IMPEL Logo

Dáždnikový program pre mimoriadne situácie v oblasti klímy

2021

Priebežne

Opis projektu a jeho ciele

Vyhlásenie stavu klimatickej núdze (ako aj rastúce povedomie o vplyve plastov, úbytku biodiverzity a teraz aj o vplyve globálnej pandémie &; potenciálnej ekologickej obnovy) má hlboký vplyv na politiku, spôsob regulácie a na tých, ktorých regulujeme.  Tlak na to, aby sa prispelo k zníženiu skleníkových plynov, zníženiu emisií uhlíka alebo podpore ekologickej obnovy, sa zvyšuje, avšak len málo regulačných orgánov má správne nástroje na to, aby začali riešiť tieto problémy.  Tento program dúfa, že sa bude zaoberať týmito problémami navrhnutím nástrojov a prístupov, ktoré môžu regulačné orgány použiť na riešenie týchto nových výziev. Navrhuje sa vytvoriť pracovný program, ktorý bude pokrývať obdobie rokov 2021 - 2024.

Práca bude organizovaná v šiestich počiatočných témach, hoci mnohé z týchto oblastí sú navzájom prepojené, takže ich rozdelenie je trochu ľubovoľné.

  1. Prechod na ekologické hospodárstvo;
  2. Regulátori ako vzorové subjekty;
  3. Partnerská práca;
  4. Regulačný rámec;
  5. Technológie a
  6. Prístupy

Number: 2021/17 – Status: Priebežne – Period: 2021 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter