IMPEL Logo

Ochrana prírody

Zdravenie a zvrátenie straty biodiverzity do roku 2020 je prioritou Európskej únie. Implementácia právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody (smernice o vtákoch a biotopoch a nariadenie týkajúce sa inváznych cudzích druhov) je nevyhnutná na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, ktorý je zahrnutý v Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Je však potrebné zlepšiť implementáciu a presadzovanie. Keďže do EK každoročne prichádza relatívne vysoký počet sťažností a konaní o porušení právnych predpisov týkajúcich sa týchto smerníc o prírode, je potrebné posilniť kontrolu a presadzovanie v tejto oblasti, a na to je potrebné spojiť sily s ostatnými sieťami Natura v Európe. Podľa stratégie IMPEL budú hlavné oblasti záujmu ochrany prírody pokryté prácou tímu zelených expertov. Tento prístup sa predpokladá ako účinnejší na riešenie nových perspektív v oblasti implementácie európskej legislatívy v oblasti ochrany prírody: umožní koncentrovaný prístup k otázkam ochrany prírody a stabilný a štruktúrovaný dialóg medzi odborníkmi na ochranu prírody medzi orgánmi, inými dôležitými sieťami, ako je sieť prokurátorov, sieť sudcov, mimovládnych organizácií a vedeckých inštitútov. Celkovým cieľom tímu ekologických expertov je prispieť k posilneniu vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody prostredníctvom zvyšovania informovanosti, rozšírenia siete ekologických expertov, výmeny osvedčených postupov, posilnenia spolupráce so sieťou EÚ z radov prokurátorov a sieťou z radov sudcov, posilnenia spolupráce a výmeny poznatkov s mimovládnymi organizáciami, zlepšenia spolupráce medzi expertmi (na presadzovanie práva) a organizovania spoločných inšpekcií. IMPEL chce spojiť úsilie všetkých sietí, mimovládnych organizácií’s a využiť svoje skúsenosti v oblasti inšpekcie a presadzovania práva na určenie projektov a činností, ktoré pridávajú hodnotu v reťazci regulácia - povolenie a inšpekcia - presadzovanie práva - trestné stíhanie - verdikt - hodnotenie účinnosti právnych predpisov.

Tags:

Key areas

 • Boj proti nezákonnému zabíjaniu vtákov
 • Implementácia požiadaviek smernice o biotopoch a smernice o vtákoch v rámci siete Natura 2000
 • Vykonávanie nariadenia EÚ o dreve
 • Vzájomné hodnotenia ("zelená" iniciatíva Impel Review) a následné opatrenia/pomoc pri implementácii odporúčaní
 • Biodiverzita

Related projects

 • BIOVAL - Výpočet obnovy ekosystémov

  Ešte stále chýba povedomie o vplyve trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách na ekosystémy a chránené druhy. Spôsob výpočtu týchto škôd, aby sa stali užitočným a spoľahlivým nástrojom počas trestného stíhania a súdnych konaní, je témou, ktorú je potrebné ďalej skúmať. Existujú už niektoré dobré príklady. Napríklad vo Fínsku je prokurátor povinný pracovať s "cenníkom", ktorý vypočítava škody na ekosystémoch a chránených druhoch. Tá sa pohybuje od menších priestupkov až po trestné činy proti voľne žijúcim živočíchom, pri ktorých ide o ťažké ohrozené druhy.

  [Read more]
 • Výmena informácií IKB medzi orgánmi presadzovania práva a ostatnými zainteresovanými stranami (IMPEL-ESIX)

  Zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity do roku 2020 je prioritou Európskej únie. Implementácia právnych predpisov EÚ o prírode (smernice o vtákoch a biotopoch) je nevyhnutná na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Je však potrebné zlepšiť ich vykonávanie a presadzovanie.

  [Read more]
 • Boj proti nezákonným činnostiam spojeným s poľovníckym cestovným ruchom

  V roku 2015 bol preskúmaný dobrý príklad "uzavretého" regulačného systému v rámci nariadenia o poľovníctve v Slovinsku, a to prostredníctvom mäkkých a tvrdých kontrolných opatrení, ktoré viaceré členské štáty považovali za užitočné. V roku 2017 sa preto v Slovinsku zorganizovala študijná inšpekcia s cieľom zistiť, ako tento systém funguje v praxi. V rokoch 2019 - 2020 bol inšpektorátom z členských krajín, členom Birdlife a členom Face rozposlaný online dotazník. Na základe analýzy odpovedí na dotazník budú v roku 2021 vybrané dve krajiny na spoločnú inšpekciu.

  [Read more]
 • Nástroj na plánovanie inšpekcie chránených prírodných lokalít

  Alarmujúci pokles biodiverzity v Európe podnietil Európsku úniu (EÚ) k prijatiu dvoch kľúčových právnych predpisov - smernice o biotopoch a smernice o vtákoch - s cieľom zachovať najcennejšie európske druhy a biotopy v celom ich prirodzenom areáli v EÚ.

  [Read more]
 • Osvedčené postupy pri vykonávaní akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami

  Vykonávanie akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami si vyžaduje širokú podporu nielen zo strany inštitúcií EÚ, ale aj agentúr EÚ - Europolu a Eurojustu -, členských štátov a ich príslušných agentúr, delegácií EÚ a veľvyslanectiev členských štátov v tretích krajinách.

  [Read more]
 • Stretnutie tímu odborníkov na ochranu prírody a spoločné inšpekcie

  V roku 2014 sa v Rumunsku uskutočnila prvá zelená iniciatíva IMPEL Review (IRI), druhá zelená iniciatíva IRI sa uskutoční v máji 2016 v Taliansku. Boli identifikované osvedčené postupy a príležitosti na zlepšenie. Rumunsko poukázalo na oblasť, na ktorú sa chce zamerať a v ktorej si chce vymieňať poznatky a skúsenosti; konkrétne na organizáciu agentúr na ochranu životného prostredia a prírody (oddelených alebo zlúčených). Počas seminára v Rumunsku v roku 2015 pracovná skupina identifikovala otázku "nelegálnej poľovníckej turistiky" ako príležitosť na spoluprácu s cieľom určiť rozsah tejto činnosti a identifikovať zákonné a nezákonné aspekty. Vychádzalo to z prezentácie prokurátora z Rumunska. Tento prípad mal hlboký vplyv na stav ochrany prírody a bolo povedané, že nezákonné činnosti stále pokračujú. V pláne riadenia pre tím expertov na ochranu prírody "chrbticová štruktúra" obsahuje cyklus v podobe činnosti IRI, na ktorú nadväzuje stretnutie tímu expertov v nasledujúcom roku.

  [Read more]
 • Povolenie podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch

  Smernice o vtákoch a biotopoch sú kľúčové pre dosiahnutie cieľa EÚ 2020, ktorým je zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity, ktorý schválili hlavy štátov a vlád. Komisia prijala ambicióznu stratégiu na dosiahnutie tohto cieľa, ktorá pozostáva zo šiestich cieľov. Cieľ 1 tejto stratégie je zameraný na "úplné vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody" a vyžaduje si výrazné zlepšenie stavu ochrany prírody.

  [Read more]
 • Iniciatíva IMPEL Review zameraná na ochranu prírody ("Green IRI")

  V nadväznosti na všeobecnú iniciatívu IMPEL Review Initiative (IRI) je cieľom tohto projektu vytvoriť obraz o súčasnej situácii v členskom štáte alebo v určitej oblasti členského štátu v súvislosti s implementáciou a presadzovaním právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody, najmä smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Výsledkom sú identifikované osvedčené postupy a príležitosti na zlepšenie.

  [Read more]
 • Implementácia a presadzovanie nariadenia EÚ o dreve

  Stav implementácie nariadenia EÚ o dreve je stále neuspokojivý, čo dokazujú aj posledné prieskumy Komisie. Výsledky prieskumov sú podporené paralelnou analýzou mimovládnych organizácií (napr. barometer WWF 2014, ClientEarth, Greenpeace). Absencia účinného a jednotného vykonávania a presadzovania nariadenia EÚ o dreve je znepokojujúca, pretože môže ohroziť tento nástroj a môže mať negatívny vplyv na celý akčný plán FLEGT.

  [Read more]
 • Ochrana prírody pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení - Uplatňovanie čl. 6 ods. 3 smernice o biotopoch (fáza 1, 2 a 3)

  Tento projekt pozostáva z dvoch fáz. Začal sa v roku 2014 projektom "Ochrana prírody pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení Implementácia čl. 6 ods. 3 smernice o biotopoch". Z hlavných zistení projektu z roku 2014 vyplynulo, že je potrebné zlepšiť znalosti o usmerneniach EÚ a opatreniach na zvyšovanie informovanosti a ich využívanie, zdieľať existujúce vnútroštátne usmernenia a vedecké štúdie, vymieňať si poznatky o kritériách skríningu a metodikách hodnotenia, napr. akceptované postupy: používanie kritických záťaží (CL), kritériá straty biotopov (Fachkonventionen DE), nové prístupy, napr. na hodnotenie depozície dusíka. Navrhlo sa tiež vypracovať cielené usmernenie pre používateľov.

  [Read more]
 • Podpora a následné opatrenia v rámci rumunského nástroja na ochranu prírody IRI

  V roku 2014 sa v Rumunsku uskutočnila prvá "zelená" IRI. Boli identifikované osvedčené postupy a možnosti rozvoja. V priebehu IRI rumunská Národná environmentálna stráž (NEG) poukázala na to, že niektoré výsledky IRI boli v ich analýze presvedčivé a že by sa mala vykonať ďalšia práca, ktorá by im pomohla implementovať výsledky. NEG preto požiadala o výmenu poznatkov a skúseností zameranú napríklad na organizáciu agentúr na ochranu životného prostredia a prírody: mali by sa oddeliť alebo zlúčiť?

  [Read more]
 • Smernica o vtákoch na letiskách

  Smernice EÚ o biotopoch a vtákoch chránia biodiverzitu Európy. Letiská pokrývajú významnú časť Európy, sú roztrúsené po celom kontinente a hostia širokú škálu európskych biotopov, rastlinných a živočíšnych druhov.

  [Read more]
 • Spoločná sieť pre voľne žijúce huby (JoNeF)

  V posledných rokoch rastie povedomie o potrebe začleniť huby (makroskopické huby) do európskych environmentálnych politík na rovnakú úroveň ako živočíchy a rastliny, aby sa chránili vo svojich prirodzených biotopoch. Napriek tomu sa v súčasnosti európska environmentálna legislatíva zameriava na ochranu rastlín a živočíchov s výnimkou húb, ktoré sú základnými zložkami suchozemských biotopov. Okrem toho sa makromycétne huby môžu používať ako indikátory na opis environmentálnych podmienok lesov a iných suchozemských biotopov.

  [Read more]
 • ​​Where Have the Wolves Gone​

  Wolf populations have spread all over Europe because of the growth of the population. Countries that have not had wolves for decades or more have lost all experience on dealing with wolves and with wolf related wildlife crime.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter