IMPEL Logo

Posúdiť využitie satelitných snímok programu Copernicus pri kontrolách v oblasti životného prostredia a ochrany prírody a ich dôkaznú hodnotu

2018 - 2019

Dokončené

Opis a ciele projektu

Vynucovanie práva v oblasti životného prostredia môže byť podporené vysoko aktualizovanými a cennými geografickými informáciami, zhromažďovaním, ukladaním, riadením a podporou činností v teréne. Stále však nie sú isté metódy, inštitucionálne využitie a právne uplatnenie týchto nástrojov pri analýze životného prostredia a využívania pôdy.

Preto je cieľom tohto projektu identifikovať potenciálnych používateľov týchto údajov diaľkového prieskumu Zeme na základe služieb programu Copernicus a pochopiť, ako môžu tieto informácie podporiť inšpekčné činnosti v oblasti životného prostredia a ochrany prírody v rámci špecifík jednotlivých zúčastnených členov IMPEL a ako sa už uplatňujú a ako sa môžu uplatňovať v budúcnosti, pričom sa zohľadnia hlavné postupy, metódy, (otvorený) prístup k takýmto postupom a metódam a právne obmedzenia (týkajúce sa uplatňovania geopriestorových dôkazov v právnych podmienkach rôznych krajín).

Očakávané výsledky:

  • Výmena informácií a súčasných osvedčených postupov týkajúcich sa využívania služieb programu Copernicus a bezpilotných lietadiel ako nástroja na kontrolu životného prostredia a ochrany prírody a možných právnych obmedzení týkajúcich sa využívania zhromaždených údajov;
  • Zhromažďovanie poznatkov o vývoji metodík, ktoré pomôžu členom IMPEL, ktorí v súčasnosti používajú alebo plánujú používať tieto nástroje/technológie;
  • Zvýšiť schopnosť využívať výstupy služieb Copernicus na podporu a stanovenie priorít inšpekčných programov;
  • Vymieňať metodiky a odborné znalosti geografických informácií uplatňovaných pri inšpekciách v oblasti životného prostredia a ochrany prírody;
  • Identifikovať potenciálne prekážky využívania geopriestorových technológií, pokiaľ ide o ich dôkaznú hodnotu.

 

Number: 2018/18 – Status: Dokončené – Period: 2018 - 2019 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter