IMPEL Logo

Zabezpečenie súladu prostredníctvom systémov riadenia súladu spoločnosti

2011

Dokončené

Opis a ciele projektu

V mnohých krajinách sú priemyselné podniky pod dohľadom úradov, ktoré pravidelne vykonávajú inšpekcie na mieste a vykonávajú ďalšie “tradičné” kontroly dodržiavania predpisov, ako je posudzovanie správ o emisiách. Nakoľko sú však tieto činnosti dohľadu orientované na výstupy účinné a efektívne, pokiaľ ide o dosiahnutie dobrého dodržiavania environmentálnych predpisov alebo dokonca environmentálneho správania nad rámec dodržiavania predpisov?
Predchádzajúce projekty IMPEL ukázali, že inteligentné využívanie schopnosti podnikov kontrolovať svoje riziká pomocou systémov riadenia môže významne prispieť k účinnosti a efektívnosti verejného dohľadu. Zdá sa, že to platí najmä pre relatívne veľké a zložité spoločnosti, ktorých procesy sú potenciálne rizikové pre životné prostredie. Existujú pomerne silné náznaky, že ak dozor využíva EMS/SMS za správnych podmienok a vhodným spôsobom, možno dosiahnuť tieto dva ciele:

 1. Dohľad možno účinne prispôsobiť úrovni výkonnosti dodržiavania predpisov, ktorú spoločnosť dosiahla, ak je táto úroveň podložená empirickými údajmi o výkonnosti dodržiavania predpisov, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány dohľadu v členských štátoch EÚ.
 2. Stratégie a prostriedky na povzbudenie spoločností k zlepšeniu dodržiavania právnych predpisov a riadenia rizík štrukturálnym a udržateľným spôsobom.

Fáza I

Prvý projekt sa začal v roku 2011. Výstupy poskytujú výsledky prieskumu medzinárodných možností a poznatkov o zabezpečovaní súladu prostredníctvom systémov riadenia súladu (CMS) spoločností. Podnikové systémy CMS sú definované ako systémy vnútornej kontroly podniku, ktoré sú výslovne zamerané na zabezpečenie súladu podniku so všetkými príslušnými povoleniami a inými právnymi požiadavkami a obsahujú konkrétne ustanovenia na zabezpečenie súladu podniku so všetkými príslušnými povoleniami a inými právnymi požiadavkami. V správe sa osobitná pozornosť venovala systémovým normám pre CMS, EMAS a ISO 14001. EMAS vychádza z nariadenia EÚ č. 1221/2009.
Cieľmi projektu bolo:

   Podľa výsledkov prieskumu trhu bolo možné zistiť, či sa v rámci projektu
  1. Vymeniť si informácie a skúsenosti o používaní podnikových systémov CMS ako nástroja na zabezpečenie právneho
   súladu a identifikáciu osvedčených postupov;
  2. identifikovať kritériá pre vhodné CMS;
  3. preskúmať možné spôsoby prepojenia CMS s povoľovaním a dohľadom.

  V rámci účastníkov projektu panuje silná zhoda v tom, že inteligentné využívanie schopnosti
  podnikov kontrolovať svoje riziká pomocou systémov riadenia môže významne prispieť k
  účinnosti a efektívnosti štátneho dozoru. Zdá sa, že to platí najmä pre relatívne veľké a
  komplexné podniky, ktorých procesy sú potenciálne rizikové pre životné prostredie. Existujú pomerne silné
  indikácie, že ak dozor používa systémy CMS za správnych podmienok a vhodným spôsobom, možno dosiahnuť
  nasledujúce dva ciele:

    Vykonávanie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci projektu, je možné, aby sa
   • Dohľad možno účinne prispôsobiť úrovni kontroly, ktorú spoločnosť dosiahla
    a;
   • Spoločnosti sú podporované v zlepšovaní dodržiavania právnych predpisov a riadenia rizík
    štrukturálnym a udržateľným spôsobom.

   Fáza II

   Druhá fáza preberá hlavný záver z tohto projektu, že schopnosť spoločností kontrolovať svoje riziká pomocou systémov riadenia môže významne prispieť k účinnosti a efektívnosti verejného dohľadu. Zdá sa, že to platí najmä pre relatívne veľké a zložité spoločnosti, ktorých procesy sú potenciálne rizikové pre životné prostredie. Existujú pomerne silné náznaky, že ak dozor využíva systémy CMS za správnych podmienok a vhodným spôsobom, možno dosiahnuť tieto dva ciele:

   1. Dohľad možno účinne prispôsobiť dosiahnutej úrovni kontroly spoločnosti a;
   2. Spoločnosti sú podporované v tom, aby štrukturálnym a udržateľným spôsobom zlepšovali dodržiavanie právnych predpisov a riadenie rizík.

   Cieľom tohto projektu je odpovedať na tieto otázky:

     Vyplýva to z toho, že
    • Ako hodnotíme výkonnosť na základe štandardných kritérií pre účinný CMS (vrátane vecných výstupov)?
    • Ako určíme mieru dôveryhodnosti CMS?
    • Ako diferencujeme naše činnosti v dôsledku zistených rozdielov v CMS?

    Projekt sa zaoberá integrovaným prístupom k dohľadu, v rámci ktorého sa a) definuje systém riadenia súladu, b) primerane sa upravuje kvalita a kvantita dohľadu a c) dolaďuje sa stratégia presadzovania a sankcií.

    Fáza III

    V predchádzajúcich projektoch IMPEL (2011, 2013 - 2014) o zabezpečovaní súladu prostredníctvom systémov riadenia súladu v podnikoch zisťujeme, za akých podmienok môžu systémy environmentálneho manažérstva (EMS), ako je EMAS, viesť k lepším výsledkom v oblasti súladu a k lepšiemu environmentálnemu správaniu. V roku 2014 sa dodáva Usmernenie pre dohľad nad systémom EMS. Toto Usmernenie je praktickým (digitálnym) nástrojom/vývojovým diagramom pre dozorný orgán a inšpekčný orgán, ktorý im pomôže pri rozhodovaní, kedy a ako možno uplatniť dohľad nad systémom CMS. Podkladové informácie pre prácu s týmto nástrojom a výsledok celého projektu sú uvedené v správe Zabezpečenie súladu prostredníctvom systémov dodržiavania predpisov/environmentálneho manažérstva spoločnosti (CMS).

    Súvisiace súbory/informácie

     

     

Number: 2011/04 - 2013/15 - 2014/16 - 2015/19 - 2016/19 – Status: Dokončené – Period: 2011 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter