IMPEL Logo

Zohľadnenie ľudského zdravia prostredníctvom IPPC

2003 - 2004

Dokončené

Opis a ciele projektu

Tento projekt sa uskutočnil s cieľom pripraviť správu o tom, ako sa v rôznych fázach povoľovania v rámci smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ) zohľadňujú účinky na ľudské zdravie. Zvážením súčasných rozdielnych prístupov členských štátov k tejto problematike bola vypracovaná príručka osvedčených postupov. Táto príručka pomôže členským štátom tým, že určí spoločné zásady a postupy, ktoré môžu zohľadniť pri implementácii smernice IPPC. Smernica IPPC kladie väčší dôraz na ochranu ľudského zdravia prostredníctvom environmentálnej regulácie ako ktorákoľvek predchádzajúca legislatíva. V rámci projektu sa zistilo, že vo väčšine európskych členských štátov (ČŠ) zodpovednosť za ochranu zdravia a ochranu životného prostredia nemá ten istý orgán. Implementácia IPPC je preto náročná a vyžaduje si významnú spoluprácu.

Kľúčové zistenia tohto projektu sú:

  • Žiadateľom by sa mali poskytnúť usmernenia na hodnotenie zdravia prostredníctvom IPPC.
  • Na zabezpečenie ochrany zdravia je potrebné prísne dodržiavanie noriem kvality životného prostredia (NKS) založených na zdraví okolia.
  • Miestne citlivé receptory môžu odôvodniť podrobnejšie posúdenia, aj keď sa neprekračujú environmentálne normy kvality životného prostredia založené na zdraví.
  • Ak sa prekračujú domáce normy environmentálnej kvality, potom by sa malo povoliť maximálne 12 mesiacov na zlepšenie na zabezpečenie súladu.
  • Mal by existovať zákonný poradný orgán pre zdravie, s ktorým sa konzultuje návrh povolenia, ako aj žiadosť.
  • Povoľujúci orgán by mal jasne uviesť, ako sa dospelo k rozhodnutiu o povolení.

Príručka osvedčených postupov bude slúžiť ako užitočný nástroj na ovplyvňovanie, ktorý pozitívne ovplyvní prístup členských štátov k implementácii IPKZ. Tento projekt zdôraznil, že ochrana ľudského zdravia je neoddeliteľnou súčasťou ochrany životného prostredia. V spôsobe jej riadenia v jednotlivých členských štátoch existujú nezrovnalosti a táto príručka osvedčených postupov sa zaoberá týmito otázkami. Sieť vytvorená v rámci projektu je cenným zdrojom pre IMPEL aj EÚ a mala by pokračovať vo výmene prebiehajúcich skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa zdravia prostredníctvom IPPC.

Number: 2004/10 – Status: Dokončené – Period: 2003 - 2004 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter