IMPEL Logo

Metodika robenia správnych vecí

2006 - 2009

Dokončené

Opis a ciele projektu

Fáza I. Porovnávací program zameraný na stanovenie priorít environmentálnych inšpekcií

Všeobecným cieľom porovnávacieho programu je získať úplný obraz o tom, ako jednotlivé členské štáty vykonávajú inšpekcie a ako si navzájom vymieňajú skúsenosti. Ďalším cieľom je, aby si inšpektori EÚ vymieňali informácie a diskutovali o spôsoboch, ako vykonávať inšpekcie s cieľom presadzovať environmentálne zákony. Výmena informácií podporí cezhraničnú spoluprácu, ako aj vzájomné porozumenie medzi krajinami. Cieľom tohto projektu bolo preskúmať a analyzovať podobnosti a rozdiely v prístupe inšpekčných orgánov v členských štátoch IMPEL k stanovovaniu priorít pri environmentálnych inšpekciách, získať porozumenie v spôsobe, akým sa inšpekčné orgány v členských štátoch IMPEL zaoberajú “možnosťami” vo svojich inšpekčných plánoch a programoch, a podporiť dostupnosť praktických informácií o environmentálnej situácii a účinnosti procesu tvorby politiky pre tvorcov politiky.

Fáza II. Postupová príručka na plánovanie inšpekcií v oblasti životného prostredia

V roku 2006 Holandsko viedlo porovnávací program IMPEL Robiť správne veci I. Jedným z hlavných cieľov tohto projektu bolo preskúmať, ako kontrolné orgány stanovujú priority vzhľadom na svoje úlohy a činnosti, čo je jedným z kľúčových krokov pri zostavovaní plánov kontrol. Dôležitým odporúčaním tohto projektu bolo vypracovať praktickú príručku o plánovaní inšpekcií v oblasti životného prostredia, ktorá by bola dostatočne flexibilná, aby sa prispôsobila rôznym potrebám inšpekčných orgánov v členských krajinách IMPEL a zároveň by im umožnila splniť požiadavky RMCEI.

Fáza III. Implementácia postupovej príručky na plánovanie environmentálnych inšpekcií

Hlavným cieľom tohto projektu, ktorý sa realizoval v rokoch 2008 a 2009, bolo uľahčiť, podporiť a propagovať implementáciu metodiky Doing the right things (Robiť správne veci) s využitím príručky Krok za krokom. Na seminároch a školeniach sa zúčastnili odborníci z praxe z 24 členských krajín IMPEL. Všetky ciele boli dosiahnuté prostredníctvom produktov opísaných v hlavnej správe. Výsledné závery viedli k odporúčaniam pre budúcu prácu IMPEL a následné aktivity.

Počas riadenia projektu sa získali užitočné poznatky, ktoré sú uvedené v tejto správe.

Všeobecne možno výsledok tohto projektu opísať takto: v členských krajinách IMPEL sa zvýšili znalosti o metodike opísanej v príručke Krok za krokom; takmer vo všetkých členských krajinách IMPEL sa začala diskusia o implementácii metodiky; vo viacerých kontrolných orgánoch sa uskutočnila úspešná implementácia metodiky.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Dokončené – Period: 2006 - 2009 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter