IMPEL Logo

Správne postupy pri vydávaní environmentálnych povolení

2016 - 2018

Dokončené

Opis projektu a ciele

Cykel environmentálnych inšpekcií (EIC) opisuje krok za krokom, ako by sa mali plánovať environmentálne inšpekcie a čo treba zohľadniť pri ich vykonávaní. EIC sa v rámci IMPEL používa aj ako rámec, na ktorý sa môžu napojiť ďalšie iniciatívy IMPEL v oblasti inšpekcií, aby sa vytvorila lepšia súdržnosť medzi vyvíjanými nástrojmi. Hoci v Európe existuje veľa skúseností s vydávaním environmentálnych povolení, samotný postup nebol nikdy opísaný vo forme usmernenia krok za krokom. V dôsledku toho neexistujú rovnaké podmienky pre postupy environmentálneho povoľovania, neexistuje usmernenie pre nových povoľujúcich úradníkov a je menšia súdržnosť medzi iniciatívami IMPEL v oblasti povoľovania.

Návrh tohto trojročného projektu je 1) zhromaždiť a porovnať postupy, ktoré sa v súčasnosti používajú v rámci
Európy, a objasniť potreby, 2) na základe týchto informácií projektový tím vypracuje usmernenie, ktoré bude dostatočne flexibilné, aby sa prispôsobilo orgánom v Európe pri vydávaní povolení pre IED, 3) zorganizovať školenia o povoľovaní IED a identifikovať nedostatky v nástrojoch a metodikách vydávania povolení, aby sa mohli začať nové projekty IMPEL.

Doing the right things for environmental permitting sa bude bližšie zaoberať vzťahom medzi vydávaním povolení a inšpekciou, identifikovať zaujímavé prípadové štúdie a osvedčené postupy v Európe a identifikovať a opísať kroky, ktoré by sa mohli použiť v postupoch vydávania povolení.

Konečným výsledkom práce je postupný návod na vydávanie povolení, dobre vyškolení úradníci zodpovední za vydávanie povolení a identifikácia nových iniciatív IMPEL pre projekty týkajúce sa vydávania povolení.

Doing the right things for Permitting sa bližšie pozrie na vzťah medzi vydávaním povolení a inšpekciou, identifikuje zaujímavé prípadové štúdie a osvedčené postupy v Európe a identifikuje a popíše kroky, ktoré by sa mohli použiť v povoľovacích a inšpekčných postupoch.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Dokončené – Period: 2016 - 2018 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter