IMPEL Logo

About IMPEL

Sekretariát tvorí tím piatich úradníkov:

Will Fawcett

Will Fawcett je zodpovedný za organizačnú a prevádzkovú podporu spoločnosti IMPEL. Jeho hlavnou úlohou je plánovať, koordinovať a sledovať zasadnutia správnej rady a VZ. Podporuje predsedu a podpredsedu v ich práci. Pomáha vypracovávať žiadosti o granty a správy v spolupráci s predstavenstvom, vedúcimi expertných tímov, projektovým a finančným pracovníkom. Koordinuje činnosť sekretariátu a prepája a riadi dodávateľov tovarov a služieb. Koordinuje tiež činnosti s ostatnými príslušnými sieťami pre dodržiavanie environmentálnych predpisov.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya je zodpovedný za riadenie projektov. Je zodpovedná za dohľad nad portfóliom projektov a činností a za vypracovanie plánov riadenia projektov IMPEL. Vytvára plány riadenia rizík a zabezpečuje podávanie správ a kontrolu zmien. Podporuje odborné tímy pri zostavovaní ich pracovných plánov. Zabezpečuje včasné monitorovanie a podávanie správ o pokroku projektu a vypracúva odborné správy pre podávanie správ o grantoch IMPEL’. Podporuje vedúcich projektov pri kontrole nákladov v spolupráci s finančným pracovníkom.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Všeobecné administratívne podporné služby

Fotini Stamati poskytuje IMPEL’s všeobecnú administratívnu podporu. Spravuje proces prejavenia záujmu a prístup členov’ na intranet a udržiava aktualizovaný zoznam kontaktov. Rozosiela príslušné informácie národným koordinátorom, predstavenstvu a členským organizáciám. Podporuje intranetovú komunikáciu z rady, výborov, projektov a aktivít do siete. Zabezpečuje zálohu pre nastavenie videokonferencií a postupov registrácie na zasadnutia IMPEL a spravuje kalendár IMPEL.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Subscribe to our newsletter