IMPEL Logo

About IMPEL

Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia a zodpovedá za každodenné riadenie a vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia. Riadi napríklad vzťahy s kľúčovými externými zainteresovanými stranami, ako je Európska komisia, zostavuje rozpočet siete a v prípade potreby spravuje a prideľuje finančné prostriedky. Správna rada dohliada na sekretariát.

Správna rada v súčasnosti pozostáva z:

Marco Falconi

Marco Falconi pracuje ako technológ v ISPRA (Taliansky inštitút pre ochranu a výskum životného prostredia) a je vedúcim expertného tímu IMPEL pre vodu a pôdu. Je držiteľom dvoch magisterských titulov – jedného v oblasti environmentálnych vied a druhého v oblasti geológie.
Marco má medzinárodné skúsenosti s projektmi OSN v balkánskych krajinách a s hodnotením GEO6. Je jedným z členov Národného referenčného centra EIONET pre pôdu. V ISPRA je koordinátorom kapitoly “Pôda a pôda” výročnej správy o mestských oblastiach. Je tiež vedeckým koordinátorom Remtech Europe, výročnej konferencie o kontaminovaných lokalitách. Vyučuje environmentálne hodnotenie na Polytechnickej univerzite v Marche a na univerzite v Camerine.

Jaakko Vesivalo

Jaakko Vesivalo pracuje ako vedúci odborník na životné prostredie v inšpekčnom oddelení Centra pre hospodársky rozvoj, dopravy a životného prostredia pre juhovýchodné Fínsko (KASELY). Do rodiny IMPEL vstúpil s projektom implementácie IED v roku 2015 a od roku 2021 je vedúcim tímu expertov pre priemysel a ovzdušie . Jaakko má medzinárodné skúsenosti s projektmi rozvojovej pomoci v Nepále, Laoskej ľudovodemokratickej republike a RSA v oblasti environmentálneho manažmentu.  Získal titul Mgr. v odbore environmentálne inžinierstvo na Technickej univerzite v Berlíne a titul Bc. v odbore sociálna antropológia na Slobodnej univerzite v Berlíne.

Alfred Dreijer

Alfred pracuje na licenčnom úrade v provincii Drenthe v Holandsku, kde vydáva povolenia na lov, ochranu prírody a lesné hospodárstvo. V mene provincie Drenthe sa zúčastňuje na práci národnej pracovnej skupiny pre zákon o ochrane prírody a národnej pracovnej skupiny pre manažment vlka. Jeho predchádzajúce skúsenosti zahŕňajú prácu realitného agenta na ministerstve poľnohospodárstva, prírody a rybolovu a tiež prácu úradníka pre ochranu prírody v provincii Frízsko. V skupine IMPEL sa angažuje od roku 2017 a v roku 2021 bol zvolený za vedúceho tímu odborníkov na ochranu prírody.

Martine Blondeel

Martine je hlavnou odborníčkou na environmentálnu a územnú politiku na ministerstve životného prostredia a územného rozvoja flámskej vlády v Belgicku. Predtým dlhé roky pôsobila ako vedúca hlavného inšpektorátu odboru inšpekcie životného prostredia. V tejto funkcii dohliadala na koordinačnú prácu viacerých odborníkov v rôznych oblastiach životného prostredia, ako je ovzdušie, odpadové vody, odpad, preprava odpadu, hluk, zápach, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a skleníkové plyny, pôda a podzemné vody, geneticky modifikované organizmy, systémy energetického manažérstva, systémy environmentálneho manažérstva a nariadenie Reach. Predtým pôsobila ako koordinátorka - odborníčka v oblasti kontroly znečistenia ovzdušia a obťažovania zápachom. Má skúsenosti ako inšpektorka životného prostredia, ako odborníčka na politiku v oblasti ovzdušia a ako pedagogička v oblasti prírodných vied. Študovala na univerzite v Leuvene a následne pokračovala v štúdiu na univerzitách v Antverpách a v Gente. V skupine IMPEL pôsobí od roku 2007 – najmä v expertných tímoch Industry & Air a Cross Cutting Issues – a v roku 2021 bola zvolená za vedúcu expertného tímu Cross Cutting Issues.

Ana Garcia

Pani Ana Garcia v súčasnosti pracuje ako inšpektorka riaditeľka oddelenia pre spoluprácu a medzinárodné záležitosti, IGAMAOT,  Portugalsko. Je inšpektorkou životného prostredia na Generálnej inšpekcii pre poľnohospodárstvo, more, životné prostredie a územné plánovanie (IGAMAOT, Portugalsko) a je držiteľkou doktorátu v oblasti environmentálnych vied na tému “Implementácia environmentálnej legislatívy . S organizáciou IMPEL spolupracuje od roku 1999 a zúčastňuje sa ako národná zástupkyňa na projektoch IMPEL v rôznych oblastiach, konkrétne v oblasti ochrany prírody, priemyslu a ovzdušia, odpadov a vody, od roku 2015 je portugalskou národnou koordinátorkou a v rokoch 2017-2018 bola podpredsedníčkou IMPEL.

Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski pracuje ako hlavný poradca pre prepravu odpadu vo Švédskej agentúre pre ochranu životného prostredia. Do rodiny spoločností IMPEL Waste a TFS sa pripojil v roku 2010 a odvtedy sa zúčastnil na mnohých rôznych projektoch pre švédsku agentúru EPA. Helge bol na konferencii COP 12 zvolený za člena Bazilejského výboru ENFORCE na obdobie 2016/17. Posledné 3 roky bol vedúcim oddelenia TFS v spolkovej krajine Sasko a napokon sa v máji 2021 vrátil do Švédska. Má skúsenosti v oblasti TFS a klasifikácie odpadov, odpadových vôd a skládok. Helge je vedúcim tímu odborníkov na odpady a TFS na roky 2022/23. Má vysokoškolský titul z chémie z Technickej univerzity v Drážďanoch.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc je vedúcim oddelenia pre riadenie chronických rizík a inšpektorátov na ministerstve pre energetickú transformáciu vo Francúzsku. Študoval na Ecole polytechnique a Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees v Paríži a má skúsenosti s prácou na rôznych ministerstvách na témach, ako je účtovníctvo sociálneho poistenia, znečistenie pôdy a rádioaktívne znečistenie, a teraz na inšpekciách priemyselných zariadení. Od roku 2009 je národným koordinátorom IMPEL pre Francúzsko a zúčastňuje sa na mnohých aktivitách IMPEL. V roku 2022 bol zvolený za podpredsedu pre administratívu a financie v skupine IMPEL.  

Bojan Počkar

Bojan je starším inšpektorom životného prostredia na Inšpektoráte pre životné prostredie a územné plánovanie v Slovinsku. Vyštudoval organizačné vedy na Univeristy of Kranj v Slovinsku. Je vedúcim medzirezortnej pracovnej skupiny pre problematiku TFS v Slovinsku (členovia Inšpektorátu, Polície, Finančnej správy) a už viac ako 10 rokov je zapojený do programu IMPEL ako národný koordinátor, národný kontaktný bod v oblasti TFS, člen Riadiaceho výboru pre tím expertov pre odpady&TFS a aktívny člen rôznych projektov IMPEL v rámci tímov expertov pre odpady&TFS a prierezových projektov. Bojan je podpredsedom pre projekty. 

Subscribe to our newsletter