IMPEL Logo

News

 • Návšteva predstavenstva IMPEL v balkánskych krajinách

  04 Jul, 2023

  Návšteva predstavenstva IMPEL v balkánskych krajinách

  [Read more]
 • 25. valné zhromaždenie IMPEL

  20 Jun, 2023

  25. valné zhromaždenie IMPEL sa koná v Štokholme

  [Read more]
 • 15. seminár Poučenie z priemyselných havárií sa konal 23. - 24. mája 2023

  14 Jun, 2023

  Zhromažďovanie a analýza údajov o priemyselných haváriách sú potrebné na to, aby sa predchádzalo novým haváriám. Inšpektori musia mať k dispozícii ilustrácie nehodových situácií, aby pochopili, čo sa skutočne stalo a aké opatrenia boli v takýchto situáciách prijaté. Od roku 1999 sa uskutočnilo niekoľko seminárov o získaných skúsenostiach s cieľom uľahčiť šírenie a výmenu informácií medzi inšpekčnými orgánmi členských štátov. V dňoch 23. - 24. mája 2023 sa vo francúzskom Marseille uskutočnil 15. seminár o poučení z priemyselných havárií. Cieľom seminára bolo pokračovať vo výmene skúseností s haváriami (výbuchy, požiare, znečistenie atď.), ktoré sa týkajú technických aspektov aj platných predpisov, a posilniť výmenu skúseností medzi inšpekčnými orgánmi členských štátov, ako aj podporiť rozvoj osvedčených postupov. Počas seminára inšpektori predstavili vybrané nehody, pričom uviedli technický opis a výsledky vykonanej analýzy (prijaté opatrenia, organizačné zlyhania, systémy alebo materiál, ktoré zlyhali atď.) Podrobne opísali aj ponaučenia získané z nehôd a vlastné skúsenosti počas nehody alebo po nej. Správa zo seminára bude čoskoro uverejnená. Kliknutím sem sa dozviete viac o predchádzajúcich seminároch.

  [Read more]
 • Projekt NPRI so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa aktívne zapája do národnej iniciatívy IMPEL (National Peer Review Initiative - NPRI) a realizuje program NPRI zameraný na rozvoj osobitného nového odboru technologických inovácií na podporu využívania inovatívnych nástrojov na zvýšenie účinnosti a efektívnosti inšpekcií a ďalších činností v oblasti ochrany životného prostredia . V dňoch 29. až 31. mája sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie v rámci NPRI, ktorého sa zúčastnilo 22 zástupcov SIŽP; na stretnutí sa zúčastnili aj členovia projektového tímu NPRI z Portugalska, Rumunska, Talianska a Albánska, aby poskytli svoj príspevok do diskusie, ale aj aby sa oboznámili s prácou prebiehajúcou na Slovensku ako príkladom a skúsenosťou v oblasti Peer Review, ktorú môžu využiť vo svojej vlastnej špecifickej perspektíve NPRI. Ján Jenčo, generálny riaditeľ SIŽP, spomenul, že projekt NPRI je pre jeho organizáciu dôležitý, pretože aplikácia flexibilného prístupu NPRI im umožní urýchliť proces rozvoja novozriadeného odboru technologických inovácií. Uviedol, že realizácia projektu NPRI s podporou medzinárodného tímu NPRI má pre jeho organizáciu významnú pridanú hodnotu. Ide najmä o pretavenie ambícií SIŽP do konkrétneho vývoja inovačných nástrojov. V tejto fáze projektu je pre ďalšiu realizáciu projektu dôležité okrem iného stanovenie rozsahu slovenského projektu NPRI, diskusia a analýza výsledkov analýzy zainteresovaných strán. Na stretnutí sa zúčastnili a svoje reflexie poskytli aj vedúci národného projektu, poverení vypracovaním schémy nového odboru, a viacerí zástupcovia regionálnych útvarov Slovenskej inšpekcie, "užívatelia" vyvíjanej služby. Výsledky konštruktívnej diskusie slovenských účastníkov, ako aj vzájomné reflexie členov medzinárodného projektového tímu NPRI, potom tvorili dôležitý základ pre následné kroky, ktoré bude SIŽP realizovať. Projektový tím NPRI bude podporovať aj novú fázu aktivít. Stretnutie využili aj členovia medzinárodného projektového tímu NPRI na zdieľanie a diskusiu o priebehu realizácie svojho projektu NPRI prostredníctvom vzájomnej reflexie. Tento prístup sa ukázal ako mimoriadne cenný.

  [Read more]
 • Stretnutie expertného tímu IMPEL pre ochranu prírody sa konalo 20. apríla 2023

  01 Jun, 2023

  Zasadnutie expertného tímu IMPEL pre ochranu prírody sa konalo 20. apríla 2023 v Ríme. Hostiteľom podujatia bol Taliansky inštitút pre ochranu a výskum životného prostredia (ISPRA). Na stretnutí sa na mieste zúčastnilo 30 zástupcov z 18 krajín a mnohí ďalší sa pripojili online.

  [Read more]
 • Spoločná inšpekcia projektového tímu IMPEL Public Nuisance

  01 Jun, 2023

  V rámci projektu IMPEL Supporting IED Implementation zorganizovala pracovná skupina pre verejné obťažovanie stretnutie projektového tímu a spoločnú inšpekciu v celulózke a papierni vo Fínsku v dňoch 15. a 16. mája 2023. Pripojili sa k nej inšpektori z Portugalska, Španielska, Nemecka a Fínska.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL NPRI so Severným Macedónskom a Srbskom

  26 May, 2023

  Národná iniciatíva vzájomného hodnotenia (National Peer Review Initiative - NPRI) organizácie IMPEL kladie základy pre rozvoj autonómnych činností vzájomného hodnotenia v národných sieťach environmentálnych orgánov a agentúr. Prístup NPRI možno použiť ako flexibilný nástroj na zlepšenie vlastnej výkonnosti prostredníctvom dialógu, spoločnej konfrontácie a výmeny osvedčených postupov medzi partnermi patriacimi do tej istej siete alebo do skupiny zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rovnakými otázkami. Je to účinný nástroj, ktorý podporuje vykonávanie iniciatívy EÚ v oblasti EAK, a to najmä prostredníctvom svojho potenciálu zavádzať osvedčené a najlepšie postupy a homogenizáciu.

  [Read more]
 • Spoločný seminár projektu IMPEL Marine Transborder Transects-MTT a projektu LIFE Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Viaceré výskumné organizácie sa už mnoho rokov venujú monitorovaniu veľrýb, pričom ako platformu na pozorovanie využívajú veľké plavidlá a trajekty. Je veľmi potrebné, aby sa všetci vedúci tímov rôznych výskumných orgánov stretli a posilnili spoluprácu, osvedčené postupy a zlepšili spoločný výskum a spoločný protokol monitorovania, ako aj rozšírili rozsah prieskumu. Cieľom projektu IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) je prepojiť dve siete (stredomorskú a atlantickú) a rozšíriť ich na južné krajiny stredomorského regiónu s cieľom posilniť implementáciu environmentálneho práva v Európe.

  [Read more]
 • Spoločná inšpekcia projektového tímu IMPEL pre priemyselný chov hydiny a ošípaných

  11 May, 2023

  Podprojekt Priemyselný chov ošípaných a hydiny v rámci projektu IMPEL Supporting IED Implementation Project mal 3. mája 2023 v Murcii v Španielsku stretnutie projektového tímu a 4. mája 2023 spoločnú kontrolu na farme prasníc. Zo strany IMPEL sa k stretnutiu pripojili environmentálni pracovníci zo Španielska, Holandska, Írska, Spojeného kráľovstva, Islandu, Poľska, Belgicka a Európskej komisie. Na zasadnutí pracovnej skupiny sa online zúčastnili aj úradníci z Estónska, Rakúska, Dánska, Albánska, Talianska a Slovinska.

  [Read more]
 • IMPEL Projekt zvrátenia trendu znečistenia podzemných vôd predstavený odborníkom na podzemné vody zo Spoločenstva nezávislých štátov

  27 Apr, 2023

  Projekt IMPEL Trend reversal in underwater pollution bol 19. apríla prezentovaný prostredníctvom videohovoru na 43. zasadnutí pracovnej skupiny CIS pre podzemné vody, ktoré sa konalo v Uppsale (Švédsko).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter