IMPEL Logo

Skúsenosti s odchýlkami od IED BAT-AEL

2014 - 2016

Dokončené

Opis projektu a ciele

Článok 15 ods. 4 a 5 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED) umožňuje členským štátom IMPEL určiť, že za určitých okolností môže byť v povolení stanovená menej prísna limitná hodnota emisií (ELV) ako BAT-AEL.Členské štáty vypracúvajú vlastné návrhy na implementáciu, ktoré následne preskúma Komisia. Komisia nezverejnila usmernenie o tom, ako by sa malo toto určenie vykonávať. To by mohlo viesť k rôznym výkladom v jednotlivých členských krajinách IMPEL. Cieľom tohto projektu bude identifikovať osvedčené postupy a pomôcť regulačným orgánom v rámci IMPEL vypracovať konzistentnejší prístup k výnimkám z IED.

Fáza I: Výmena návrhov medzi členskými štátmi na vykonávanie výnimiek z BAT-AEL podľa článku 15 ods. 4 a 5 IED

V októbri 2013 sa stretla európska sieť vedúcich záujmových skupín agentúr pre lepšiu reguláciu v oblasti ochrany životného prostredia s vysokými predstaviteľmi siete IMPEL. Jedným z prerokovaných bodov bol malý prieskum vykonaný v rámci siete IMPEL o tom, ako by sa výnimky podľa článku 15 smernice IED mohli využívať v rôznych členských štátoch.
Výsledky prieskumu naznačili, že by mohlo byť užitočné:

  • spolu pracovať na lepšom pochopení základu, na základe ktorého by bola výnimka odôvodnená, najmä pokiaľ ide o neprimerané náklady
  • zdieľať a prípadne vypracovať spoločné nástroje alebo prístupy

Fáza I nadväzuje na túto prácu a spojila príslušné orgány IMPEL s cieľom

  • podelili sa o to, ako možno použiť ustanovenia o výnimkách podľa článku 15 ods. 4 a 5;
  • podelili sa o všetky metodiky, ktoré sa vyvíjajú na uplatňovanie článku 15 ods. 4 a 5;
  • zjednodušili príležitosti pre príslušné orgány na spoluprácu a výmenu osvedčených postupov

Fáza II: Skúsenosti s výnimkami z IED BAT-AEL

V rámci tohto projektu sa:

  • usporiada workshop na výmenu osvedčených postupov pri určovaní žiadostí o výnimky z IED BAT-AEL
  • pomôže regulačným orgánom pri určovaní žiadostí o výnimky pre ostatné priemyselné odvetvia, ktoré zverejnili závery o BAT: Výroba chlóru a alkálií, výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého, celulózovo-papierenský priemysel, výroba celulózy a lepenky, vyčinenie koží a
    rafinácia minerálnych olejov a plynu.
  • Pomáhať regulačným orgánom a Komisii pri vypracúvaní BAT-AELS pre ostatné odvetvia, ktoré ešte nezverejnili závery o BAT.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Dokončené – Period: 2014 - 2016 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter