IMPEL Logo

Správne postupy pri kontrolách prepravy odpadu

2011 - 2012

Dokončené

Opis projektu a jeho ciele

Tento projekt IMPEL skúma užitočnosť metodiky Doing the Right Thing (DTRT) pri kontrolách prepravy odpadu. Cieľom je vytvoriť praktický nástroj založený na príručke DTRT, ktorý môže pomôcť zlepšiť organizáciu kontrol prepravy odpadu príslušnými orgánmi v členských krajinách IMPEL. Každý z troch príslušných orgánov z rôznych členských krajín IMPEL bude uplatňovať metodickú príručku DTRT na kontroly prepravy odpadu a testovať, ako môže DTRT podporiť organizáciu týchto kontrol. Pod organizáciou sa rozumejú všetky jednotlivé kroky plánovania, vykonávania a vyhodnocovania inšpekcií, ako sú opísané v cykle environmentálnych inšpekcií DTRT. Testy budú zostavené s prihliadnutím na zistenia a odporúčania štúdie o špecifických požiadavkách na inšpekcie prepravy odpadu. Výsledky testovacej fázy sa prediskutujú a použijú sa na vypracovanie nástroja na usmerňovanie na základe príručky DTRT, ktorý je vhodný pre špecifickú oblasť organizovania inšpekcií prepravy odpadu.

Súvisiace súbory/informácie

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Dokončené – Period: 2011 - 2012 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter