IMPEL Logo

News

 • ADVERT NA SLUŽBY PRE KONZULTANTOV V RÁMCI PROJEKTU LIFE PROWhiBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT je európsky projekt financovaný z programu LIFE, ktorého hlavným cieľom je prispieť k balíku obehového hospodárstva, zásadám a cieľom odpadového hospodárstva a predchádzať environmentálnej trestnej činnosti v oblasti odpadov, odhaľovať ju a narúšať jej priebeh. V rámci projektu je potrebné "Podať správu o súčasnom stave na medzinárodnej úrovni v oblasti environmentálnej kriminality v oblasti odpadov (EWC)".

  [Read more]
 • WasteForce, nástroj na analýzu forenzných údajov o životnom prostredí

  15 Jun, 2021

  Na vysvetlenie fungovania nástroja "Forenzná analýza údajov o obchodovaní s odpadom", ktorý bol zverejnený v rámci projektu WasteForce, bolo uverejnené inštruktážne video. Video ukazuje príklady, ako môže nástroj podporiť vyhľadávanie a analýzu údajov v oblasti nezákonnej prepravy odpadu.

  [Read more]
 • SWEAP, aplikácia na nahlasovanie údajov o inšpekciách

  15 Jun, 2021

  Na zaznamenávanie údajov o kontrolách cezhraničnej prepravy odpadu (TFS) priamo na mieste bola v rámci projektu LIFE SWEAP vyvinutá aplikácia na nahlasovanie údajov o kontrolách pre mobilné zariadenia. Aplikácia je určená inšpektorom a pracovníkom orgánov činných v trestnom konaní v EÚ na zaznamenávanie ich kontrol prepravy odpadu a umožňuje ich organizáciám mať úplný záznam o kontrolách, zistených porušeniach a následných opatreniach.

  [Read more]
 • Zápisnica z Fóra pre dodržiavanie predpisov a riadenie v oblasti životného prostredia, 2. júna 2021

  14 Jun, 2021

  Zasadnutiu fóra o dodržiavaní predpisov a riadení v oblasti životného prostredia predsedal Aurel Ciobanu-Dordea, riaditeľ pre implementáciu a podporu členských štátov, GR pre životné prostredie. Zasadnutie pozostávalo z dvoch pracovných zasadnutí. Počas prvej časti prvého pracovného zasadnutia boli prezentované kľúčové posolstvá a výsledky z Dňa 4 sietí, ako aj príslušná práca v rámci NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • Zelený týždeň EÚ 2021 diskutuje o ambícii nulového znečistenia

  04 Jun, 2021

  Európska komisia usporiadala Zelený týždeň ako virtuálnu konferenciu zameranú na ambíciu nulového znečistenia.Podujatie sa konalo 1. až 4. júna 2021. Vedúci tímu expertov pre vodu a pôdu Marco Falconi sa 2. júna zúčastnil na zasadnutí 4.3 Odpočítavanie do čistejšej budúcnosti: monitorovanie rizík nebezpečných chemických látok. Pán Falconi predniesol prezentáciu o manažmente kontaminovaných lokalít a projekte IMPEL o sanácii vody a pôdy.

  [Read more]
 • 4 Spoločné vyhlásenie ku Dňu sietí, Spoločne v boji proti environmentálnej kriminalite

  31 May, 2021

  Spoločné vyhlásenie 4 sietí Pri príležitosti Dňa 4 sietí: "Spoločne v boji proti environmentálnej kriminalite" 21. mája 2021 V piatok 21. mája 2021 sa viac ako 150 sudcov, prokurátorov, orgánov presadzovania práva v oblasti životného prostredia, policajtov a úradníkov EK zúčastnilo na prvom virtuálnom Dni 4 sietí, "Spoločne v boji proti environmentálnej kriminalite"

  [Read more]
 • Prelomové prípady týkajúce sa biodiverzity

  28 May, 2021

  V marci a apríli 2021 sa uskutočnil prieskum medzi odborníkmi na environmentálne právo vrátane sudcov, prokurátorov, expertov a právnikov mimovládnych organizácií s cieľom identifikovať nevyriešené prípady v oblasti ochrany prírody. Environmentálne súdnictvo je poslednou líniou obrany životného prostredia. V súvislosti s prípravou pätnásteho zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (CBD COP 15) zostavila organizácia ClientEarth tento výber desiatich prelomových prípadov pre biodiverzitu z celého sveta.

  [Read more]
 • Obchod s voľne žijúcimi zvieratami a zoonotické choroby: dôsledky pre obchodnú politiku

  21 May, 2021

  Sieť pre monitorovanie obchodu s voľne žijúcimi zvieratami TRAFFIC uverejnila dokument, v ktorom uvádza, aké sú známe súvislosti medzi obchodom s voľne žijúcimi zvieratami a zoonotickými chorobami, a na základe toho zvažuje dôsledky pre budúcu politiku obchodu s voľne žijúcimi zvieratami a dlhodobé nápravné opatrenia. Široká škála organizácií a hlasov verejnosti požaduje prísne trvalé zákazy obchodu s voľne žijúcimi zvieratami s cieľom znížiť riziká pre ľudské zdravie.

  [Read more]
 • Úspešné školenie o spolupráci Ázie a Európy proti trestnej činnosti súvisiacej s odpadmi

  17 May, 2021

  V rámci projektu WasteForce zorganizoval Program OSN pre životné prostredie (UNEP) v spolupráci s programom SCYCLE Univerzity OSN (UNU) a s podporou partnerov projektu WasteForce, Interpolu, v dňoch 24. - 26. februára 2021 trojdňový on-line vzdelávací seminár o trestnom stíhaní trestných činov súvisiacich s odpadmi.

  [Read more]
 • Uložte si dátum: Konferencia Iniciatívy EÚ v oblasti lesnej kriminality, 15. - 16. júna 2021 (virtuálne)

  17 May, 2021

  Trestná činnosť v lesnom hospodárstve je čoraz väčším problémom, ktorý je prepojený s organizovaným zločinom a korupciou - v roku 2017 sa umiestnila na prvom mieste v rebríčku ziskovej trestnej činnosti v oblasti prírodných zdrojov. Medzery v nariadení EUTR a nedostatky v jeho uplatňovaní v krajinách EÚ bránia skutočnej zmene v praxi. Cieľom Iniciatívy EÚ v oblasti lesnej kriminality, projektu financovaného z Fondu pre vnútornú bezpečnosť EÚ, ktorý sa začal v marci 2019, je umožniť účinné presadzovanie práva stimulovaním sietí, ktoré sú schopné odhaliť lesnú kriminalitu a reagovať na ňu. Projekt sa geograficky zameriava na štyri vyvážajúce krajiny (Bulharsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina) a dve dovážajúce krajiny (Belgicko a Francúzsko). Inovácia spočíva v spojení odborných znalostí INTERPOL-u v oblasti presadzovania práva s praktickými skúsenosťami WWF v oblasti podpory spoločností pri predchádzaní nezákonnému obchodovaniu s drevom.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter