IMPEL Logo

Tools

 • Metodologia robienia właściwych rzeczy przy wydawaniu pozwoleń - Porównanie

  Robienie właściwych rzeczy przy wydawaniu pozwoleń środowiskowych to trwający projekt (2016-2018), w którym dokładnie przyglądamy się relacji pomiędzy wydawaniem pozwoleń a kontrolą, identyfikujemy ciekawe studia przypadków i najlepsze praktyki w Europie oraz identyfikujemy i opisujemy kroki, które mogłyby być stosowane w procedurach wydawania pozwoleń.

  [Read more]
 • Ochrona przyrody przy wydawaniu pozwoleń i kontroli instalacji przemysłowych

  Niniejsze sprawozdanie/narzędzie koncentruje się w szczególności na wyjaśnieniu kryteriów screeningu, ocenie znaczących skutków, ocenie oddziaływań skumulowanych oraz, jeśli to możliwe, mechanizmach wprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z warunkami pozwolenia dotyczącymi środków łagodzących ustanowionych na mocy art. 6 ust. 3. 6(3). W odniesieniu do traktowania sieci Natura 2000 przy wydawaniu zezwoleń i przeprowadzaniu kontroli instalacji przemysłowych, w ramach projektu zidentyfikowano pewne dobre praktyki opisane w raporcie.

  [Read more]
 • Dobre praktyki w zakresie efektywności energetycznej w zakresie wydawania pozwoleń i kontroli

  Niniejszy dokument stanowi przegląd dobrych praktyk związanych z zajmowaniem się efektywnością energetyczną w procedurach wydawania pozwoleń i kontroli.

  [Read more]
 • Narzędzie do modelowania iDepend

  iDEPEND jest narzędziem do modelowania zależności, które może pomóc regulatorom w identyfikacji strategii interwencji i podejść w celu poprawy zachowań operatorów w zakresie zgodności ze środowiskiem. Jednocześnie narzędzie analizuje ewentualną skuteczność wybranego podejścia.

  [Read more]
 • Lista kontrolna do oceny prawodawstwa pod względem praktyczności i wykonalności

  W celu zachęcenia decydentów, prawodawców i zainteresowanych stron do poświęcenia większej uwagi prawdopodobnym problemom związanym z praktycznością wdrażania i egzekwowania prawa w całym procesie legislacyjnym, z myślą o przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z praktycznością i egzekwowaniem prawa poprzez proaktywne podejście, IMPEL zainicjowała projekt mający na celu opracowanie praktycznej listy kontrolnej służącej do oceny praktyczności i egzekwowania istniejącego i nowego prawodawstwa w celu poprawy ogólnego wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska w państwach członkowskich.

  [Read more]
 • Dialog sąsiedzki - zestaw narzędzi

  Niniejszy dokument skierowany jest do władz i firm, które chcą stosować lub promować podejście oparte na dialogu bezpośrednim w rozwiązywaniu konfliktów środowiskowych pomiędzy mieszkańcami a zakładami przemysłowymi. Szereg państw członkowskich zaangażowało się w serię projektów dotyczących nawiązania dialogu sąsiedzkiego, w ramach których zebrano i oceniono przykłady, w jaki sposób konflikty środowiskowe pomiędzy przedsiębiorstwami a ich sąsiedztwem mogły zostać rozwiązane w drodze dialogu.

  [Read more]
 • Przetwarzanie odpadów przed składowaniem zgodnie z art. 6 dyrektywy w sprawie składowania odpadów

  Niniejsze sprawozdanie przedstawia wyniki części projektu IMPEL dotyczącego składowisk odpadów, koncentrującej się na wdrożeniu przez państwa członkowskie UE art. 6 dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, w celu zbadania sytuacji w państwach członkowskich w zakresie składowania nieprzetworzonych odpadów. w celu zbadania sytuacji w państwach członkowskich w zakresie składowania nieprzetworzonych odpadów. Wstępnie rozesłano ankietę.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter