IMPEL Logo

O spoločnosti IMPEL

Lepšia implementácia pre budúcnosť - ako môže IMPEL prispieť?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môže skupina IMPEL prispieť k posilneniu implementácie environmentálneho práva v Európe, vrátane:

  • pomôcť krajinám rýchlejšie dosiahnuť súlad, napríklad výmenou poznatkov, zručností a osvedčených postupov a vykonávaním vzájomných hodnotení (IRI);
  • pomôcť implementačným organizáciám efektívnejšie využívať ich obmedzené zdroje, napríklad vypracovaním technických usmernení a podporou využívania prístupov založených na riziku pri cielenom úsilí;
  • koordinovanie činnosti medzi krajinami, napríklad pri presadzovaní predpisov na riešenie nezákonného cezhraničného pohybu odpadu;
  • usmerňovanie komunikácie medzi rôznymi aktérmi a sieťami, napríklad prokurátormi, sudcami a ombudsmanmi;
  • informovanie politiky pomocou praktických skúseností a odborných znalostí.

Pochopenie a riešenie nedostatkov pri vykonávaní

Potrebujeme lepšie pochopiť praktické problémy a nedostatky pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, aby sme mohli určiť, ako môže IMPEL pomôcť pri ich odstraňovaní. Toto pochopenie pomôže formovať priority pracovného programu do budúcnosti. Na tento účel boli vykonané práce, ktoré zahŕňajú; vykonávanie pravidelných hodnotení výziev v oblasti vykonávania, posudzovanie priorít v 7. akčnom programe pre životné prostredie, konzultácie s Európskou komisiou a Európskou environmentálnou agentúrou a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane mimovládnych organizácií a podnikateľských skupín a vykonanie prieskumu medzi našimi členmi s cieľom získať ich pohľad na problémy a riešenia v oblasti vykonávania.

Táto činnosť súvisí aj s politikou Európskej komisie v oblasti inteligentnejšej regulácie a s programom Vhodnosť a efektívnosť právnych predpisov (REFIT). Prostredníctvom programu REFIT Komisia prijíma opatrenia, aby sa právne predpisy EÚ stali "vhodnejšími na daný účel": aby sa zjednodušili a znížili regulačné náklady pri zachovaní prínosov.

Ako pracujeme

Hlavnou činnosťou skupinyIMPEL je realizácia projektov. Pre každý projekt sa vypracúva plán projektu, tzv. zadávacie podmienky (Terms of Reference - ToR). V ZP sa opisuje projekt z hľadiska cieľov aj výstupov. Obsahuje ustanovenia o preskúmaní kvality projektu a stratégiu šírenia výsledkov projektu. Podporuje sa spoločné riadenie projektov orgánmi životného prostredia z rôznych členských krajín IMPEL, ako aj široká účasť všetkých členov IMPEL na projektových seminároch.

Okrem projektov organizuje IMPEL konferencie o implementácii a presadzovaní práva EÚ v oblasti životného prostredia. Na týchto konferenciách sa zúčastňuje v priemere viac ako 200 odborníkov na povoľovanie, inšpekciu, presadzovanie a tvorbu politiky a zákonov zo všetkých členských krajín IMPEL a Európskej komisie. Konferencie sa využívajú na šírenie produktov IMPEL medzi širším publikom. Ponúkajú tiež možnosť diskutovať o nových trendoch v jednotlivých krajinách, preskúmať novo vyvinuté pracovné metódy a nástroje a diskutovať o praktickej realizovateľnosti a vymožiteľnosti pripravovaných právnych predpisov. Konferencie poskytujú zástupcom európskeho priemyslu a mimovládnych organizácií priestor na diskusiu s európskymi environmentálnymi orgánmi o možnostiach zlepšenia implementácie a presadzovania environmentálnych právnych predpisov EÚ a na tvorbu nápadov na nové projekty a činnosti IMPEL.

Spolupráca s externými partnermi

Od polovice 90. rokov 20. storočia Komisia a IMPEL úzko spolupracovali. Transformácia siete na nezávislé medzinárodné združenie environmentálnych orgánov priniesla potrebu zmeniť vzťah IMPEL s Európskou komisiou. Dňa 15. septembra 2009 bolo medzi IMPEL a Komisiou podpísané memorandum o porozumení, v ktorom sa uznáva úloha IMPEL v súvislosti so zlepšením vykonávania a presadzovania práva EÚ v oblasti životného prostredia a opisuje sa spolupráca medzi IMPEL a Komisiou v tejto oblasti. európska komisia zostala dôležitým sponzorom IMPEL. Od roku 2008 Komisia finančne podporuje skupinu IMPEL prostredníctvom nariadenia LIFE+.

V oblasti medzinárodnej prepravy odpadu podpísala skupina IMPEL memorandum o porozumení so sekretariátom Bazilejského , Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a je členom Environmentálnej siete pre optimalizáciu dodržiavania právnych predpisov v oblasti nezákonnej prepravy (ENFORCE).

V decembri 2015 agentúra IMPEL formalizovala svoju spoluprácu aj so sieťou THEMIS podpísaním memoranda o porozumení.

Na druhom stretnutí sietí EÚ pre presadzovanie práva v oblasti životného prostredia v Oxforde (Spojené kráľovstvo) v septembri 2017 podpísala agentúra IMPEL memorandum o porozumení s Európskou sieťou prokurátorov pre životné prostredie (ENPE) a Envicrimenet. Toto memorandum o porozumení je jasným signálom zámeru týchto troch sietí spolupracovať na posilnení účinného vykonávania a presadzovania európskeho environmentálneho a súvisiaceho trestného práva a celého reťazca dodržiavania predpisov.

IMPEL aktívne spolupracuje aj s ďalšími strategickými partnermi, ako sú a Fórum sudcov EÚ pre životné prostredie (EUFJE), Sieť vedúcich predstaviteľov európskych environmentálnych agentúr (Sieť EPA) Európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI).

Ďalšie čítanie

Subscribe to our newsletter