IMPEL Logo

News

 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • Workshop IMPEL o odpadovom hospodárstve a obehovej ekonomike sa konal 13. - 14. decembra v Lisabone

  02 Jan, 2023

  Projekt IMPEL "Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo" (WMCE) prechádza jednotlivými stupňami hierarchie odpadového hospodárstva s cieľom dosiahnuť spoločné chápanie kľúčových bodov rámcovej smernice o odpadoch a homogenizovať správanie vo všetkých členských štátoch. V rámci projektu už boli v predchádzajúcich fázach projektu vypracované usmerňujúce dokumenty týkajúce sa jednotlivých krokov hierarchie odpadového hospodárstva.

  [Read more]
 • IMPEL Supporting IED Implementation Project zorganizoval spoločnú inšpekciu v závode na výrobu celulózy vo Švédsku

  22 Dec, 2022

  IMPEL Supporting IED Implementation Project zorganizoval spoločnú inšpekciu v závode na výrobu celulózy vo Švédsku Pracovná skupina pre inšpekciu a prevenciu z odvetvia ET a ovzdušia zorganizovala 8. - 9. decembra 2022 svoju 14. spoločnú inšpekciu v závode na výrobu celulózy a papiera vo Švédsku. Išlo o prvú spoločnú inšpekciu po konferencii Corona. Do inšpekcie sa zapojili inšpektori zo Švédska, Holandska a Fínska a do príprav sa zapojil aj inšpektor zo Spojeného kráľovstva.

  [Read more]
 • Projekt recyklácie lodí IMPEL zorganizoval svoj prvý webinár 28. novembra 2022

  21 Dec, 2022

  Cieľom projektu IMPEL zameraného na recykláciu lodí je zlepšiť spoluprácu medzi environmentálnymi a námornými orgánmi, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. Rozdielne právne predpisy EÚ a súvisiace kompetencie spôsobujú, že implementácia, dohľad a presadzovanie sú náročné. Na predchádzanie nezákonným prepravám sa vypracujú usmerňujúce materiály pre orgány a ďalšie zainteresované strany a zorganizuje sa budovanie kapacít pre inšpektorov a ďalšie zainteresované strany. Preskúma sa aj spolupráca s inými inštitúciami, agentúrami, sieťami v rámci EÚ a mimo nej, ako aj s mimovládnymi orgánmi.

  [Read more]
 • Projekt Dobré postupy pri implementácii akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami zorganizoval prvú spoločnú inšpekciu v Portugalsku

  19 Dec, 2022

  Vykonávanie akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami si vyžaduje širokú podporu nielen zo strany inštitúcií EÚ, ale aj agentúr EÚ - Europolu a Eurojustu -, členských štátov a ich príslušných agentúr, delegácií EÚ a veľvyslanectiev členských štátov v tretích krajinách. Cieľom projektu IMPEL "Osvedčené postupy pri vykonávaní akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami" je analyzovať rôzne osvedčené postupy na vykonávanie nástrojov EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami a vytvoriť orientačnú príručku, ktorú môžu zdieľať a používať všetky členské štáty. Projektový tím vypracoval orientačnú príručku v predchádzajúcich fázach projektu. Dokument si môžete stiahnuť kliknutím sem.

  [Read more]
 • Stretnutie tímu odborníkov na ochranu prírody sa konalo 23. novembra online

  09 Dec, 2022

  Stretnutie tímu odborníkov na ochranu prírody sa konalo 23. novembra online. Toto podujatie bolo zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií o projektoch IMPEL, ktoré prebiehajú v rokoch 2022 - 2024 v rámci expertného tímu pre ochranu prírody. Zasadnutie otvoril podpredseda skupiny IMPEL Jean Luc Perrin a vedúci expertného tímu Alfred Dreijer a zúčastnilo sa ho 24 zástupcov z 11 krajín a 2 mimovládnych organizácií. Na programe boli prezentácie projektových manažérov projektov ochrany prírody v rámci IMPEL, návrhy budúcich projektov, výsledky prieskumu implementačných výziev a možnosti rozšírenia siete tímu odborníkov na ochranu prírody.

  [Read more]
 • Stretnutie k projektu nakladania s ťažobným odpadom sa konalo 28.-29. novembra

  06 Dec, 2022

  Cieľom projektu nakladania s ťažobným odpadom je porovnať transpozíciu smernice členskými štátmi s cieľom vyhodnotiť spoločné usmernenia pre lepšie nakladanie s ťažobným odpadom, a to aj v súlade s prieskumným stanoviskom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), ktorý členským štátom odporúča podporovať iniciatívy na využívanie a využívanie "nových oblastí" surovín, ako je ťažobný odpad.

  [Read more]
 • 24. valné zhromaždenie IMPEL

  05 Dec, 2022

  24. valné zhromaždenie IMPEL

  [Read more]
 • Stratégie overovania vlastného monitorovania a podávania správ o emisiách do ovzdušia Správa zo seminára je teraz k dispozícii

  05 Dec, 2022

  Pod záštitou projektu IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 sa workshop VERIFIKÁCIA SAMOMONITOROVANIA A HLÁSENIA EMISIÍ DO OVZDUŠIA zameral na samomonitoring prevádzkovateľov v oblasti emisií do ovzdušia (kontinuálny a nekontinuálny) a tiež na spoľahlivosť samomonitoringu a jeho nahlasovania prevádzkovateľmi (povinnými osobami). Správa o projekte z workshopu, ktorý sa konal v roku 2021, je teraz schválená valným zhromaždením IMPEL a nájdete ju tu.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter