IMPEL Logo

Morský cezhraničný priechod Európou

2020

Priebežne

Opis a ciele projektu

Na monitorovaní veľrýb pracuje už mnoho rokov niekoľko výskumných inštitúcií, ktoré ako platformu na pozorovanie využívajú veľké plavidlá a trajekty. Dve hlavné európske siete sú FLT MED NETwork pod vedením ISPRA a Atlantická sieť pod vedením ORCA (ktorá každoročne uverejňuje “stav európskych veľrýb”). Siete sa rozširujú aj pre južné krajiny Stredozemného mora (ako sú Tunisko a Maroko). Je veľmi potrebné, aby sa všetci vedúci tímov rôznych výskumných orgánov stretli a posilnili spoluprácu, osvedčené postupy a zlepšili spoločný výskum a spoločný protokol o monitorovaní, ako aj rozšírili rozsah prieskumu.

Sieť verejných výskumných inštitúcií, členov IMPEL, súkromného sektora a mimovládnych organizácií bude mať možnosť spojiť sa s cieľom zvýšiť kapacitu monitorovacieho protokolu na zber environmentálnych údajov potrebných pre smernice EÚ súvisiace s vodnými ekosystémami.

Hlavným cieľom projektu je spojiť dve siete (stredomorskú a atlantickú) a rozšíriť ich na južné krajiny stredomorského regiónu s cieľom posilniť implementáciu environmentálneho práva v Európe.

Okrem toho boli na základe výsledkov projektu Interreg Med (MedSeaLitter, v ktorom bola ISPRA partnerom) uverejnené nové usmernenia na prieskum morského odpadu. Cieľom nášho projektu IMPEL by bolo tiež preniesť výsledky do týchto dvoch sietí a ich výskumných orgánov, a tak spoločne zbierať údaje o veľrybách/ korytnačkách a morskom makroodpade. Vypracovaný protokol o morskom odpade bol poskytnutý pracovnej skupine JRC pre morský odpad a bude uverejnený aj v nových usmerneniach JRC pre monitorovanie morského odpadu.

Výsledky

Výstupom bude spoločný revidovaný protokol (1. fáza) s cieľom zhromažďovať údaje na plnenie potrieb uvedených smerníc EÚ (v prvom rade smernice MSFD) a Regionálneho dohovoru o moriach, ako sú údaje o riziku vystavenia druhov plastovým odpadom, stanovenie aj východiskových hodnôt pre morské odpadky v oblastiach otvoreného mora. Výsledky budú nasledovať po niekoľkých budúcich krokoch, aby sme v blízkej budúcnosti mali úplný protokol, ktorý tiež prešiel všetkými fázami testovania, šírenia a kapitalizácie.

Pracovný balík na rok 2021 má za cieľ splniť po fáze naberania projektu FLT Europe IMPEL 2020 všetky medzery v rôznych monitorovacích protokoloch s cieľom ich štandardizácie a vypracovania usmernení na účinnú podporu rozhodovania v celej Európe a reagovať na rámcovú smernicu o morskej stratégii (MSFD) a ďalšie smernice EÚ o životnom prostredí v oblasti morskej vody.

Súvisiace súbory/informácie

  • Smernica o biotopoch (92/43/EHS)
  • .
  • Rámcová smernica o morskej stratégii (2008/56/ES).
  • Nový balík smernice o odpadoch.
  • Smernica (EÚ) 2019/94 o odpadoch.
  • Regionálny dohovor o moriach (Barcelona a OSPAR).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Priebežne – Period: 2020 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter