IMPEL Logo

Kritériá hodnotenia environmentálnych škôd (CAED)

2019

Priebežne

Opis a ciele projektu

Cieľom projektu je definovať kritériá pre posudzovanie environmentálnej škody a bezprostrednej hrozby škody a vybudovať technické a procesné kapacity pri preverovaní prípadov a určovaní stôp a dôkazov o environmentálnej škode a hrozbe škody podľa smernice o environmentálnej zodpovednosti spôsobenej environmentálnymi haváriami, porušeniami, ekotriminalitou.

Projekt CAED si berie ako odrazový mostík usmernenia týkajúce sa kľúčových pojmov a definícií environmentálnej škody a zameriava sa na technické/administratívne postupy potrebné na určenie environmentálnej škody.

Projekt preto nadväzuje na viacročný priebežný pracovný program ELD a je úzko prepojený s usmerneniami Európskej komisie, ktoré budú zverejnené neskôr v roku 2020, o environmentálnych škodách a bezprostrednej hrozbe environmentálnych škôd.

Konečným cieľom projektu je vypracovať príručku preukazujúcu kritériá na posudzovanie environmentálnej škody a bezprostrednej hrozby škody podľa vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov ELD na základe referenčných parametrov týkajúcich sa ‘dôkazov’ a ‘indícií’ environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby škody.

Cieľom projektu 2019 CAED bolo určiť z regulačného, praktického aj technologického hľadiska, ako možno zistiť, identifikovať a vyhodnotiť stopy a dôkazy environmentálnej škody a hrozby škody. Uskutočnilo sa to analýzou súboru postupov zisťovania 32 ‘prípadov ELD’ a ‘prípadov, ktoré nie sú ELD’ v členských štátoch s cieľom identifikovať kritériá na posúdenie environmentálnej škody a bezprostrednej hrozby environmentálnej škody. Na záver sa v nasledujúcej správe uvádza hodnotenie usmernení, ktoré poskytli niektoré jurisdikcie, s osobitným dôrazom na časti týkajúce sa určenia environmentálnej škody.

Cieľom projektu 2020 CAED bolo vypracovať nasledujúcu praktickú príručku vrátane praktických nástrojov a novej metodiky na určenie stôp environmentálnej škody, ktorej existencia poskytuje primeraný dôkaz pre ďalšie vyšetrovanie a posudzovanie kandidátskych prípadov environmentálnej škody podľa ELD.

Očakávané výsledky projektu 2021’sú:

  • identifikácia indikátora a indexov a definícia rozhodovacích schém na určenie stôp environmentálnej škody
  • Zlepšenie implementácie ELD v členských štátoch definovaním kritérií a ďalším vývojom praktických nástrojov na hodnotenie environmentálnych škôd a bezprostrednej hrozby škôd

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Priebežne – Period: 2019 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter