IMPEL Logo

Zrieknutie sa zodpovednosti

Sieť IMPEL neposkytuje žiadnu záruku, že poskytnuté informácie sú aktuálne, presné, úplné alebo bezchybné. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo v dôsledku používania tejto webovej stránky, za predpokladu, že neboli spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
Výslovne si vyhradzujeme právo na čiastočné alebo úplné úpravy, doplnenie a vymazanie webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia alebo na úplné alebo časovo obmedzené zastavenie jej zverejňovania.

Táto stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Výslovne sa dištancujeme od obsahovej náplne odkazovaných externých stránok, pretože nad týmito stránkami nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za ich obsah.

Všetky obrázky použité na tejto webovej stránke boli použité po súhlase príslušných fotografov.

V žiadnom prípade nenesie spoločnosť IMPEL zodpovednosť voči akejkoľvek strane, ktorá sa môže rozhodnúť spoľahnúť na informácie uvedené na tejto stránke. Každá osoba alebo subjekt, ktorý sa spolieha na akékoľvek informácie získané z tejto webovej lokality, tak robí na vlastné riziko.

Šírenie informácií na tejto internetovej lokalite z našej strany nezakladá žiadne právo alebo výhodu, hmotnoprávnu ani procesnú, vymáhateľnú podľa zákona alebo spravodlivosti, zo strany strany siete, jej nástrojov, jej predstaviteľov alebo akejkoľvek inej osoby.

Náš program nezhromažďuje ani nesleduje osobné údaje zo svojej internetovej lokality, pokiaľ návštevník dobrovoľne neposkytol osobné údaje na korešpondenčné alebo iné účely. Všeobecné informácie z protokolov servera sa môžu použiť na sledovanie počtu návštevníkov webovej lokality, typu použitého softvéru prehliadača a trás, ktoré návštevníci prešli cez webovú lokalitu. Tieto informácie sa použijú len v súhrnnej forme a výlučne na účely zlepšenia našej webovej lokality a jej služieb pre našich divákov tým, že sa uľahčí vyhľadávanie a používanie informácií, ktoré poskytujeme.

Subscribe to our newsletter