IMPEL Logo

Opatrenia na presadzovanie práva I - III

2006 - 2013

Dokončené

Opis a ciele projektu

Nariadenie o preprave odpadu (1013/2006/ES) vyžaduje, aby členské štáty kontrolovali prepravu odpadu a vzájomne spolupracovali.

Séria projektov v oblasti vynucovacích opatrení bola vytvorená z týchto dôvodov:

 • Niektoré členské štáty vyjadrili potrebu formalizovaného projektového rámca, aby ho mohli integrovať s inšpekciami presadzovania práva vo svojich krajinách;
 • Medzinárodná spolupráca je nevyhnutná na riešenie medzinárodných environmentálnych problémov a
 • Sieť orgánov presadzovania práva v teréne by sa mala zachovať a rozšíriť tak, aby pokrývala všetky členské štáty
 • .

Ciele tohto projektu sú:

 1. Pracovať na primeranej úrovni kontrol vo všetkých členských štátoch a na jednotnej úrovni presadzovania práva na všetkých miestach výstupu z EÚ;
 2. Propagovať kontroly na mieste v miestach nakládky a podporovať prístup ku kontrolám od kolísky po hrob s cieľom minimalizovať nelegálne prepravy;
 3. overiť miesto určenia odpadu a spracovanie odpadu na mieste určenia v rámci Európy alebo mimo nej;
 4. zabezpečiť ľahko dostupný európsky projekt presadzovania práva pre všetky členské štáty a podporiť ich spoluprácu;
 5. odhaliť nezákonnú prepravu a odradiť od nej v budúcnosti prostredníctvom účinnej komunikácie a usmerňovania;
 6. Uľahčiť postupy spätného prevzatia po uskutočnení nezákonnej prepravy;
 7. Udržiavať a zlepšovať sieť inšpektorov v prvej línii, inšpekčné metódy, výmenu informácií a poznatkov; a
 8. Demonštrovať, že členské štáty berú presadzovanie WSR vážne.

Kľúčové činnosti:

K týmto činnostiam patrilo vykonávanie rôznych činností v oblasti presadzovania, výmena poznatkov a budovanie kapacít a aktualizácia existujúcich nástrojov. Činnosti v oblasti presadzovania predpisov zahŕňali cestné, prístavné a podnikové inšpekcie, Činnosti v oblasti komunikácie a budovania kapacít zahŕňali výmenu inšpektorov, on-line zdieľanie údajov v systéme basecamp, prípadové štúdie, webové semináre, stretnutia o najlepších postupoch a on-line prieskum.

Výsledky a odporúčania na roky 2012 - 2013

V prvom roku sa vykonalo celkovo 9335 administratívnych a 6964 fyzických inšpekcií dopravy. Preprava odpadu predstavovala 21,4 % týchto kontrol, z toho 28,5 % (424) bolo v rozpore s nariadením o preprave odpadu (WSR). V rovnakom období sa uskutočnilo 225 inšpekcií v podnikoch, z ktorých 184 sa týkalo odpadu, pričom bolo zistených 42 porušení.

V priebehu druhého roka bolo vykonaných celkovo 2555 administratívnych a 3560 fyzických kontrol prepravy. Podiel prepravy odpadov predstavoval 27,4 % (1673) a z týchto kontrol súvisiacich s prepravou odpadov bolo celkovo 587 (35 %) v rozpore s WSR. V rovnakom období sa uskutočnilo 210 inšpekcií v podnikoch, z ktorých 170 sa týkalo odpadu, pričom sa zistilo 58 porušení.

Pri kombinácii inšpekcií týkajúcich sa prepravy a podnikových inšpekcií sa miera porušenia predpisov týkajúcich sa prepravy odpadu zvýšila z 28 % v prvom roku na 35 % v druhom roku.

Prietoky odpadov, pri ktorých sa najčastejšie zistili porušenia pri preprave, boli ‘zmesový komunálny odpad’ a ‘suchý recyklovateľný’ odpad. Pri podnikových kontrolách tvoril elektroodpad 36 % z celkového počtu porušení. Zdá sa, že väčšinu nezákonnej prepravy tvorí preprava v rámci EÚ. Najčastejším miestom určenia mimo OECD je však preprava do Číny a Hongkongu. Úroveň spolupráce s inými orgánmi (napr. políciou a colnými orgánmi) zostáva vysoká. To môže byť jedným z kľúčových faktorov, ktoré zvyšujú úroveň zistení pri kontrolách odpadu a mieru porušenia predpisov.

Výsledky projektu ukazujú, že environmentálne regulačné orgány dosiahli významný pokrok. Dosiahol sa vďaka vysokej úrovni aktívnej účasti väčšiny krajín Európy, koordinácii činností v oblasti presadzovania práva, úspešným programom výmeny úradníkov a šíreniu osvedčených postupov.

Skutočnosť, že nie všetky členské štáty EÚ sa zúčastňujú ani si nevymieňajú informácie, a vysoká miera porušovania predpisov však tiež poukazujú na to, že je ešte potrebné vyvinúť značné úsilie na dosiahnutie lepšieho presadzovania práva s cieľom uzavrieť ‘únikové cesty’ (napr. cez prístavy) zo Spoločenstva. Fyzické kontroly by sa mohli rozšíriť na viac hraníc a prístavov a regionálna spolupráca by sa mohla ďalej posilniť. IMPEL bude pokračovať v tejto práci v rámci nadväzujúceho projektu na pomoc európskym krajinám pri riešení nelegálnej prepravy odpadu.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Dokončené – Period: 2006 - 2013 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter