IMPEL Logo

Projekty energetickej účinnosti

2002 - 2012

Dokončené

Opis a ciele projektu

IMPEL realizoval sériu projektov v súvislosti s energetickou efektívnosťou.

Energetická účinnosť pri vydávaní povolení a kontrolách (2010 – 2012)

Energetika je prioritnou otázkou v rámci Európskej únie. V balíku opatrení EÚ v oblasti zmeny klímy a energetiky sa predpokladá zvýšenie energetickej účinnosti o 20 % a zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020. Od projektu IMPEL o energetickej efektívnosti, ktorý viedlo Fínsko v rokoch 2002/2003, sa v aktuálnom hodnotení ukázalo, že v rámci povoľovacích a dozorných postupov došlo len k malým zmenám pri zohľadňovaní otázok energetickej efektívnosti. Projekt identifikoval 7 hlavných výziev týkajúcich sa energetickej účinnosti:

 1. V smernici IPPC nie je stanovené, ako by sa mala riešiť energetická účinnosť
 2. .
 3. Informácie o energetickej efektívnosti v sektorových dokumentoch BREF nie sú dostatočne konkrétne a presné. Horizontálny dokument BREF o energetickej efektívnosti je zložitý a nevyužíva sa
 4. .
 5. V orgánoch a podnikoch chýbajú technické odborné znalosti
 6. .
 7. Nedochádza k spolupráci medzi energetickými a environmentálnymi orgánmi alebo dochádza k nej len príležitostne
 8. .
 9. V členských štátoch neexistuje všeobecný prístup k riešeniu položky energetickej účinnosti pri revízii povolení
 10. Existujú problémy s vymedzením hraníc systému
 11. Nie je jasný vplyv iných nástrojov, ako sú dobrovoľné dohody, systémy energetického manažérstva, daňové systémy a systémy ETS na energetickú účinnosť zariadení
 12. .

Pre postupné zlepšenie situácie v povoľovacích a kontrolných orgánoch účastníci seminára a projektový tím predložili návrhy pre budúcu prácu IMPEL v oblasti energetickej efektívnosti. Boli identifikované osvedčené postupy v súvislosti s riešením energetickej efektívnosti v oblasti povoľovania a inšpekcie: Projekt ukázal, že tieto osvedčené postupy ešte nie sú zavedené v mnohých členských štátoch.

Energetická účinnosť v environmentálnych povoleniach (2002)

Všeobecná zásada efektívneho využívania energie je uvedená v článku 3 smernice IPPC. Táto zásada je pre environmentálne povolenia nová a členské štáty majú s jej uplatňovaním určité problémy. Projekt pozostával z prieskumu, štúdia príslušných dokumentov a seminára. Hlavné ciele projektu boli:

 • zistiť rôzne názory na to, ako možno regulovať energetickú účinnosť v povoleniach IPPC;
  vypracovať štúdiu o tom, ako sa energetickou účinnosťou zaoberajú existujúce dokumenty, dokumenty BREF a dobrovoľné systémy environmentálneho manažérstva;
 • preskúmať, ako môžu byť dobrovoľné schémy environmentálneho manažérstva a dohody o úsporách energie prepojené so zákonnými povinnosťami v environmentálnych povoleniach;
 • naštudovať spoluprácu medzi environmentálnymi a energetickými správnymi orgánmi pri implementácii smernice IPPC; a
 • študovať úlohu orgánov pri posudzovaní energetickej efektívnosti v žiadostiach a environmentálnom povoľovaní veľkých zariadení.

V rámci projektu boli zistené osvedčené postupy vo vzťahu k hlavným cieľom. Niektoré z otázok, ktorými sa zaoberali praktické usmernenia na objasnenie a definovanie energetickej efektívnosti, výmena informácií medzi prevádzkovateľom a orgánmi s cieľom vytvoriť dobré žiadosti o povolenie, konkrétne príklady viac či menej záväzných podmienok povolenia, používanie dokumentov BREF a vlastný monitoring za predpokladu, že inšpektor môže ovplyvniť monitorovacie postupy prevádzkovateľa.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Dokončené – Period: 2002 - 2012 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter