IMPEL Logo

Tender na projekt IMPEL TIGDA - predĺžená lehota - 30. jún

20 Jun, 2023

Projekt TIGDA (Tackling illegal groundwater drilling and abstractions) je zameraný na výmenu poznatkov a osvedčených postupov v oblasti riadenia vŕtania a odberov podzemných vôd. To by zahŕňalo konkrétne podmienky udeľovania povolení, akreditácie, ako aj nástroje a metódy presadzovania práva, ktoré sú zavedené v rôznych členských štátoch s cieľom znížiť nelegálne vŕtanie a (nadmerné) odbery podzemných vôd, a tým pomôcť pri dosahovaní dobrého kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu útvarov podzemných vôd. 

V rámci projektu TIGDA existuje pracovný balík "Techniky pozorovania Zeme na odhaľovanie nelegálnych činností v oblasti podzemných vôd". Cieľom tohto pracovného balíka je preskúmať rôzne typy metód pozorovania Zeme a údajov, ktoré možno použiť na odhaľovanie nelegálnych činností v oblasti podzemných vôd. V rámci pracovného balíka je potrebné poskytnúť písomnú správu s odporúčaniami pre metódy pozorovania Zeme a údaje v porovnaní s rozsahom nelegálnej činnosti v oblasti podzemných vôd.  

V dôsledku toho IMPEL pre potreby pracovného balíka "Techniky pozorovania Zeme na odhaľovanie nelegálnej činnosti v oblasti podzemných vôd" hľadá poskytovateľa služieb.  

Pozrite si prosím priložený inzerát na služby pre konzultanta v rámci projektu IMPEL TIGDA. 

Termín na podávanie žiadostí bol predĺžený do 30. júna. 

Subscribe to our newsletter