IMPEL Logo

BIOVAL - Výpočet obnovy ekosystémov

2020

Priebežne

Opis a ciele projektu

Stále existuje nedostatočná informovanosť o vplyve trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách na ekosystémy a chránené druhy. Spôsob výpočtu týchto škôd, aby sa stali užitočným a spoľahlivým nástrojom pri trestnom stíhaní a počas súdnych konaní, je téma, ktorú je potrebné ďalej skúmať. Existujú už niektoré dobré príklady. Napríklad vo Fínsku je prokurátor povinný pracovať s ‘cenníkom’, ktorý vypočítava škody na ekosystémoch a chránených druhoch. Tá sa pohybuje od menších porušení až po trestné činy proti voľne žijúcim živočíchom, pri ktorých ide o ťažké ohrozené druhy.

Počas viacerých konferencií a seminárov týkajúcich sa obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami a trestných činov proti voľne žijúcim živočíchom sa zdôrazňuje potreba zviditeľniť škody na ekosystémoch a chránených druhoch počas súdnych konaní. Je to dôležité, pretože to prispieva k zvyšovaniu povedomia prokurátorov a sudcov, ktorí často nie sú špecializovaní. Dobrý, objektívny a porovnateľný systém na zviditeľnenie škôd zvýši podporu používania ‘cenníka’ počas trestného stíhania a súdnych konaní.

Je potrebné zvážiť niekoľko aspektov. Predovšetkým ekologický aspekt porušenia. Je možná náprava alebo sú účinky trestného činu nezvratné? Aký čas je potrebný na obnovu? Je ohrozený stav ochrany prírody? Preto sú potrebné biologické poznatky a vedomosti o fungovaní ekosystémov a chránených druhov. Po druhé, je potrebné potvrdiť/vypočítať ekologické škody v rámci existujúceho hospodárskeho systému. Tu potrebujeme kreatívnych mysliteľov s vedomosťami o fungovaní našich hospodárskych systémov. Po tretie, potrebujeme znalosti právnych postupov, správneho a trestného práva. Ako je možné realizovať výpočet škôd v rámci vyšetrovania, trestného stíhania a súdnych konaní? Otázky sú, či poznatky o škode použiť ako súčasť rozsudku (trestné právo) alebo ako potrebu nákladov na obnovu škody (správne alebo občianske právo) alebo súčasne.

V neskoršej fáze tohto projektu musíme mať na pamäti a premýšľať o komunikačných stratégiách, pretože oboznamovanie verejnosti so škodami na prírode vyjadrenými v eurách prispieva aj k zvyšovaniu povedomia, a teda aj k prevencii trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch.

Výstupy/výsledky:

  • Prehľad rôznych prístupov k výpočtu škôd na ekosystémoch a chránených druhoch v rámci trestného stíhania a súdnych konaní.
  • Odporúčanie nájsť jednotný prístup/proces výpočtu škôd na ekosystémoch a chránených druhoch.
  • Vypracovať jednotný prístup a postup na výpočet škôd na ekosystémoch a chránených druhoch a ich využitie počas trestného stíhania a súdnych konaní.
  • Vyvinúť potrebné nástroje (napr. cenník, databázu atď.) na výpočet škôd na ekosystémoch a chránených druhoch.
  • Školenia/inštruktáže o postupe a používaní nástrojov na výpočet škôd na ekosystémoch a chránených druhoch.
  • Využitie nástrojov na výpočet škôd na ekosystémoch a chránených druhoch a ich použitie počas trestného stíhania a súdnych konaní.

Súvisiace súbory/informácie

  • Smernica o vtákoch, 2009/147/ES.
  • Smernica o biotopoch, 92/43/EHS.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Priebežne – Period: 2020 – Topic: Ochrana prírody - Tags:

Subscribe to our newsletter