IMPEL Logo

Skúmanie používania a účinnosti doplnkových prístupov k environmentálnej inšpekcii na zabezpečenie súladu

2011 - 2012

Dokončené

Opis a ciele projektu

Komplementárne prístupy predstavujú veľmi užitočný príspevok do súboru nástrojov regulačných orgánov pri uplatňovaní environmentálneho práva a dosahovaní environmentálnych výsledkov. Sú definované ako činnosti, ktoré sa používajú ako doplnok k environmentálnym inšpekciám s cieľom pomôcť dosiahnuť ciele, ako je dodržiavanie predpisov. Niektoré príklady doplnkových prístupov k environmentálnym inšpekciám sú:

 • Poskytovanie poradenstva a usmernení.
 • Zverejňovanie ligových tabuliek emisií, dodržiavania predpisov atď.
 • Samostatné osvedčovanie dodržiavania predpisov prevádzkovateľmi.
 • Využívanie environmentálnych dobrovoľníkov.
 • Spolupráca so spoločnosťami na vyššej úrovni (napr. člen predstavenstva alebo riaditeľ), nielen na pracoviskách.

Aby sa doplnkové prístupy a environmentálne inšpekcie využívali čo najefektívnejšie, environmentálne regulačné orgány by mali zvoliť prístupy podľa okolností, ako napríklad:

   Prevádzkovateľská činnosť, ktorá sa môže vyskytnúť, je veľmi náročná.
  • Želané činnosti, výstupy a výsledky, ktoré sa z veľkej časti riadia príslušným regulačným režimom, ako aj akýmikoľvek inými širšími cieľmi regulačného orgánu.
  • Hnacie sily, ktoré motivujú regulované podniky k dodržiavaniu predpisov.
  • Zohľadnenie ďalších aspektov regulovanej komunity, ako je sektor a veľkosť.
  • Poznanie postojov a iných prvkov správania regulovanej komunity.

  Používané opatrenia by mali spĺňať aj požiadavky “lepšej” alebo “inteligentnej” regulácie a niekedy môže byť potrebné kooptovať iné orgány, aby mali vplyv na spoločnosti. V každom režime musí byť stále prítomný regulačný prvok. S cieľom pomôcť regulačným orgánom pri výbere prístupov, ktoré sa majú použiť, táto správa obsahuje príklady doplnkových prístupov spolu s vývojovým diagramom a maticou, ktoré ukazujú, ako by tento proces mohol fungovať.

   

Number: 2011/22 – Status: Dokončené – Period: 2011 - 2012 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter