IMPEL Logo

Odpad a TFS

Pôsobnosť tímu odborníkov na odpady a TFS sa zameriava na praktickú implementáciu a presadzovanie medzinárodných a európskych pravidiel prepravy odpadov a nakladania s odpadmi. Cieľom siete je podporovať dodržiavanie európskeho nariadenia o preprave odpadu a smerníc o nakladaní s odpadom prostredníctvom presadzovania, realizovať spoločné projekty presadzovania, podporovať výmenu poznatkov, osvedčených postupov a skúseností s presadzovaním nariadení a smerníc a stimulovať jednotný režim presadzovania. To sa uskutočňuje prostredníctvom činností zameraných na zvyšovanie informovanosti a budovanie kapacít, uľahčovanie medzirezortnej a cezhraničnej spolupráce a operatívnych činností v oblasti presadzovania práva.  Členovia zoskupenia zastupujú orgány životného prostredia, ale aj colné a policajné služby a iné orgány, ktoré zohrávajú úlohu pri presadzovaní cezhraničnej prepravy a nakladania s odpadom.

Tags:

Key areas

 • Preprava odpadu
 • Vymáhanie
 • Preprava plastového odpadu
 • Recyklácia lodí
 • Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo
 • WEEE

Related projects

 • Projekt Veľký/Malý TFS

  Počas niekoľkých rokov a viacerých projektov IMPEL iniciátori projektu zistili, že viacerí inšpektori TFS majú spolu za sebou tisíce kontrol v oblasti TFS. Všetky tieto inšpekcie sa zúročili v rozsiahlych znalostiach právnych predpisov súvisiacich s fyzickými kontrolami cezhraničnej prepravy odpadu. Napriek viacerým legislatívnym zmenám a revíziám právnych predpisov však stále chýba prepojenie medzi zákonodarcami a inšpektormi v teréne, pokiaľ ide o niektoré podrobnosti v právnych predpisoch. Tieto "detaily" by mohli byť tam, kde existujú určité zámery s legislatívou, ale kvôli nesúladu spôsobenému dlhými komunikačnými linkami a mnohými agentúrami medzi zákonodarcami na úrovni EÚ a inšpektormi TFS a úrovňou, na ktorej takéto "detaily" nemusia byť vyzdvihnuté vyššie v prioritách jednotlivých národov smerom ku Komisii, pretože sú to len "detaily".

  [Read more]
 • Strategická sieťová spolupráca

  Veľká časť práce klastra IMPEL Waste & TFS sa zameriava na dodržiavanie predpisov pri cezhraničnom pohybe odpadu. Keďže veľký objem prepravy odpadu smeruje do krajín mimo Európy, je dôležité mať dobré kontakty s orgánmi v týchto cieľových krajinách. Väčšina členov skupiny IMPEL má s týmito vzdialenými krajinami minimálny kontakt. Poškodzovanie životného prostredia, ako napríklad skládky elektronického odpadu v Afrike a skládky plastov v Ázii, je, žiaľ, pomerne bežné a sme svedkami veľkého počtu štrukturálnych nezákonných pohybov. Trh je dynamický a v dôsledku nedávneho politického vývoja, ako je zákaz dovozu v Číne, a európskych orgánov sa snaží držať krok s tým, aká je situácia v praxi. V týchto prípadoch je nevyhnutná medzinárodná spolupráca.

  [Read more]
 • Preprava plastového odpadu (predchádzajúci zákaz dovozu plastového odpadu z Číny)

  Množstvo plastového odpadu sa v priebehu rokov celosvetovo zvyšuje. Čína prijala 7 miliónov ton plastového odpadu na zhodnotenie pred rokom 2018, čo spôsobilo šok v celosvetovom obchode s plastovým odpadom. Tento šok mal za následok, že premiestnený odpad prijali susedné ázijské krajiny. Aj keď informácie, ktoré máme o konečnej destinácii týchto tokov odpadu, sú obmedzené, je isté, že sú potrebné ďalšie informácie.

  [Read more]
 • Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo (predchádzajúca séria projektov Inšpekcie skládok)

  Cieľom projektu Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo je nadviazať na výsledky a produkty predchádzajúcich projektov v oblasti skládkovania. Pohybuje sa po jednotlivých stupňoch hierarchie odpadového hospodárstva s cieľom podporiť ekologické inovácie a obehové hospodárstvo, a to všetko pri vytvorení rovnakých podmienok a zabezpečení spoločného chápania kľúčových bodov rámcovej smernice o odpadoch v procese udeľovania povolení a výnimiek.

  [Read more]
 • OEEZ Článok 17 Projekt Free-riders

  Podľa smernice 2012/19/EÚ o OEEZ (resp. implementovaných vnútroštátnych právnych predpisov: napr. ElektroG v Nemecku) musí byť každý výrobca elektrických a elektronických zariadení zaregistrovaný v národnom registri (Nemecko: Stiftung elektro-altgeräte register), aby sa zabezpečilo, že splní svoje povinnosti, keď sa jeho predané výrobky stanú odpadom (napr. OEEZ).

  [Read more]
 • Konferencie o odpadoch a TFS

  Mnohé projekty a činnosti tímu expertov pre odpady a TFS vychádzajú z európskeho nariadenia o preprave odpadu (ES) č. 1013/2006 (WSR). Keďže ide o nariadenie a zahŕňa cezhraničný aspekt, je veľmi dôležité mať aktívnu a praktickú európsku sieť inšpektorov a regulačných orgánov, ktorí sa pravidelne stretávajú a vymieňajú si praktické skúsenosti. Nielen inšpektori životného prostredia, ale aj colníci, policajti a sudcovia. Prebiehajúce projekty IMPEL-TFS naďalej poukazujú na potrebu nadviazania a predovšetkým udržiavania dobrej a praktickej spolupráce medzi členskými štátmi, tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami.

  [Read more]
 • Recyklácia lodí (predchádzajúce lode s ukončenou životnosťou)

  V roku 2017 bolo 65 % lodí/plavidiel na celom svete predaných na demontáž do juhoázijských lodeníc (napr. do Indie, Pakistanu a Bangladéša), čo má významný vplyv na životné prostredie a zdravie, najmä ak sa vezme do úvahy, že tieto plavidlá predstavovali 80 % hrubej tonáže všetkých demontovaných lodí na plážach v roku 2017. Nelegálny vývoz lodí na pláž v južnej Ázii stále pokračuje, rovnako ako obchádzanie predpisov o preprave odpadu a recyklácii lodí. Bangladéš, India a Pakistan predstavujú takmer 90 % hrubej tonáže demontovaných lodí na celom svete v roku 2019 a niektoré z týchto lodí boli buď vyvezené nelegálne z Európy, alebo "legálne" obchádzaním predpisov.

  [Read more]
 • Implementácia smernice o OEEZ

  Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) je jedným z najrýchlejšie rastúcich prúdov odpadu v EÚ - v roku 2005 ho vzniklo približne 9 miliónov ton a do roku 2020 sa očakáva nárast na viac ako 12 miliónov ton. OEEZ obsahuje komplexnú zmes materiálov a komponentov, ktoré sú čiastočne aj nebezpečné. Nesprávne nakladanie s OEEZ môže spôsobiť vážne environmentálne a zdravotné problémy. Výroba elektroniky si tiež vyžaduje využívanie vzácnych a drahých zdrojov.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strategický projekt na zvýšenie odhalenia a narušenia environmentálnej kriminality na západnom Balkáne

  Projekt SPIDER WEB spoločne financujú Európska únia a Spolková republika Nemecko na základe grantovej dohody s Nemeckou spoločnosťou pre medzinárodnú spoluprácu (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH)) v rámci projektu IPA/2017 Boj proti závažnej trestnej činnosti na západnom Balkáne. Pre ľahšiu orientáciu si prosím pozrite aktualizácie SPIDER WEB uvedené nižšie:

  [Read more]
 • Projekt TFS Seaport I-II

  Cieľom týchto projektov bolo zlepšenie európskeho presadzovania nariadenia o preprave odpadu, ako je stanovené v nariadení EÚ č. 259/93 a Bazilejskom dohovore, prostredníctvom lepšej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva.

  [Read more]
 • Overovanie miest určenia odpadu

  Cieľom projektu bolo zvýšiť spoluprácu a výmenu informácií o overovaní miest určenia odpadov v rámci nariadenia EÚ č. 259/93 (nariadenie o preprave odpadov WSR) o dohľade a kontrole prepravy odpadov vykonávaním inšpekcií v zúčastnených krajinách a sledovaním tokov odpadov až do ich konečného miesta určenia.

  [Read more]
 • Cezhraničná preprava elektronického odpadu

  Praktickosť a vymožiteľnosť návrhu prepracovaného znenia OEEZ (2009) IMPEL predtým vypracoval kontrolný zoznam na preskúmanie praktickej realizovateľnosti a vymožiteľnosti (P&E) navrhovaných a existujúcich právnych predpisov v oblasti životného prostredia. V decembri 2008 Komisia prijala prepracovaný návrh smernice o OEEZ. V tejto správe sa opisuje posúdenie otázok P&E vyplývajúcich z návrhu na základe kontrolného zoznamu IMPEL. V správe sa uvádza syntéza výsledkov odpovedí na dotazníky a diskusií na seminároch a zdôrazňuje sa v nej široká škála otázok týkajúcich sa P&E.

  [Read more]
 • Spolupráca medzi EÚ a Afrikou

  Vo februári 2008 podpísala spoločnosť IMPEL memorandum o porozumení so sekretariátom Bazilejského dohovoru (SBC). V rámci tohto memoranda o porozumení sa IMPEL TFS a SBC dohodli na spolupráci na komponente 4 projektu SBC E-odpady do Afriky. Cieľom tohto projektu, ktorý sa začal v roku 2009, je vybaviť západnú Afriku a ďalšie africké krajiny tak, aby boli schopné riešiť rastúci problém dovozu elektronického odpadu pochádzajúceho z priemyselne vyspelých krajín, a tým chrániť zdravie občanov. Projekt má 4 zložky:

  [Read more]
 • Spolupráca IMPEL - Ázia

  Členovia riadiaceho výboru IMPEL TFS sa každoročne zúčastňujú na seminároch Ázijskej siete pre prevenciu nelegálneho cezhraničného pohybu nebezpečných odpadov a Regionálnej siete pre presadzovanie práva v oblasti chemických látok a odpadov (REN).

  [Read more]
 • Miesta nakladania s odpadmi

  Vzhľadom na problematické toky odpadu na celom svete, najmä elektronického odpadu, vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok z Európy do Afriky, sa odborníci zhodli na potrebe účinnejšieho zamerania sa na zdroje nelegálnych tokov odpadu a na zariadenia "na začiatku", kde sa takýto odpad zbiera, skladuje a/alebo spracováva pred vývozom.

  [Read more]
 • Správne postupy pri kontrolách prepravy odpadu

  Tento projekt IMPEL skúma užitočnosť metodiky Doing the Right Thing (DTRT) pre kontroly prepravy odpadu. Cieľom je vytvoriť praktický nástroj založený na príručke DTRT, ktorý môže pomôcť zlepšiť organizáciu inšpekcií prepravy odpadu príslušnými orgánmi v členských krajinách IMPEL. Každý z troch príslušných orgánov z rôznych členských krajín IMPEL bude uplatňovať metodickú príručku DTRT na kontroly prepravy odpadu a testovať, ako môže DTRT podporiť organizáciu týchto kontrol. Pod organizáciou sa rozumejú všetky jednotlivé kroky plánovania, vykonávania a vyhodnocovania inšpekcií, ako sú opísané v cykle environmentálnych inšpekcií DTRT. Testy budú zostavené s prihliadnutím na zistenia a odporúčania štúdie o špecifických požiadavkách na inšpekcie prepravy odpadu. Výsledky testovacej fázy sa prediskutujú a použijú sa na vypracovanie nástroja na usmerňovanie na základe príručky DTRT, ktorý je vhodný pre špecifickú oblasť organizovania inšpekcií prepravy odpadu.

  [Read more]
 • Stretnutia IMPEL-TFS NCP o osvedčených postupoch

  Medzinárodná spolupráca a zosúladenie sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o presadzovanie európskeho nariadenia o preprave odpadu (ES) č. 1013/2006, ako sa uvádza v článku 50. Predchádzajúce a prebiehajúce projekty IMPEL-TFS (cezhraničná preprava odpadu) ukázali, že je nevyhnutné spolupracovať ako príslušné orgány. Nedostatky v presadzovaní nariadenia EÚ o preprave odpadu sú naďalej vážne. Na zlepšenie spolupráce a zosúladenie presadzovania je potrebný častý kontakt medzi európskymi orgánmi presadzovania. Tento projekt uľahčuje výmenu informácií a skúseností, prípadových štúdií, diskusie o výkladoch a prístupoch ku kontrole medzi národnými kontaktnými miestami pre TFS.

  [Read more]
 • Opatrenia na presadzovanie práva

  Projekt "Opatrenia na presadzovanie práva" bol vytvorený z týchto dôvodov: Príslušné orgány vyjadrili potrebu formalizovaného projektového rámca, aby mohli integrovať inšpekcie presadzovania práva vo svojich krajinách; medzinárodná spolupráca je nevyhnutná na riešenie medzinárodných environmentálnych problémov a je potrebné zachovať a rozšíriť sieť orgánov presadzovania práva v teréne tak, aby pokrývala všetky členské štáty a zabezpečila účinný režim inšpekcií.

  [Read more]
 • Plánovanie kontroly prepravy odpadu

  Nový článok. 50 ods. 2a nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu (WSR) stanovuje, že členské štáty EÚ do 1. januára 2017 zabezpečia vytvorenie jedného alebo viacerých inšpekčných plánov (IP) na celom svojom geografickom území. Tieto plány sa týkajú inšpekcií podľa čl. 50 ods. 2 WSR, t. j. prevádzkarní, podnikov, sprostredkovateľov a obchodníkov v súlade s čl. 34 smernice 2008/98/ES, a prepravy odpadu a jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia. Počas konferencie IMPEL-TFS v roku 2014 účastníci vyjadrili potrebu vypracovať štandardný formát/vzor alebo aspoň usmernenie pre plán inšpekcie v súlade s požiadavkami WSR, ktorý by mal umožniť aj lepšiu porovnateľnosť IP. Podporili tiež výmenu existujúcich plánov, skúseností a priorít.

  [Read more]
 • Projekt prokurátorov TFS

  Deficit v dodržiavaní Bazilejského dohovoru a jeho európskej implementácie, Európska Nariadenie o preprave odpadu (1013/2006) alebo "WSR" je veľmi vážny. Čísla ukazujú, že približne 20 % všetkých prepráv odpadu je v rozpore s týmto nariadením. Smernica EÚ 2008/99 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva vyžaduje, aby členské štáty presadzovali WSR aj prostredníctvom trestného práva.

  [Read more]
 • Opatrenia na presadzovanie práva I - III

  Súčasťou nariadenia o preprave odpadu je aj požiadavka, aby členské štáty kontrolovali prepravu odpadu a navzájom spolupracovali. Niektoré z cieľov tohto projektu sú overiť miesto určenia odpadu a jeho spracovanie na mieste určenia v rámci Európy alebo mimo nej, ako aj pracovať na primeranej úrovni inšpekcií vo všetkých členských štátoch a jednotnej úrovni presadzovania práva na všetkých miestach výstupu z EÚ. Kľúčové činnosti zahŕňali vykonávanie rôznych činností v oblasti presadzovania práva, výmenu poznatkov a budovanie kapacít a aktualizáciu existujúcich nástrojov.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter