IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Voda a pôda icon Voda a pôda

  V priebehu rokov sa zvýšilo povedomie o hrozbe, ktorú predstavuje zhoršovanie kvality a kvantity vodných zdrojov. Rovnako ako problémy súvisiace so zlým hospodárením s pôdou a pôdami. Ako hlavné príčiny nedostatočnej implementácie sa uvádzajú prítomnosť viacerých rôznych administratívnych a výkonných štruktúr pôsobiacich v jednej tematickej oblasti, potreba pôsobiť vo vymedzenej strategickej línii stanovenej rámcovými smernicami a nedostatočné dôkazy, údaje a informácie. To následne môže ohroziť schopnosť vodohospodárov plánovať primerané intervencie.

  [Read more]
 • Prierezové nástroje a prístupy icon Prierezové nástroje a prístupy

  Tím expertov X-cutting je vytvorený na podporu odborníkov z regulačnej praxe, ktorí sú zodpovední za vývoj systémov, procesov, postupov a nových spôsobov práce. Tím sa zaoberá predovšetkým regulačnými systémami x-cutting, a nie systémami špecifickými pre jednotlivé odvetvia. Cieľom tímu je: zvýšiť efektívnosť a účinnosť regulačných orgánov identifikovať a vyvíjať zastrešujúce nástroje na podporu regulačných orgánov a implementácie novej regulácie prispieť k rozvoju kapacít v rámci členských organizácií a k vytvoreniu rovnakých podmienok v rámci Európy pracovať na identifikácii a prispievať k riešeniu konkrétnych problémov.

  [Read more]
 • Ochrana prírody icon Ochrana prírody

  Zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity do roku 2020 je prioritou Európskej únie. Implementácia právnych predpisov EÚ o prírode (smernice o vtákoch a biotopoch) je nevyhnutná na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Je však potrebné zlepšiť ich vykonávanie a presadzovanie. Keďže do EK každoročne prichádza pomerne vysoký počet sťažností a konaní o porušení právnych predpisov týkajúcich sa týchto smerníc o prírode, je potrebné posilniť kontrolu a presadzovanie v tejto oblasti, a na to je potrebné spojiť sily s ostatnými sieťami Natura v Európe. Podľa stratégie IMPEL budú hlavné oblasti záujmu ochrany prírody pokryté prácou tímu zelených expertov. Tento prístup sa predpokladá ako účinnejší na riešenie nových perspektív v oblasti implementácie európskej legislatívy v oblasti ochrany prírody: umožní koncentrovaný prístup k otázkam ochrany prírody a stabilný a štruktúrovaný dialóg medzi odborníkmi na ochranu prírody medzi orgánmi, inými dôležitými sieťami, ako je sieť prokurátorov, sieť sudcov, mimovládnych organizácií a vedeckých inštitúcií. Celkovým cieľom tímu ekologických expertov je prispieť k posilneniu implementácie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody prostredníctvom zvyšovania informovanosti, rozšírenia siete ekologických expertov, výmeny osvedčených postupov, posilnenia spolupráce so sieťou EÚ z radov prokurátorov a sieťou z radov sudcov, posilnenia spolupráce a výmeny poznatkov s mimovládnymi organizáciami, zlepšenia spolupráce medzi expertmi (na presadzovanie práva) a organizovania spoločných inšpekcií. IMPEL chce spojiť úsilie všetkých sietí, mimovládnych organizácií a využiť svoje skúsenosti s inšpekciou a presadzovaním práva na určenie projektov a činností, ktoré pridávajú hodnotu v reťazci regulácia - povolenie a inšpekcia - presadzovanie - trestné stíhanie - verdikt - hodnotenie účinnosti právnych predpisov.

  [Read more]
 • Odpad a TFS icon Odpad a TFS

  Tags: Waste and TFS

  Odborný tím pre odpady a TFS sa zaoberá praktickým uplatňovaním a presadzovaním medzinárodných a európskych pravidiel prepravy odpadov a nakladania s odpadmi. Cieľom siete je podporovať dodržiavanie európskeho nariadenia o preprave odpadu a smerníc o nakladaní s odpadom prostredníctvom presadzovania, realizovať spoločné projekty presadzovania, podporovať výmenu poznatkov, osvedčených postupov a skúseností s presadzovaním nariadení a smerníc a stimulovať jednotný režim presadzovania. To sa uskutočňuje prostredníctvom činností zameraných na zvyšovanie informovanosti a budovanie kapacít, uľahčovanie spolupráce medzi agentúrami a cezhraničnej spolupráce a operatívnych činností v oblasti presadzovania práva. Členovia zoskupenia zastupujú orgány životného prostredia, ale aj colné a policajné služby a iné orgány, ktoré zohrávajú úlohu pri presadzovaní cezhraničnej prepravy a nakladania s odpadom.

  [Read more]
 • Priemysel a ovzdušie icon Priemysel a ovzdušie

  Expertný tím "Priemysel a ovzdušie" sa zameria najmä na praktické vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa priemyslu. V tejto oblasti je kľúčovou smernicou smernica 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED), ktorá od 7. januára 2013 nahrádza smernicu IPPC a sedem sektorových smerníc. Okrem toho je pre tím odborníkov osobitne zaujímavá smernica o kvalite ovzdušia, pretože úzko súvisí s emisiami do ovzdušia. Ďalší právny predpis sa týka smernice Seveso o kontrole závažných priemyselných havárií.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter