IMPEL Logo

Ochrana prírody

Zdravenie a zvrátenie straty biodiverzity do roku 2020 je prioritou Európskej únie. Implementácia právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody (smernice o vtákoch a biotopoch a nariadenie týkajúce sa inváznych cudzích druhov) je nevyhnutná na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, ktorý je zahrnutý v Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Je však potrebné zlepšiť implementáciu a presadzovanie. Keďže do EK každoročne prichádza relatívne vysoký počet sťažností a konaní o porušení právnych predpisov týkajúcich sa týchto smerníc o prírode, je potrebné posilniť kontrolu a presadzovanie v tejto oblasti, a na to je potrebné spojiť sily s ostatnými sieťami Natura v Európe. Podľa stratégie IMPEL budú hlavné oblasti záujmu ochrany prírody pokryté prácou tímu zelených expertov. Tento prístup sa predpokladá ako účinnejší na riešenie nových perspektív v oblasti implementácie európskej legislatívy v oblasti ochrany prírody: umožní koncentrovaný prístup k otázkam ochrany prírody a stabilný a štruktúrovaný dialóg medzi odborníkmi na ochranu prírody medzi orgánmi, inými dôležitými sieťami, ako je sieť prokurátorov, sieť sudcov, mimovládnych organizácií a vedeckých inštitútov. Celkovým cieľom tímu ekologických expertov je prispieť k posilneniu vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody prostredníctvom zvyšovania informovanosti, rozšírenia siete ekologických expertov, výmeny osvedčených postupov, posilnenia spolupráce so sieťou EÚ z radov prokurátorov a sieťou z radov sudcov, posilnenia spolupráce a výmeny poznatkov s mimovládnymi organizáciami, zlepšenia spolupráce medzi expertmi (na presadzovanie práva) a organizovania spoločných inšpekcií. IMPEL chce spojiť úsilie všetkých sietí, mimovládnych organizácií’s a využiť svoje skúsenosti v oblasti inšpekcie a presadzovania práva na určenie projektov a činností, ktoré pridávajú hodnotu v reťazci regulácia - povolenie a inšpekcia - presadzovanie práva - trestné stíhanie - verdikt - hodnotenie účinnosti právnych predpisov.

Tags:

Key areas

 • Boj proti nezákonnému zabíjaniu vtákov
 • Implementácia požiadaviek smernice o biotopoch a smernice o vtákoch v rámci siete Natura 2000
 • Vykonávanie nariadenia EÚ o dreve
 • Vzájomné hodnotenia ("zelená" iniciatíva Impel Review) a následné opatrenia/pomoc pri implementácii odporúčaní
 • Biodiverzita

Related projects

 • BIOVAL - Výpočet obnovy ekosystémov

  Ešte stále chýba povedomie o vplyve trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách na ekosystémy a chránené druhy. Spôsob výpočtu týchto škôd, aby sa stali užitočným a spoľahlivým nástrojom počas trestného stíhania a súdnych konaní, je témou, ktorú je potrebné ďalej skúmať. Existujú už niektoré dobré príklady. Napríklad vo Fínsku je prokurátor povinný pracovať s "cenníkom", ktorý vypočítava škody na ekosystémoch a chránených druhoch. Tá sa pohybuje od menších priestupkov až po trestné činy proti voľne žijúcim živočíchom, pri ktorých ide o ťažké ohrozené druhy.

  [Read more]
 • Výmena informácií IKB medzi orgánmi presadzovania práva a ostatnými zainteresovanými stranami (IMPEL-ESIX)

  Zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity do roku 2020 je prioritou Európskej únie. Implementácia právnych predpisov EÚ o prírode (smernice o vtákoch a biotopoch) je nevyhnutná na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Je však potrebné zlepšiť ich vykonávanie a presadzovanie.

  [Read more]
 • Boj proti nezákonným činnostiam spojeným s poľovníckym cestovným ruchom

  V roku 2015 bol preskúmaný dobrý príklad "uzavretého" regulačného systému v rámci nariadenia o poľovníctve v Slovinsku, a to prostredníctvom mäkkých a tvrdých kontrolných opatrení, ktoré viaceré členské štáty považovali za užitočné. V roku 2017 sa preto v Slovinsku zorganizovala študijná inšpekcia s cieľom zistiť, ako tento systém funguje v praxi. V rokoch 2019 - 2020 bol inšpektorátom z členských krajín, členom Birdlife a členom Face rozposlaný online dotazník. Na základe analýzy odpovedí na dotazník budú v roku 2021 vybrané dve krajiny na spoločnú inšpekciu.

  [Read more]
 • Nástroj na plánovanie inšpekcie chránených prírodných lokalít

  Alarmujúci pokles biodiverzity v Európe podnietil Európsku úniu (EÚ) k prijatiu dvoch kľúčových právnych predpisov - smernice o biotopoch a smernice o vtákoch - s cieľom zachovať najcennejšie európske druhy a biotopy v celom ich prirodzenom areáli v EÚ.

  [Read more]
 • Osvedčené postupy pri vykonávaní akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami

  Vykonávanie akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami si vyžaduje širokú podporu nielen zo strany inštitúcií EÚ, ale aj agentúr EÚ - Europolu a Eurojustu -, členských štátov a ich príslušných agentúr, delegácií EÚ a veľvyslanectiev členských štátov v tretích krajinách.

  [Read more]
 • Stretnutie tímu odborníkov na ochranu prírody a spoločné inšpekcie

  V roku 2014 sa v Rumunsku uskutočnila prvá zelená iniciatíva IMPEL Review (IRI), druhá zelená iniciatíva IRI sa uskutoční v máji 2016 v Taliansku. Boli identifikované osvedčené postupy a príležitosti na zlepšenie. Rumunsko poukázalo na oblasť, na ktorú sa chce zamerať a v ktorej si chce vymieňať poznatky a skúsenosti; konkrétne na organizáciu agentúr na ochranu životného prostredia a prírody (oddelených alebo zlúčených). Počas seminára v Rumunsku v roku 2015 pracovná skupina identifikovala otázku "nelegálnej poľovníckej turistiky" ako príležitosť na spoluprácu s cieľom určiť rozsah tejto činnosti a identifikovať zákonné a nezákonné aspekty. Vychádzalo to z prezentácie prokurátora z Rumunska. Tento prípad mal hlboký vplyv na stav ochrany prírody a bolo povedané, že nezákonné činnosti stále pokračujú. V pláne riadenia pre tím expertov na ochranu prírody "chrbticová štruktúra" obsahuje cyklus v podobe činnosti IRI, na ktorú nadväzuje stretnutie tímu expertov v nasledujúcom roku.

  [Read more]
 • Povolenie podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch

  Smernice o vtákoch a biotopoch sú kľúčové pre dosiahnutie cieľa EÚ 2020, ktorým je zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity, ktorý schválili hlavy štátov a vlád. Komisia prijala ambicióznu stratégiu na dosiahnutie tohto cieľa, ktorá pozostáva zo šiestich cieľov. Cieľ 1 tejto stratégie je zameraný na "úplné vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody" a vyžaduje si výrazné zlepšenie stavu ochrany prírody.

  [Read more]
 • Iniciatíva IMPEL Review zameraná na ochranu prírody ("Green IRI")

  V nadväznosti na všeobecnú iniciatívu IMPEL Review Initiative (IRI) je cieľom tohto projektu vytvoriť obraz o súčasnej situácii v členskom štáte alebo v určitej oblasti členského štátu v súvislosti s implementáciou a presadzovaním právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody, najmä smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Výsledkom sú identifikované osvedčené postupy a príležitosti na zlepšenie.

  [Read more]
 • Implementácia a presadzovanie nariadenia EÚ o dreve

  Stav implementácie nariadenia EÚ o dreve je stále neuspokojivý, čo dokazujú aj posledné prieskumy Komisie. Výsledky prieskumov sú podporené paralelnou analýzou mimovládnych organizácií (napr. barometer WWF 2014, ClientEarth, Greenpeace). Absencia účinného a jednotného vykonávania a presadzovania nariadenia EÚ o dreve je znepokojujúca, pretože môže ohroziť tento nástroj a môže mať negatívny vplyv na celý akčný plán FLEGT.

  [Read more]
 • Ochrana prírody pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení - Uplatňovanie čl. 6 ods. 3 smernice o biotopoch (fáza 1, 2 a 3)

  Tento projekt pozostáva z dvoch fáz. Začal sa v roku 2014 projektom "Ochrana prírody pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení Implementácia čl. 6 ods. 3 smernice o biotopoch". Z hlavných zistení projektu z roku 2014 vyplynulo, že je potrebné zlepšiť znalosti o usmerneniach EÚ a opatreniach na zvyšovanie informovanosti a ich využívanie, zdieľať existujúce vnútroštátne usmernenia a vedecké štúdie, vymieňať si poznatky o kritériách skríningu a metodikách hodnotenia, napr. akceptované postupy: používanie kritických záťaží (CL), kritériá straty biotopov (Fachkonventionen DE), nové prístupy, napr. na hodnotenie depozície dusíka. Navrhlo sa tiež vypracovať cielené usmernenie pre používateľov.

  [Read more]
 • Podpora a následné opatrenia v rámci rumunského nástroja na ochranu prírody IRI

  V roku 2014 sa v Rumunsku uskutočnila prvá "zelená" IRI. Boli identifikované osvedčené postupy a možnosti rozvoja. V priebehu IRI rumunská Národná environmentálna stráž (NEG) poukázala na to, že niektoré výsledky IRI boli v ich analýze presvedčivé a že by sa mala vykonať ďalšia práca, ktorá by im pomohla implementovať výsledky. NEG preto požiadala o výmenu poznatkov a skúseností zameranú napríklad na organizáciu agentúr na ochranu životného prostredia a prírody: mali by sa oddeliť alebo zlúčiť?

  [Read more]
 • Smernica o vtákoch na letiskách

  Smernice EÚ o biotopoch a vtákoch chránia biodiverzitu Európy. Letiská pokrývajú významnú časť Európy, sú roztrúsené po celom kontinente a hostia širokú škálu európskych biotopov, rastlinných a živočíšnych druhov.

  [Read more]
 • Joint of Networks for Wild Fungi (JoNeF)

  V posledných rokoch rastie povedomie o potrebe začleniť huby (makroskopické huby) do európskych environmentálnych politík na rovnakú úroveň ako živočíchy a rastliny, aby sa chránili vo svojich prirodzených biotopoch. Napriek tomu sa v súčasnosti európska environmentálna legislatíva zameriava na ochranu rastlín a živočíchov s výnimkou húb, ktoré sú základnými zložkami suchozemských biotopov. Okrem toho sa makromycétne huby môžu používať ako indikátory na opis environmentálnych podmienok lesov a iných suchozemských biotopov.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter