IMPEL Logo

Porovnávací program implementácie a presadzovania noriem kvality ovzdušia vo vzťahu k priemyselným emisiám do ovzdušia (PIAQ), fáza I - II

2010 - 2011

Dokončené

Opis a ciele projektu

Smernica o kvalite ovzdušia a jej dcérske smernice boli v posledných rokoch implementované v členských štátoch EÚ. V roku 2007 umožnil predchádzajúci projekt IMPEL (s Rakúskom ako vedúcim partnerom) na základe prieskumu v niektorých členských štátoch výmenu odborných poznatkov v oblasti udeľovania licencií zariadeniam v zónach so znečisteným ovzduším. Štúdia s obmedzeným rozsahom v roku 2009 ukázala, že smernice sa v praxi v jednotlivých členských štátoch IMPEL implementovali rôznymi spôsobmi. Kontakty medzi odborníkmi v týchto krajinách potvrdili rozdiely, ktoré viedli k rozdielnym činnostiam v oblasti riadenia kvality ovzdušia, pokiaľ ide o povoľovanie a presadzovanie v odvetviach priemyslu, dopravy a lodnej dopravy. O týchto rôznych činnostiach a ich vplyve na samotnú kvalitu ovzdušia však nie je veľa známe. Samozrejme, vieme, že kvalitu okolitého ovzdušia ovplyvňuje aj doprava a lodná doprava. Tento projekt sa však obmedzil na priemyselné emisie, pričom sa zohľadnilo hlavné zameranie IMPEL a obmedzený čas a dostupné zdroje.

Všeobecne je veľmi ťažké dať do súvislosti emisie jedného zariadenia alebo lokality s kvalitou okolitého ovzdušia. Miestna kvalita ovzdušia je často pod tlakom v oblastiach s koncentráciou veľkých priemyselných podnikov. To prináša otázku, či ďalší podnik v takýchto oblastiach bude mať ďalší významný vplyv na miestnu kvalitu ovzdušia alebo na národné emisné stropy. A tiež aké stratégie povoľovania, kontroly alebo presadzovania by viedli k najlepšej kvalite ovzdušia.

Fáza I

Hlavným cieľom projektu je identifikovať najlepšie postupy pri uplatňovaní (implementácii, kontrole a presadzovaní) smerníc EÚ o kvalite ovzdušia v súvislosti s priemyselnými emisiami do ovzdušia. Ciele sa dosiahnu prostredníctvom:

  • Výmena informácií o uplatňovaní smerníc o kvalite ovzdušia vo vzťahu k priemyselným emisiám do ovzdušia prostredníctvom dotazníka a seminára.
  • Identifikácia osvedčených postupov v oblasti kontroly a presadzovania a ich vplyv na emisie podľa hlavných priemyselných odvetví.
  • Zhodnotiť účinnosť rôznych postupov, plánov a programov na kvalitu okolitého ovzdušia.
    Identifikovať spoločné najlepšie postupy EÚ.
  • Sprístupniť tieto osvedčené postupy všetkým členským štátom IMPEL.
  • Vypracovanie správy o projekte obsahujúcej zistenia, závery a odporúčania.

 

Fáza II

IMPEL je zameraný na zlepšenie implementácie a presadzovania právnych predpisov v oblasti životného prostredia členskými štátmi. V rámci tohto projektu členské štáty zintenzívnia výmenu informácií a budú naďalej rozvíjať svoje odborné znalosti a osvedčené postupy implementácie (kontroly a presadzovania) smerníc o kvalite ovzdušia v praxi. Ak sa prvá fáza zamerala viac na výmenu informácií a skúseností o kľúčových regulačných otázkach, cieľom druhej fázy projektu je identifikovať osvedčené postupy v oblasti kontroly a presadzovania právnych predpisov v priemyselných odvetviach, ktoré sa vykonávajú na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, čím sa zlepšujú environmentálne účinky v členských krajinách IMPEL. Emisie z priemyslu, dopravy a lodnej dopravy prispievajú k rôznej kvalite ovzdušia v krajinách EÚ. V rámci tohto projektu PIAQ sa pozornosť sústredila na priemyselné zdroje v krajinách s väčšími zónami priemyselnej činnosti.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Dokončené – Period: 2010 - 2011 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter