IMPEL Logo

Dosiahnutie lepšieho dodržiavania predpisov v poľnohospodárskom sektore prostredníctvom vytvárania sietí a partnerstiev medzi environmentálnymi a poľnohospodárskymi inšpektorátmi

2013 - 2013

Dokončené

Opis a ciele projektu

Európska komisia určila túto oblasť projektu IMPEL ako prioritnú. Zdôraznila, že úroveň dodržiavania rámcovej smernice o vode (difúzne znečistenie & nelegálny odber) a smernice o dusičnanoch je nízka a že bola zistená medzera medzi “environmentálnymi” a “poľnohospodárskymi” inšpektorátmi. V dôsledku toho si želali, aby sa posilnilo prepojenie rôznych regulačných agentúr s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň dodržiavania predpisov v poľnohospodárskom sektore, výmenu relevantných informácií a súčasných osvedčených postupov v súvislosti s rozptýleným znečistením a kontrolou dusičnanov.

Ve väčšine členských krajín často vykonáva inšpekcie dodržiavania predpisov na miestach v poľnohospodárskom sektore viacero organizácií. Hoci ide zvyčajne o rôzne agentúry, často sa prekrýva spoločný cieľ dosiahnuť súlad s predpismi a chrániť životné prostredie.

Tento projekt spojil regulačných odborníkov z inšpektorátov životného prostredia aj poľnohospodárskych inšpektorátov s jasným cieľom zlepšiť úroveň dodržiavania predpisov v poľnohospodárskom sektore, a to najmä v oblastiach rozptýleného znečistenia (RSV) a kontroly dusičnanov.

 

Number: 2013/16 – Status: Dokončené – Period: 2013 - 2013 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter