IMPEL Logo

News

 • 4 Pozičný dokument siete k návrhu smernice o environmentálnej kriminalite

  22 Nov, 2022

  Štyri siete, EUFJE - Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie, ENPE - Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie, IMPEL - Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia a EnviCrimeNet, ktoré združujú príslušné strany - sudcov, prokurátorov, regulačné orgány, inšpektorov a policajtov - s cieľom prispieť k spoločnému úsiliu v boji proti trestnej činnosti v oblasti životného prostredia, blahoželajú a vítajú orgány a inštitúcie Európskej únie za všetku prácu, ktorá viedla k návrhu novej smernice o trestnej činnosti v oblasti životného prostredia (ECD).

  [Read more]
 • Sprievodca krok za krokom pri povoľovaní a kontrole od spoločnosti IMPEL

  21 Nov, 2022

  V rokoch 2016 až 2018 bola v rámci projektu Doing the Right Thing vypracovaná príručka Step by Step Guidance for Permitting and Inspection, ktorá je výsledkom spolupráce expertných tímov Cross Cutting a Industry and Air.

  [Read more]
 • Príručka IMPEL - Spolupráca v oblasti environmentálnych inšpekcií a certifikácie systémov environmentálneho riadenia je teraz k dispozícii

  16 Nov, 2022

  Mimoriadna situácia v oblasti klímy, ako aj rastúce povedomie o vplyve plastov, úpadku biodiverzity a teraz aj o vplyve globálnej pandémie a potenciálnej ekologickej obnovy majú zásadný vplyv na politiku, spôsob regulácie a na tých, ktorých regulujeme. To je dôvod, prečo skupina IMPEL začala v roku 2021 realizovať svoj program pre klimatickú núdzu.

  [Read more]
 • Konferencia o sanácii vody a pôdy 2022

  08 Nov, 2022

  Konferencia o sanácii vody a pôdy 2022

  [Read more]
 • Stretnutie tímu expertov pre priemysel a ovzdušie sa konalo 25. októbra 2022

  07 Nov, 2022

  Stretnutie priemyslu a ovzdušia Gent 25. októbra Stretnutie tímu expertov pre priemysel a ovzdušie 2022 sa konalo 25. októbra v Gente a online. Spoločne ho zorganizovalo ministerstvo životného prostredia a územného rozvoja flámskej vlády v Belgicku pod záštitou Siete Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia (IMPEL). Po skončení stretnutia sa 26. októbra uskutočnilo stretnutie takmer všetkých pracovných skupín.

  [Read more]
 • Projektový tím IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) uskutočnil svoju prvú návštevu na Madeire v Portugalsku

  04 Nov, 2022

  Cieľom projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) je identifikovať najlepšie riešenia v zariadeniach, činnostiach a konečných produktoch na podporu "opätovného využitia/okružných trhov" a zlepšenie efektívnosti využívania vody s ohľadom na jej množstvo aj kvalitu. Výsledky projektu majú tiež prispieť k riešeniu nulového znečistenia a podľa možnosti v rámci prepojenia voda-potraviny-energia-ekosystémy. V súlade s predchádzajúcimi výsledkami (projekt IMPEL "Integrovaný prístup k vode" 2018 - 2019) sa zistilo, že opätovné využívanie vody nemožno vnímať ako jediné kvantitatívne opatrenie na zníženie odberu vody, ale namiesto toho je potrebné prepojiť kvalitu s kvantitou, aby sa zabezpečila bezpečnosť a zvyšovanie hodnoty v celom reťazci využívania, a to prostredníctvom podpory prírodných hodnôt a činností priamo súvisiacich s prostredím prijímajúcim emisie. V predchádzajúcej fáze projektu bol vyvinutý ukazovateľ (index cirkulácie vody) a nástroj Excel na jeho hodnotenie. Tento ukazovateľ spája aspekty kvality a kvantity vody v rámci zariadení a bol použitý na niekoľkých príkladoch. V tejto novej fáze má projektový tím v úmysle zlepšiť tento ukazovateľ, aby sa dal aplikovať na konečné výrobky, konkrétne na miestne/regionálne výrobky s vplyvom na miestne hospodárstvo, potravinové výrobky zavlažované/vyrábané pomocou regenerovaných vôd a výrobky z veľkých priemyselných zariadení.

  [Read more]
 • Stretnutie projektu Kritériá pre hodnotenie environmentálnych škôd (CAED) sa konalo 27.-28. októbra 2022

  03 Nov, 2022

  V dňoch 27. a 28. októbra sa uskutočnilo druhé stretnutie projektového tímu IMPEL pre kritériá hodnotenia environmentálnych škôd (CAED) v roku 2022. Stretnutie bolo "hybridné", pričom väčšina účastníkov bola na mieste v Berlíne, na Spolkovom ministerstve životného prostredia, ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa. Prezentované boli rôzne prípadové štúdie škôd na biodiverzite, vode a pôde, na ktorých sa s úspechom testovali praktické tabuľky CAED s cieľom ďalšieho zlepšenia. Členovia projektu v súčasnosti pracujú na ďalšom zlepšení a zjednodušení praktických tabuliek CAED a na vytvorení osobitného kontrolného zoznamu pre inšpektorov s cieľom identifikovať potenciálne prípady ELD a začať postupy ELD. Projekt predpokladá dokončenie tejto aktuálnej práce do leta 2023.

  [Read more]
 • Využitie dronov pri dohľade nad nelegálnym odberom vody

  31 Oct, 2022

  Projektový tím IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) by rád poďakoval Generálnej inšpekcii poľnohospodárstva, mora, životného prostredia a územného plánovania (IGAMAOT) za zorganizovanie nedávneho stretnutia projektového tímu v Lisabone 13. a 14. októbra. Projektový tím osobitne ďakuje Anne Garciaovej, Máriovi Graciovi a Aline Silvaovej z IGAMAOT.

  [Read more]
 • Projekt recyklácie lodí IMPEL

  26 Oct, 2022

  Cieľom projektu IMPEL zameraného na recykláciu lodí je zlepšiť spoluprácu medzi environmentálnymi a námornými orgánmi, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. Rozdielne právne predpisy EÚ a súvisiace kompetencie spôsobujú, že implementácia, dohľad a presadzovanie sú náročné. Na predchádzanie nezákonným prepravám sa vypracujú usmerňujúce materiály pre orgány a ďalšie zainteresované strany a zorganizuje sa budovanie kapacít pre inšpektorov a ďalšie zainteresované strany. Preskúma sa aj spolupráca s inými inštitúciami, agentúrami, sieťami v rámci EÚ a mimo nej, ako aj s mimovládnymi orgánmi.

  [Read more]
 • Stretnutie projektu Trend Reversal in Groundwater Pollution sa konalo 11. októbra

  19 Oct, 2022

  V súvislosti s konferenciou IMPEL Water & Land v Lisabone sa 11. októbra konalo záverečné stretnutie projektovej skupiny IMPEL na tému "Zvrat trendov v znečistení podzemných vôd" na rok 2022.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter