IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Voda a pôda Prierezové nástroje a prístupy Ochrana prírody Odpad a TFS Priemysel a ovzdušie
  Priebežne Dokončené

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Sanácia vody a pôdy

  Tags: water

  2021

  Priebežne

  Riadenie kontaminovaných lokalít je proces, ktorý má v členských štátoch rôznu rýchlosť. Je to čiastočne spôsobené rozdielmi v právnych predpisoch, ktoré by znamenali rôzne definície, ako napríklad "potenciálne kontaminované lokality", "kontaminované lokality", "sanované lokality". Z tohto dôvodu Európska komisia-JRC spolu so sieťou EEA-EIONET spustila iniciatívu s cieľom nájsť spoločných definícií a prieskum v členských štátoch v roku 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), ktorého výsledkom bolo definovanie 6 statusov lokalít.

  [Read more]
 • Výzva na implementáciu 2021

  2021

  Dokončené

  IMPEL v posledných rokoch uskutočnil niekoľko podobných prieskumov, ktoré poskytli množstvo užitočných informácií. Situácia sa však dramaticky zmenila v súvislosti s vyhlásením stavu klimatickej núdze v mnohých krajinách, obrovským nárastom povedomia o plastoch a celosvetovým poklesom biodiverzity. Túto situáciu výrazne zhoršila prebiehajúca pandémia COVID-19, ktorá výrazne zmarila regulačné programy a v konečnom dôsledku ovplyvní rozpočty verejného sektora a financie subjektov, od ktorých sa očakáva dodržiavanie environmentálnych právnych predpisov. Táto práca je potrebná na úplnú identifikáciu a kvantifikáciu týchto vznikajúcich problémov a na snahu poukázať na možnosti a riešenia na podporu regulačnej komunity. Táto práca bude tiež priamo informovať o vytvorení viacročného strategického plánu na rok 2022 a nasledujúce roky.

  [Read more]
 • Dáždnikový program pre mimoriadne situácie v oblasti klímy

  2021

  Priebežne

  Vyhlásenie stavu klimatickej núdze (ako aj rastúce povedomie o vplyve plastov, úbytku biodiverzity a teraz aj o vplyve globálnej pandémie a potenciálnej ekologickej obnovy) má zásadný vplyv na politiku, spôsob regulácie a na tých, ktorých regulujeme. Tlak na to, aby sa prispelo k zníženiu skleníkových plynov, zníženiu emisií uhlíka alebo podpore ekologickej obnovy, sa zvyšuje, avšak len málo regulačných orgánov má správne nástroje na to, aby sa týmito otázkami začali zaoberať. Tento program chce riešiť tieto problémy navrhnutím nástrojov a prístupov, ktoré môžu regulačné orgány použiť na riešenie týchto nových výziev. Navrhuje sa vytvoriť pracovný program, ktorý bude pokrývať obdobie rokov 2021 - 2024.

  [Read more]
 • Mini konferencia IMPEL o zabezpečovaní súladu

  2022

  Dokončené

  Poznatky o úspešnom uplatňovaní mnohých regulačných nástrojov presadzovania práva sú v rámci regulačnej komunity často obmedzené. Schopnosť prezentovať tieto nástroje a prístupy je potrebná na to, aby sa regulačné orgány stali efektívnejšími a účinnejšími a aby sa v konečnom dôsledku zabezpečila vysoká úroveň ochrany životného prostredia.

  [Read more]
 • Projekt Veľký/Malý TFS

  2021

  Priebežne

  Počas niekoľkých rokov a viacerých projektov IMPEL iniciátori projektu zistili, že viacerí inšpektori TFS majú spolu za sebou tisíce kontrol v oblasti TFS. Všetky tieto inšpekcie sa zúročili v rozsiahlych znalostiach právnych predpisov súvisiacich s fyzickými kontrolami cezhraničnej prepravy odpadu. Napriek viacerým legislatívnym zmenám a revíziám právnych predpisov však stále chýba prepojenie medzi zákonodarcami a inšpektormi v teréne, pokiaľ ide o niektoré podrobnosti v právnych predpisoch. Tieto "detaily" by mohli byť tam, kde existujú určité zámery s legislatívou, ale kvôli nesúladu spôsobenému dlhými komunikačnými linkami a mnohými agentúrami medzi zákonodarcami na úrovni EÚ a inšpektormi TFS a úrovňou, na ktorej takéto "detaily" nemusia byť vyzdvihnuté vyššie v prioritách jednotlivých národov smerom ku Komisii, pretože sú to len "detaily".

  [Read more]
 • Boj proti nelegálnym vrtom a odberom podzemnej vody (TIGDA)

  2021

  Priebežne

  Podzemná voda je a zostáva cenným zdrojom pre životné prostredie a rôzne ľudské činnosti. Medzi environmentálne a antropogénne tlaky na tento zdroj patria okrem iného: zmena klímy (sucho, záplavy atď.), (nadmerný) odber a znečistenie (bodové a rozptýlené). Opätovné využívanie vody, vyrovnávanie zásob vody a infiltrácia sú niektoré z možných opatrení na zníženie našej potreby čerstvej podzemnej vody, ako aj na doplnenie jej zásob. Napriek tomu budú vrty a odbery podzemnej vody naďalej potrebné na rôzne účely. Nedostatok podzemnej vody už nie je výlučným problémom suchých alebo stredomorských krajín. Nedávne dlhotrvajúce obdobia sucha opakovane ukázali, že zásoby podzemných vôd sa musia starostlivo riadiť (odber aj dopĺňanie) vo všetkých členských štátoch a krajinách Európy.

  [Read more]
 • BIOVAL - Výpočet obnovy ekosystémov

  2020

  Priebežne

  Ešte stále chýba povedomie o vplyve trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách na ekosystémy a chránené druhy. Spôsob výpočtu týchto škôd, aby sa stali užitočným a spoľahlivým nástrojom počas trestného stíhania a súdnych konaní, je témou, ktorú je potrebné ďalej skúmať. Existujú už niektoré dobré príklady. Napríklad vo Fínsku je prokurátor povinný pracovať s "cenníkom", ktorý vypočítava škody na ekosystémoch a chránených druhoch. Tá sa pohybuje od menších priestupkov až po trestné činy proti voľne žijúcim živočíchom, pri ktorých ide o ťažké ohrozené druhy.

  [Read more]
 • Morský cezhraničný priechod Európou

  2020

  Priebežne

  Viaceré výskumné organizácie sa už mnoho rokov venujú monitorovaniu veľrýb, pričom ako platformu na pozorovanie využívajú veľké plavidlá a trajekty. Dve hlavné európske siete sú FLT MED NETwork pod vedením ISPRA a Atlantická sieť pod vedením ORCA (ktorá každoročne uverejňuje "stav európskych veľrýb"). Siete sa rozširujú aj pre južné krajiny Stredozemného mora (ako napríklad Tunisko a Maroko). Je veľmi potrebné, aby sa všetci vedúci tímov rôznych výskumných orgánov stretli a posilnili spoluprácu, osvedčené postupy a zlepšili spoločný výskum a spoločný protokol o monitorovaní, ako aj rozšírili rozsah prieskumu.

  [Read more]
 • Strategická sieťová spolupráca

  2020

  Priebežne

  Veľká časť práce klastra IMPEL Waste & TFS sa zameriava na dodržiavanie predpisov pri cezhraničnom pohybe odpadu. Keďže veľký objem prepravy odpadu smeruje do krajín mimo Európy, je dôležité mať dobré kontakty s orgánmi v týchto cieľových krajinách. Väčšina členov skupiny IMPEL má s týmito vzdialenými krajinami minimálny kontakt. Poškodzovanie životného prostredia, ako napríklad skládky elektronického odpadu v Afrike a skládky plastov v Ázii, je, žiaľ, pomerne bežné a sme svedkami veľkého počtu štrukturálnych nezákonných pohybov. Trh je dynamický a v dôsledku nedávneho politického vývoja, ako je zákaz dovozu v Číne, a európskych orgánov sa snaží držať krok s tým, aká je situácia v praxi. V týchto prípadoch je nevyhnutná medzinárodná spolupráca.

  [Read more]
 • Zvrat trendu v znečistení podzemných vôd

  2020

  Priebežne

  Čl. 4 rámcovej smernice o vode (RSV) okrem iného zaväzuje členské štáty chrániť, zlepšovať a obnovovať všetky útvary podzemných vôd s cieľom dosiahnuť dobrý stav podzemných vôd do decembra 2015 a vykonávať opatrenia potrebné na zvrátenie akéhokoľvek významného a trvalého stúpajúceho trendu koncentrácie znečisťujúcich látok. V skutočnosti však bolo v roku 2015 25 % útvarov podzemných vôd v EÚ (a napr. 36 % v Nemecku) v zlom chemickom stave, najmä v dôsledku znečistenia dusičnanmi a pesticídmi z poľnohospodárstva. Navyše podľa správy EEA z roku 2018 je celková plocha útvarov podzemných vôd so zisteným stúpajúcim trendom znečistenia stále takmer dvojnásobne väčšia ako plocha s opačným trendom (9,9 % oproti 5,9 % plochy).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter