IMPEL Logo

Budovanie kapacít a odborná príprava

2019 - 2021

Dokončené

Opis a ciele projektu

V posledných niekoľkých rokoch IMPEL a Európska komisia vydali svoje stanoviská týkajúce sa budovania kapacít, a preto rôzne projekty IMPEL teraz preberajú iniciatívu a rozvíjajú svoje nápady, ako podporiť svojich členov pri implementácii produktov, ktoré poskytujú.

Ako sa uvádza v stanovisku IMPEL, budovanie kapacít je jednou z hlavných priorít IMPEL a počas posledných dvoch desaťročí vyvinul širokú škálu nástrojov vrátane metodík a usmernení. Podpora jej členov prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú školenia o praktickom používaní vyvinutých nástrojov, ako aj workshopy a semináre, je bežnou praxou. Na uľahčenie výmeny praktických skúseností a odborných znalostí a budovanie kapacít sa využíva celý rad intervencií prostredníctvom jej pracovného programu, a to: i) vzájomné hodnotenia prostredníctvom iniciatívy IMPEL Review Initiative (IRI); ii) výmeny inšpektorov; iii) technické workshopy a semináre; iv) výmeny zamestnancov; v) spoločné činnosti, ako sú inšpekcie a školenia. Hoci sa tieto činnosti ukázali ako úspešné a cenné a spĺňajú potreby členov IMPEL’, v záujme väčšej dynamiky budovania kapacít a odbornej prípravy a v snahe vyhnúť sa ad hoc prístupu sa IMPEL domnieva, že je potrebný dobrovoľný a robustný program budovania kapacít a odbornej prípravy, ktorý by ponúkal cielené a prispôsobené činnosti, ako napríklad odbornú prípravu pre osobitné skupiny, environmentálne oblasti, prierezové témy atď.

Cieľom tohto projektu je prostredníctvom konzistentnejšieho, zastrešujúceho a integrovaného prístupu vypracovať viacročnú stratégiu a viacročný pracovný program, ktorý lepšie prepojí potreby členov IMPEL a ďalších kľúčových aktérov v rámci reťazca dodržiavania predpisov.

 Očakávané výsledky:

  • Návrh viacročného pracovného programu na roky 2021 – 2026.
  • Viacročná stratégia.
  • Zpráva/štúdia o spôsobe zriadenia znalostného a inovačného centra.
  • Zpráva, ktorá opisuje súbor nástrojov.
  • Zprávy z konferencie, ktoré opisujú spätnú väzbu a príspevky členov IMPEL.

Súvisiace súbory/informácie

Number: 2019/23 – Status: Dokončené – Period: 2019 - 2021 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter