IMPEL Logo

Reakcia na environmentálne udalosti a núdzové situácie

2018

Dokončené

Opis a ciele projektu

Existuje množstvo vnútroštátnych zákonov a predpisov, ktoré od prevádzkovateľov vyžadujú, aby zaviedli plány a opatrenia na prevenciu, reakciu a nápravu environmentálnych škôd v dôsledku prírodných a technologických havárií. Agentúry na ochranu životného prostredia tiež pôsobia na základe rôznych povinností a požiadaviek, aby pomohli prevádzkovateľom predchádzať udalostiam a plánovať a vykonávať reakcie na udalosti a havarijné situácie. Táto rôznorodosť povinností a požiadaviek pravdepodobne viedla k nejednotným opatreniam na prevenciu environmentálnych havárií a reakciu na ne.

Tento projekt je príležitosťou identifikovať osvedčené postupy pri reakcii na environmentálne havárie a núdzové situácie, poučiť sa z nich a uľahčiť ich uplatňovanie v rámci dohôd o hospodárskom partnerstve EÚ. To následne umožní lepšiu ochranu životného prostredia v Európe, najmä v prípade možných cezhraničných vplyvov, a pomôže zabezpečiť účinnejšiu nápravu environmentálnych škôd po incidente.

Očakávané výsledky:

  • Dokumentová štúdia o opatreniach na riešenie environmentálnych havárií a núdzových situácií vo vybraných dohodách o hospodárskom partnerstve v EÚ a mimo nej s cieľom identifikovať súčasný rozsah praxe a hlavné zložky súčasných opatrení.
  • Vypracovanie jednoduchého dotazníka, v ktorom sa zistí, aké opatrenia na riešenie incidentov a havarijných situácií sa už uplatňujú v DHP v Európe a mimo nej.
  • Zpráva o prípadových štúdiách osvedčených postupov a usmernenia založené na základných zložkách, ktoré sa budú v rôznych formátoch šíriť medzi DHP v EÚ s cieľom podporiť a informovať o osvedčených postupoch. Identifikácia príležitostí na osobnú komunikáciu zistení projektu a usmernení k osvedčeným postupom pre zhromaždených zástupcov EPA.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Dokončené – Period: 2018 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter