IMPEL Logo

About IMPEL

Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia a zodpovedá za každodenné riadenie a vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia. Riadi napríklad vzťahy s kľúčovými externými zainteresovanými stranami, ako je Európska komisia, zostavuje rozpočet siete a v prípade potreby spravuje a prideľuje finančné prostriedky. Správna rada dohliada na sekretariát.

Správna rada v súčasnosti pozostáva z:

Marco Falconi

Marco Falconi pracuje ako technológ v ISPRA (Taliansky inštitút pre ochranu a výskum životného prostredia) a je vedúcim expertného tímu IMPEL pre vodu a pôdu. Je držiteľom dvoch magisterských titulov – jedného v oblasti environmentálnych vied a druhého v oblasti geológie.
Marco má medzinárodné skúsenosti s projektmi OSN v balkánskych krajinách a s hodnotením GEO6. Je jedným z členov Národného referenčného centra EIONET pre pôdu. V ISPRA je koordinátorom kapitoly “Pôda a pôda” výročnej správy o mestských oblastiach. Je tiež vedeckým koordinátorom Remtech Europe, výročnej konferencie o kontaminovaných lokalitách. Vyučuje environmentálne hodnotenie na Polytechnickej univerzite v Marche a na univerzite v Camerine.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan je starším inšpektorom životného prostredia na Inšpektoráte pre životné prostredie a územné plánovanie v Slovinsku. Vyštudoval organizačné vedy na Univeristy of Kranj v Slovinsku. Je vedúcim medzirezortnej pracovnej skupiny pre problematiku TFS v Slovinsku (členovia Inšpektorátu, Polície, Finančnej správy) a už viac ako 10 rokov je zapojený do programu IMPEL ako národný koordinátor, národný kontaktný bod v oblasti TFS, člen Riadiaceho výboru pre tím expertov pre odpady&TFS a aktívny člen rôznych projektov IMPEL v rámci tímov expertov pre odpady&TFS a prierezových projektov. Bojan je podpredsedom pre projekty. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred pracuje na licenčnom úrade v provincii Drenthe v Holandsku, kde vydáva povolenia na lov, ochranu prírody a lesné hospodárstvo. V mene provincie Drenthe sa zúčastňuje na práci národnej pracovnej skupiny pre zákon o ochrane prírody a národnej pracovnej skupiny pre manažment vlka. Jeho predchádzajúce skúsenosti zahŕňajú prácu realitného agenta na ministerstve poľnohospodárstva, prírody a rybolovu a tiež prácu úradníka pre ochranu prírody v provincii Frízsko. V skupine IMPEL sa angažuje od roku 2017 a v roku 2021 bol zvolený za vedúceho tímu odborníkov na ochranu prírody.

Martine Blondeel

Martine je hlavnou odborníčkou na environmentálnu a územnú politiku na ministerstve životného prostredia a územného rozvoja flámskej vlády v Belgicku. Predtým dlhé roky pôsobila ako vedúca hlavného inšpektorátu odboru inšpekcie životného prostredia. V tejto funkcii dohliadala na koordinačnú prácu viacerých odborníkov v rôznych oblastiach životného prostredia, ako je ovzdušie, odpadové vody, odpad, preprava odpadu, hluk, zápach, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a skleníkové plyny, pôda a podzemné vody, geneticky modifikované organizmy, systémy energetického manažérstva, systémy environmentálneho manažérstva a nariadenie Reach. Predtým pôsobila ako koordinátorka - odborníčka v oblasti kontroly znečistenia ovzdušia a obťažovania zápachom. Má skúsenosti ako inšpektorka životného prostredia, ako odborníčka na politiku v oblasti ovzdušia a ako pedagogička v oblasti prírodných vied. Študovala na univerzite v Leuvene a následne pokračovala v štúdiu na univerzitách v Antverpách a v Gente. V skupine IMPEL pôsobí od roku 2007 – najmä v expertných tímoch Industry & Air a Cross Cutting Issues – a v roku 2021 bola zvolená za vedúcu expertného tímu Cross Cutting Issues.

Subscribe to our newsletter