IMPEL Logo

O spoločnosti IMPEL

Kto sa môže stať členom?

Členstvo v IMPEL je otvorené pre orgány verejnej správy, ktoré implementujú a presadzujú environmentálne právne predpisy. Nie je otvorené pre jednotlivcov. Zvyčajne sa členstva v IMPEL zúčastňujú orgány EPA, inšpektoráty, povoľovacie agentúry a ministerstvá. Členom IMPEL sa môžu stať aj združenia organizácií a orgánov, ktoré sa zaoberajú implementáciou a presadzovaním environmentálnych právnych predpisov.

Prínosy zapojenia

Sieť

Vaša organizácia bude v sieti viac ako 50 environmentálnych orgánov s možnosťou spolupracovať na praktických otázkach implementácie prostredníctvom projektov a aktivít. Vaša organizácia tak získa rozsiahle možnosti nadväzovania kontaktov s ďalšími odborníkmi na implementáciu a presadzovanie z členských krajín IMPEL.

Spoločné vzdelávanie

Projekty a aktivity IMPEL poskytnú vašej organizácii príležitosť pracovať na spoločných výzvach orgánov životného prostredia a produkovať nové nápady a poznatky. IMPEL poskytuje členom platformu na výmenu nápadov a skúseností a vzájomné učenie sa.

Vymieňanie osvedčených postupov

Jedným z hlavných cieľov IMPEL je výmena a vypracovanie usmerňujúcich dokumentov o osvedčených postupoch. To umožňuje učiť sa zo skúseností odborníkov z iných orgánov životného prostredia.

Prístup k Basecamp

Basecamp je webová platforma na riadenie projektov a komunikáciu. Skupina IMPEL používa tento softvér na uľahčenie vytvárania sietí, interakcie a zdieľania informácií medzi členmi. Prístup k tejto platforme je jednou z praktických výhod členstva v skupine IMPEL.

Zvýšená kapacita

Spoločnosť IMPEL zvyšuje budovanie kapacít vo vašej organizácii tým, že ponúka príležitosti na vzdelávanie prostredníctvom projektov, konferencií a školení.

Účasť na projektoch

Vaša organizácia bude mať prospech z možnosti, aby sa jej zamestnanci zúčastňovali na projektoch (v cene je zahrnutá ich letenka, ubytovanie a základné náklady na stravovanie).

Účasť v expertných tímoch

Expertné tímy sú tematicky založené fóra pre podobne zmýšľajúcich kolegov, ktorí si vymieňajú informácie o implementácii a presadzovaní environmentálnych právnych predpisov. Ako člen budete mať možnosť mať zamestnancov, ktorí sa budú zúčastňovať na expertných tímoch a rozhodovať o budúcich projektoch.

Pomáhať organizáciám efektívnejšie využívať ich obmedzené zdroje

Vytváraním technických usmernení a podporou využívania prístupov založených na riziku na cielenie úsilia môže IMPEL pomáhať členským organizáciám posilniť implementáciu environmentálnych právnych predpisov.

Spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva

Spolupráca medzi orgánmi je veľmi dôležitá, najmä v prípade cezhraničných problémov. IMPEL posilňuje cezhraničnú komunikáciu a väzby medzi odborníkmi a dáva členom možnosť spolupracovať na spoločných výzvach v oblasti vykonávania. Táto práca posilňuje spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva z rôznych krajín.

Vzájomné hodnotenia

IMPEL ponúka vzájomné hodnotenia s názvom: "Iniciatíva IMPEL pre hodnotenie" (IRI). IRI je dobrovoľné partnerské hodnotenie, v rámci ktorého si orgány členských krajín IMPEL v oblasti životného prostredia navzájom pomáhajú pri zlepšovaní vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Prostredníctvom IRI môže vaša organizácia získať lacné poradenstvo na ďalšie zlepšenie svojej práce.

Spolupráca s externými partnermi

IMPEL úzko spolupracuje s viacerými externými sieťami, ako je Medzinárodná sieť pre dodržiavanie a presadzovanie predpisov v oblasti životného prostredia (INECE), Európska sieť vedúcich agentúr na ochranu životného prostredia (NEPA), Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie (ENPE) a Európska sieť sudcov pre životné prostredie (EUFJE). Ako člen IMPEL bude mať vaša organizácia možnosť stretávať sa a spolupracovať aj s členmi týchto sietí.

Odpovednosti

Bývanie členom je spojené s povinnosťami. IMPEL získava väčšinu svojich príjmov z Európskej únie, ale značná časť (približne 30 %) pochádza z členských poplatkov (5 000 EUR na členskú organizáciu). Sieť je taká úspešná, ako sú úspešní samotní účastníci, keď sa spájajú a spolupracujú, takže účasť na rozhodovaní, projektoch a činnostiach je tiež kľúčovou súčasťou členstva.

Ako postupovať?

Ak má vaša organizácia záujem stať sa členom siete IMPEL, obráťte sa na náš sekretariát.

Subscribe to our newsletter