IMPEL Logo

Výber vhodných intervencií, fáza 3

2014 - 2014

Dokončené

Opis a ciele projektu

V záujme zvýšenia účinnosti inšpekcií životného prostredia’ implementácie environmentálneho acquis je cieľom tohto projektu poskytnúť členom IMPEL súbor nástrojov na výber intervencií podľa okolností. Tento nástroj bol vyvinutý a testovaný v prvej a druhej fáze projektu. Počas 3. fázy sa vykonajú vylepšenia nástroja na modelovanie iDEPEND, určí sa hostiteľská lokalita a širšie sa bude informovať o prínosoch modelovania závislostí a súboru nástrojov.

V 7. environmentálnom akčnom programe (7 EAP) je kľúčovou líniou účinné vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. V roku 2012 EK vydala oznámenie o zlepšení vykonávania environmentálnych opatrení (COM (2012) 95), v ktorom sa zdôrazňuje využívanie doplnkových prístupov ku kontrolám. V prvej fáze tohto projektu (2012) sa zaviedol koncept modelu alebo cestovnej mapy, ktorý má pomôcť pri výbere doplnkových prístupov. V druhej fáze tohto projektu (2013) sa vyvinul a otestoval súbor nástrojov, ktorý umožní odborníkom z praxe a tvorcom politík vybrať správnu kombináciu zásahov podľa okolností na dosiahnutie environmentálnych výsledkov alebo cieľov. To zahŕňalo použitie nástroja na modelovanie závislostí s názvom iDEPEND. iDEPEND umožňuje používateľom stanoviť ciele (alebo výsledky) a zostaviť, zmapovať a otestovať faktory, od ktorých ciele (alebo výsledky) závisia (závislosti). V rámci projektu boli vypracované usmernenia, ako používať modelovanie závislostí na pomoc pri výbere vhodných intervencií.

Hlavnými činnosťami tejto fázy (3) projektu bude:

  1. Poskytnúť nástroj na modelovanie závislostí založený na iDEPEND a odrážajúci používateľské testovanie vykonané vo fáze 2.
  2. Poskytnúť návod na výber intervencií s použitím systému iDEPEND vyvinutého počas fázy 2.
  3. Vytvoriť stránku a/alebo portál, na ktorom budú umiestnené: iDEPEND; knižnica intervencií; a informácie/dôkazy o používaní intervencií.
  4. Komunikovať a propagovať súbor nástrojov členom IMPEL a ďalším používateľom.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2014/12 – Status: Dokončené – Period: 2014 - 2014 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter