobrowolna wzajemna ocena, w ramach której organy ochrony środowiska z państw członkowskich sieci IMPEL pomagają sobie nawzajem w usprawnianiu wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska. Dzięki IRI gospodarz otrzymuje bezpłatne porady w celu dalszego usprawnienia swojej pracy, a najlepsze praktyki są wymieniane w całej społeczności europejskiej. Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją IRI, niniejszy pakiet informacyjny dostarczy Państwu kilku kluczowych informacji.

  [Read more]
 • Zgodność z wytycznymi: Pomoc w zakresie Systemu Zarządzania Firmą (CMS)

  Tradycyjny nadzór ma kilka wad. Chociaż niektóre podmioty regulowane potrzebują podejścia odstraszającego, większość podmiotów regulowanych jest skłonna przestrzegać regulacji publicznych. Niektóre z nich, zwłaszcza większe organizacje regulowane, reagują na nowe formy regulacji. W przypadku tych firm tradycyjne podejście oparte na dowodzeniu i kontroli nie jest zbyt skuteczne, ponieważ nie uwzględnia własnych możliwości firmy i może osłabiać wewnętrzną motywację.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter