IMPEL Logo

O spoločnosti IMPEL

Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva (IMPEL) je medzinárodné neziskové združenie environmentálnych orgánov členských štátov Európskej únie, pristupujúcich a kandidátskych krajín EÚ, krajín EHP a EZVO a potenciálnych kandidátov na vstup do Európskeho spoločenstva. Združenie je registrované v Belgicku a jeho právne sídlo je v Bruseli. V súčasnosti má IMPEL 56 členov z 36 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, Severného Macedónska, Srbska, Turecka, Islandu, Kosova*, Albánska, Švajčiarska a Nórska.

(*Týmto označením nie sú dotknuté stanoviská k štatútu a je v súlade s rezolúciou BR OSN 1244/1999 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.)

Od neformálneho k formálnemu

IMPEL bol založený v roku 1992 ako neformálna sieť európskych regulačných orgánov a úradov, ktoré sa zaoberajú implementáciou a presadzovaním environmentálneho práva. V roku 2008 sa IMPEL transformoval na medzinárodné neziskové združenie podľa belgického práva. Prečítajte si viac o histórii siete IMPEL. 

Ciele siete

Cieľom siete je vytvoriť v Európskej únii potrebný impulz na dosiahnutie pokroku pri zabezpečovaní účinnejšieho uplatňovania právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Hlavné činnosti siete IMPEL sa uskutočňujú v rámci projektovej štruktúry a týkajú sa zvyšovania povedomia, budovania kapacít, vzájomného hodnotenia, výmeny informácií a skúseností s vykonávaním, medzinárodnej spolupráce pri presadzovaní, ako aj presadzovania a podpory uplatniteľnosti európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia v praxi.

Sieť IMPEL sa stala všeobecne známou organizáciou v oblasti životného prostredia a spomína sa vo viacerých legislatívnych a politických dokumentoch EÚ, napr.:

  • Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 "Dobrý život v medziach našej planéty", ktorým sa ustanovuje siedmy environmentálny akčný program Spoločenstva,
  • Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/331/ES zo 4. apríla 2001, ktorým sa stanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (RMCEI),
  • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní práva Európskeho spoločenstva v oblasti životného prostredia a,
  • Osmernice Európskej komisie pre posudzovanie vplyvov.
.

Subscribe to our newsletter