IMPEL Logo

O spoločnosti IMPEL

Jedným z aspektov siete IMPEL, ktorý jej členovia a tí, ktorí s ňou pracujú, najviac oceňujú, je jej neformálny charakter. Štatút IMPEL odráža tento charakter. Na projektoch a aktivitách sa môžu zúčastňovať odborníci z oblasti životného prostredia, ktorí pracujú v orgáne životného prostredia, ktorý je členom združenia IMPEL.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Valné zhromaždenie určuje politiku združenia a rozhoduje o rozpočte, pracovných programoch, návrhoch projektov a správach o projektoch. Členovia IMPEL v jednej krajine určia národného koordinátora IMPEL, ktorý ich zastupuje na valnom zhromaždení.

Odborné tímy

IMPEL organizuje svoju prácu do piatich tematických oblastí:
1. Priemysel a ovzdušie
2. Odpady a TZL
3. Voda a pôda
4. Ochrana prírody
5. Prierezové nástroje a prístupy

Odborné tímy sú zodpovedné za vypracovanie aktivít, ktoré riešia kľúčové nedostatky v implementácii, dohliadajú na realizáciu týchto aktivít a kvalitu ich výstupov. Skupina pre riadenie programu združuje vedúcich tímov 5 tematických oblastí, ktorí sú potom zodpovední za organizáciu aktivít do jedného integrovaného programu.

Rada

Rada je výkonným orgánom združenia a zodpovedá za každodenné riadenie a vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia. Riadi napríklad vzťahy s kľúčovými externými zainteresovanými stranami, ako je Európska komisia, zostavuje rozpočet siete a v prípade potreby spravuje a prideľuje finančné prostriedky. Správna rada dohliada na činnosť sekretariátu. [Viac]

Výbory

Valné zhromaždenie volí nezávislý Výbor pre audit a hodnotenie, ktorý posudzuje technické a rozpočtové plány a správy o projektoch a iných vhodných činnostiach združenia.  Výbor sa vyjadruje k súladu plánov a realizácie projektov a činností s vnútornými pravidlami a administratívnymi zásadami združenia IMPEL. 

Valné zhromaždenie volí aj Výbor pre nábor zamestnancov, ktorý uľahčuje obsadzovanie čestných funkcií v sieti. 

Členstvo v týchto výboroch je otvorené pre všetkých odborníkov členov IMPEL s odbornými skúsenosťami v príslušných oblastiach (audit, finančné a projektové riadenie, resp. nábor zamestnancov alebo vytváranie sietí). 

Sekretariát

IMPEL podporuje sekretariát, ktorý je chrbticou siete IMPEL. Personál sekretariátu tvorí tím piatich úradníkov. [Viac]

Subscribe to our newsletter