IMPEL Logo

Vývoj jednoduchého a flexibilného nástroja na hodnotenie rizík ako súčasti plánovania environmentálnych inšpekcií v súvislosti s európskym environmentálnym právom a RMCEI (easyTools)

2010 - 2011

Dokončené

Opis a ciele projektu

Fáza I

Kľúčovou otázkou “Odporúčania o minimálnych kritériách pre environmentálne inšpekcie” (RMCEI) a IMPEL “Príručky krok za krokom pre plánovanie environmentálnych inšpekcií” je stanovenie priorít environmentálnych inšpekcií. Podstatnou súčasťou tohto stanovenia priorít je posúdenie pravdepodobnosti narušenia životného prostredia spôsobeného priemyselnými alebo porovnateľnými činnosťami. Tieto hodnotenia rizík zohrávajú kľúčovú úlohu aj pri plánovaní inšpekcií podľa smernice Seveso II a smernice o priemyselných emisiách (IED).

Dostupnosť základných údajov na kvantifikáciu kritérií rizika sa v jednotlivých členských krajinách EÚ značne líši. Už z toho vyplýva, že existujúce nástroje na hodnotenie rizík, ktoré vyžadujú špecifický pevný súbor údajov, nespĺňajú potreby väčšiny členských krajín. V dôsledku toho takmer každý príslušný kontrolný orgán potrebuje vlastný špecifický nástroj na hodnotenie rizík. Na základe týchto záverov je cieľom tohto projektu vyvinúť flexibilný a užívateľsky prívetivý program na hodnotenie environmentálnych rizík v rámci plánovania inšpekcií ako pokročilý interaktívny IT nástroj z internetu.

Fáza II

Hlavnými cieľmi a zámermi druhej fázy projektu bolo vytvoriť:

  • Súhrn hodnotených kritérií rizík, ich hodnoty a praktickej využiteľnosti v procese plánovania inšpekcií;
  • Flexibilný a užívateľsky prívetivý program na hodnotenie rizík v rámci plánovania inšpekcií životného prostredia ako pokročilý interaktívny IT nástroj z internetu dostupný z domovskej stránky IMPEL;
  • Záverečná správa a príručka pre posudzovateľov rizík.

Vyvinul flexibilný a užívateľsky prívetivý program na posudzovanie rizík v rámci plánovania environmentálnych inšpekcií ako aplikáciu z internetu. Nástroj na posudzovanie rizík bude súčasťou “plánovacieho cyklu” opísaného v “príručke Krok za krokom pre plánovanie inšpekcií životného prostredia” vypracovanej v rámci projektu “Robiť správne veci” (DTRT). Zohľadní potreby členských krajín IMPEL, ako aj požiadavky európskeho environmentálneho práva, ako je pripravovaná smernica o priemyselných emisiách (IED), a bude prepojená s Odporúčaním o minimálnych kritériách pre environmentálne inšpekcie (RMCEI). Bude vychádzať z výsledkov hodnotenia nástrojov na hodnotenie rizík, ktoré sa v súčasnosti používajú v členských krajinách IMPEL. Vyhodnotia sa aj doteraz používané kritériá rizika a kritériá uvedené v návrhu IED. Uskutoční sa na základe hodnotenia IMPEL návrhu prepracovaného znenia IPPC a príspevku IMPEL k ďalšiemu vývoju RMCEI s cieľom zvýšiť ich praktickú využiteľnosť.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Dokončené – Period: 2010 - 2011 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter